Reis naar Lon­den stokt in Brus­sel

Vrees voor nieuw ’Ca­lais’ in hoofd­stad EU

De Telegraaf - - Buitenland - Ruud Mik­kers

Uit al­le macht pro­beert de Bel­gi­sche po­li­tiek te voor­ko­men dat in Brus­sel een nieuw vluch­te­lin­gen­kamp van Ca­lais-ach­ti­ge pro­por­ties ont­staat. Al maan­den bi­vak­ke­ren in en om het Noord­sta­ti­on en in het na­bij­ge­le­gen Maxi­mi­li­aan­park en­ke­le hon­der­den mi­gran­ten, veel­al il­le­ga­len uit Soe­dan of Eritrea.

Fo­ren­zen bij het Noord­sta­ti­on stap­pen ’s och­tends haast ach­te­loos over de slaap­zak­ken van de on­ge­luk­ki­gen die nood­ge­dwon­gen op straat sla­pen. Maxi­maal zijn het er zo’n 700, maar de aan­tal­len fluc­tu­e­ren enorm. De meest­al Afri­kaan­se mi­gran­ten wil­len maar één ding, naar En­ge­land. Voor hun reis heb­ben zij men­sen­smok­ke­laars fors geld be­taald. In­te­res­se om in Bel­gië asiel aan te vra­gen heb­ben ze in het ge­heel niet.

Mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon en staats­se­cre­ta­ris van Asiel Theo Fran­c­ken zet­ten de­ze week een tand­je bij om de si­tu­a­tie, die al maan­den be­staat, niet ver­der te la­ten es­ca­le­ren. De po­li­tie ver­rich­te 104 aan­hou­din­gen, on­der wie ne­gen­tien min­der­ja­ri­gen. Een groot deel is weer vrij, maar een der­tig­tal is vast­ge­zet voor uit­zet­ting.

Fran­c­ken is on­der­tus­sen in con­claaf ge­gaan met de Soe­da­ne­se re­ge­ring over het te­rug­ne­men van hun on­der­da­nen. Bin­nen­kort ver­trekt van­uit Khartoem een ‘iden­ti­fi­ca­tie­mis­sie’ om de Bel­gen bij te staan met het iden­ti­fi­ce­ren van mi­gran­ten.

Fran­c­ken, van de Vlaam­s­na­ti­o­na­lis­ti­sche N-VA en een hard­liner op im­mi­gra­tie­ge­bied, sprak ook af dat Soe­dan snel de be­no­dig­de reis­do­cu­men­ten zal ver­schaf­fen om men­sen re­tour naar hun thuis­land te kun­nen stu­ren. Maar er is veel scep­sis of dat wel gaat wer­ken.

Vol­gens de Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken is het dui­de­lijk dat men­sen­smok­ke­laars ach­ter de stij­gen­de aan­tal­len mi­gran­ten zit­ten in Brus­sel. Dat is ge­ble­ken uit ver­kla­rin­gen van mi­gran­ten, al­dus woord­voer­der Geert De Vul­der. Men­sen is via Pa­rijs en Brus­sel een reis naar het VK in be­loofd.

Sinds eind mei de eer­ste vluch­te­lin­gen ar­ri­veer­den is ge­poogd de mi­gran­ten voor te lich­ten over de Bel­gi­sche asiel­pro­ce­du­res. Maar nie­mand is ge­ïn­te­res­seerd zegt De Vul­der. „We zien geen stij­gin­gen van de aan­tal­len aan­vra­gen. Ze wil­len ge­woon naar En­ge­land. Maar hier stokt de reis.”

De buurt is de over­last on­der­tus­sen spuug­zat. Mi­gran­ten sla­pen in het sta­ti­on, maar zor­gen ook in woon­blok­ken in de om­ge­ving van het sta­ti­on en bij het park voor over­last.

Voor­als­nog blijft de si­tu­a­tie zeer pre­cair. De over­heid wil uit vrees voor een aan­zui­gen­de wer­king geen per­ma­nent op­vang­kamp fa­ci­li­te­ren. Te­ge­lij­ker­tijd met de op­ge­voer­de po­li­tie­ac­ties heeft het Bel­gi­sche ka­bi­net ech­ter wel be­slo­ten de meest kwets­ba­ren wel ba­sa­le op­vang te ge­ven. Het wordt kou­der nu in Brus­sel en de re­gen maakt de om­stan­dig­he­den ook nog schrij­nen­der.

Voor zwan­ge­re vrou­wen en min­der­ja­ri­gen is nacht­op­vang voor­zien, net als voor an­de­re vluch­te­lin­gen met een ‘kwets­baar pro­fiel’. Om hoe­veel plek­ken het gaat is nog niet dui­de­lijk, maar Fran­c­ken wil het in ie­der ge­val klein­scha­lig hou­den na eer­de­re wei­ge­ring om voor fa­ci­li­tei­ten te zor­gen uit vrees voor een aan­zui­gen­de wer­king. De Bel­gi­sche re­ge­ring is als de dood dat er een groot ten­ten­kamp ont­staat zo­als in Ca­lais. Dat is in­mid­dels op­ge­doekt, maar daar­mee zijn de il­le­ga­le mi­gran­ten die naar En­ge­land wil­len niet ver­dwe­nen.

Met meer po­li­tie­ac­ties wordt nu ge­poogd het tij te bre­ken, zo­dat ver­de­re in­stroom zal uit­blij­ven. „We pro­be­ren zicht­baar­der te zijn”, al­dus De Vul­der.

Buurt is over­last spuug­zat

FOTO EPA

Mi­gran­ten fris­sen zich op bij een kraan in het Maxi­mi­lien park in Brus­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.