Ter­reur­alarm Mos­kou

De Telegraaf - - Buitenland -

De Rus­si­sche au­to­ri­tei­ten heb­ben woens­dag en­ke­le tien­tal­len ge­bou­wen in Mos­kou ont­ruimd na een reeks ano­nie­me te­le­foon­tjes met bom­mel­din­gen. Ook drie be­lang­rij­ke sta­ti­ons gin­gen dicht. Pers­bu­reau RIA meld­de dat win­ke­lend pu­bliek in al­ler­ijl het be­roem­de wa­ren­huis Goem bij het Ro­de Plein moest ver­la­ten.

Een ca­me­ra­man van Reu­ters zei dat de po­li­tie met speur­hon­den naar bin­nen ging. Dat ge­beur­de ook in nog ruim twin­tig an­de­re pan­den, waar­on­der over­heids­ge­bou­wen, scho­len en ho­tels.

Rus­land wordt de­ze week over­spoeld door een golf bom­mel­din­gen. Die ble­ken tot dus­ver al­le­maal vals. Vol­gens RIA is het niet be­perkt ge­ble­ven tot Mos­kou of SintPe­ters­burg maar heb­ben al meer dat twin­tig Rus­si­sche ste­den er last van ge­had, van Ka­li­ning­rad aan de Bal­ti- sche Zee via Si­be­rië tot in het ver­re oos­ten. Naar schat­ting zijn zo'n 100.000 men­sen ge­ë­va­cu­eerd.

,,Zoi­ets heb­ben we nog nooit mee­ge­maakt. Het is 100 pro­cent ge­or­ga­ni­seerd te­le­foon­ter­ro­ris­me'', zei Frants Klints­e­vitsj, lid van de par­le­men­tai­re de­fen­sie­com­mis­sie. ,,Het eni­ge doel is een de­struc­tief pro­ces in gang te zet­ten, pa­niek te zaai­en.''

RIA voer­de een bron op die zei dat veel te­le­foon­tjes ver­moe­de­lijk uit Oe­kra­ï­ne kwa­men. De re­la­tie tus­sen Kiev en Mos­kou staat op een laag pit­je sinds de Rus­sen in 2014 de Krim an­nexeer­den. De her­komst is moei­lijk te tra­ce­ren door­dat er via in­ter­net werd ge­beld.

Vla­di­mir Poe­tin: geen com­men­taar op ter­reur­alarm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.