Ko­nin­gin van bal­let­ga­la

De Telegraaf - - Buitenland -

Gou­den glit­ters stroom­den over de dan­sers van Het Na­ti­o­na­le Bal­let op het slot van het Bal­let­ga­la 2017 in Amsterdam. De uit­ver­koch­te zaal gaf een mi­nu­ten­lang ova­ti­o­neel ap­plaus. Op de voor­grond straal­de de ’ko­nin­gin van het bal­let­ga­la’ Ra­chel Beau­jean. Het was het ein­de van een groot­se, spec­ta­cu­lai­re en mee­sle­pen­de avond met su­per­bal­let­ten!

De ope­ning van het bal­let­sei­zoen was er een om in te lijs­ten. Tech­nisch hoog­staand, schalks en ont­roe­rend was het stuk Two and on­ly van cho­re­o­graaf Wub­k­je Kuin­dersma. Zij bracht eer­ste so­list Ma­rijn Ra­de­ma­ker sa­men met de net van de Ju­ni­or Com­pa­ny over­ge­ko­men élè­ve Ti­mo­thy van

Pou­c­ke. Het was een schot in de roos. Zo­als Kuin­dersma hoop­te, straal­den de dan­sers licht en ener­gie uit. „Ze ade­men en le­ven dans.” De zaal be­sef­te hoe bij­zon­der het ho­mo-ero­ti­sche werk was. Ve­len noem­den dit het hoog­te­punt van de avond. In bij voor­beeld Rus­land zou het nooit kun­nen wor­den op­ge­voerd.

Bij­zon­der was ook de ode aan Ra­chel Beau­jean. De mu­ze van bal­letcho­re­o­graaf

Hans van Ma­nen was zicht­baar be­duusd toen zij in­eens op het po­di­um werd ge­roe­pen om toe­ge­spro­ken te wor­den door de Am­ster­dam­se lo­co­bur­ge­mees­ter

Eric van der Burg. „Ik kom niet zon­der le­ge han­den”, waar­schuw­de hij Ra­chel Beau­jean. „Nu spreek ik u nog aan met me­vrouw, maar na de­ze ken­nis­ma­king niet meer”, grap­te Van der Burg. Hij me­mo­reer­de dat Beau­jean al veer­tig jaar aan Het Na­ti­o­na­le Bal­let was ver­bon­den.

„Eerst twin­tig jaar als dan­se­res, daar­na twin­tig jaar ach­ter de scher­men als bal­let­mees­ter, cho­re­o­graaf, re­pe­ti­tor, coach, hoofd ar­tis­tie­ke staf en nu ad­junct­di­rec­teur. U heeft faam ge­maakt door uw to­me­lo­ze in­zet door al veer­tig jaar op het al­ler­hoog­ste ni­veau te wer­ken en de bal­let­ten van Hans van Ma­nen in het bui­ten­land te on­der­steu­nen. Het heeft u tot een van de meest toe­ge­wij­de am­bas­sa­deurs van de Ne­der­land­se dans­kunst ge­maakt. En dat is niet on­op­ge­merkt ge­ble­ven.”

De lo­co­bur­ge­mees­ter ver­tel­de dat het ko­ning Wil­lem-Alexan­der had be­haagd haar tot Of­fi­cier in de Or­de van Oran­je Nas­sau te be­noe­men. Een staan­de ova­tie viel haar ten deel.

„Ik ben to­taal over­rom­peld. Het is een fan­tas­tisch ge­voel. Ie­der­een be­dankt en voor­al Ted Brand­sen, ar­tis­tiek di­rec­teur van Het Na­ti­o­na­le Bal­let, voor zijn mo­reel lei­der­schap”, sprak de nieuw­bak­ken of­fi­cier. Bal­let­groot­heid Alexan­dra Ra­di­us die er voor haar 75 jaar ver­bluf­fend goed uit­ziet, eer­de na de pau­ze

Young Gyu Choi, eer­ste so­list van Het Na­ti­o­na­le Bal­let, met de naar haar ver­noem­de Alexan­dra Ra­di­us­prijs 2017.

Be­hal­ve 2500 eu­ro kreeg hij een beeld­je. De ju­ry noem­de hem een dan­ser met „een ster­ke tech­niek en ont­wa­pen­de, open uit­stra­ling. Hij is al­tijd ele­gant en ver­zorgd, ter­wijl zijn tech­ni­sche pres­ta­ties in­mid­dels rond­uit ver­bluf­fend zijn.” Het was de 29e keer dat de­ze prijs van de Vrien­den van Het Na­ti­o­na­le Bal­let werd uit­ge­reikt. De laat­ste woor­den zijn voor Ra­chel Beau­jean: „We moe­ten gaan dan­sen”.

In­tens, schalks, groots en mee­sle­pend

FOTO’S AB BLAUW

De ko­nink­lijk on­der­schei­den bal­let­ko­nin­gin Ra­chel Beau­jean (l.), de ge­bles­seer­de twee­de so­lis­te Mi­chae­la DePrin­ce en Ted Brand­sen, ar­tis­tiek di­rec­teur van Het Na­ti­o­na­le Bal­let. Ac­teurs­paar Ben­ja Bruij­ning en An­na Drij­ver.

Mo­de­ont­wer­pers Vik­tor & Rolf.

Neu­ro­chi­rurg Marc Schrö­der en Cha­zia Mou­ra­li in een jurk van Mo Ben­chel­lal.

Mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker (On­der­wijs en Cul­tuur) met Cees de Graaff, di­rec­teur Dut­chCul­tu­re.

Jo­h­n­ny de Mol en Anouk van Schie.

Bal­let­ster­ren Ti­mo­thy van Pou­c­ke (l.) en Ma­rijn Ra­de­ma­ker.

Bal­let­groot­he­den Han Eb­be­laar en Alexan­dra Ra­di­us.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.