Zzp-wet ligt op hak­blok in for­ma­tie

De Telegraaf - - DFT - Li­se Wit­te­man

De ge­wraak­te re­ge­ling voor zzp’ers, de wet DBA, is in het vi­zier van de par­tij­en aan de on­der­han­de­lings­ta­fel. Ze zoe­ken naar­stig naar een be­ter al­ter­na­tief.

Vol­gens in­ge­wij­den pro­be­ren ze een op­los­sing te vin­den voor de pro­ble­men die zzp’ers sinds de in­voe­ring in 2016 van de wet on­der­vin­den. De re­gels zorg­den voor zo­veel on­dui­de­lijk­heid, dat be­drij­ven hui­ve­rig wer­den om zzp’ers op­drach­ten te ge­ven uit vrees ge­doe te krij­gen met de be­las­ting­dienst.

Ook in de Twee­de Ka­mer klonk vol­op kri­tiek op de wet. Uit­ein­de­lijk be­sloot staats­se­cre­ta­ris Wie­bes (Fi­nan­ci­ën) de hand­ha­ving van de re­gels daar­om op te schor­ten. Om­dat het de (de­mis­si­o­nai­re) re­ge­rings­par­tij­en VVD en PvdA ver­vol­gens niet luk­te een nieu­we wet te ma­ken, ligt die bal nu bij de for­ma­tie.

Maar ook aan de on­der­han­de­lings­ta­fel heb­ben de par­tij­en er een flin­ke kluif aan. Het zou zelfs kun­nen dat een op­los­sing ook daar niet met­een ge­von­den wordt. De hui­di­ge wet blijft dan nog lan­ger in de ijs­kast.

Sinds het over­leg in de pol­der over de ar­beids­markt is mis­lukt, lig­gen dit soort vraag­stuk­ken weer op het bord­je van de for­ma­tie­ta­fel. Be­hal­ve de po­si­tie van de zzp’ers, gaat het om kwes­ties als de toe­komst van het ont­slag­recht en de re­gels rond loon­door­be­ta­ling bij ziek­te.

Ook over de be­las­tin­gen wordt nog ge­puz­zeld door VVD, CDA, D66 en CU. Door­dat de fi­nan­ci­ën er op de lan­ge ter­mijn min­der gun­stig bij­lig­gen dan de eerst­vol­gen­de ja­ren, heb­ben ze daar een flin­ke dob­ber aan.

FOTO DIJKSTRA BV

Staats­se­cre­ta­ris Wie­bes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.