Door­et­te­ren

De Telegraaf - - DFT - MARTIN VIS­SER

In ju­ni 2007 raak­te de Ame­ri­kaan­se za­ken­bank Bear Ste­arns diep in de pro­ble­men. De Ame­ri­kaan­se hui­zen­markt stort­te in en plots ont­ston­den gro­te twij­fels over de waar­de­rin­gen van ver­pak­te, her­ver­pakt en door­ver­koch­te bun­dels hy­po­the­ken. Hoe pro­ble­ma­tisch de hy­po­theek ook was, steeds prijk­te er het be­drieg­lij­ke keur­merk ’AAA’ op.

De twij­fel sloeg toe. Be­leg­gers en ban­kiers in de Ver­e­nig­de Sta­ten wer­den ze­nuw­ach­tig. Al snel waai­de de ont­lui­ken­de kre­diet­cri­sis de At­lan­ti­sche Oce­aan over. De Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank pomp­te, in na­vol­ging van de Ame­ri­kaan­se col­le­ga’s, al in de zo­mer van dat jaar geld in het fi­nan­ci­ë­le sys­teem. Pre­cies tien jaar ge­le­den was de Eu­ro­pe­se ban­ken­cri­sis een feit toen er lan­ge rij­en voor de bank­kan­to­ren van het Brit­se Nor­thern Rock ston­den. Een ban­krun in de Eu­ro­pe­se Unie. Al­le alarm­bel­len zou­den wel af­gaan. Mwah... Heel lang ble­ven Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci en be­leids­ma­kers hard­nek­kig vol­hou­den dat dit voor­al een Ame­ri­kaans pro­bleem was. Daar wa­ren im­mers die rom­mel­hy­po­the­ken uit­ge­von­den. On­ze ban­ken­sec­tor kon wel een stoot­je heb­ben. En de eco­no­mi­sche re­per­cus­sies wer­den niet ge­vreesd.

Het is in­te­res­sant (en ont­luis­te­rend) om met de ken­nis van nu ou­de kran­ten door te spit­ten.

Hoog­le­raar Ar­noud Boot in au­gus­tus 2007: „Al­les wat ris­kant is, wordt duur­der. Maar het bank­we­zen kan de klap­pen op­van­gen. Hun ei­gen ver­mo­gens­po­si­tie is goed.”

Wou­ter Bos, mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën, in de­cem­ber 2007: „We hou­den re­ke­ning met een lich­te bij­stel­ling van de groei­ra­ming, maar het gaat om en­ke­le tien­den van pro­cen­ten.”

Nog stui­ten­der, want al in sep­tem­ber 2008, was de uit­spraak van eu­ro­groep­voor­zit­ter Jean-Clau­de Junc­ker: „Wie zegt dat Eu­ro­pa op de rand van een re­ces­sie staat, heeft het to­taal mis.” Op dat mo­ment was Ier­land al in een cri­sis be­land en raak­te de Ier­se over­heids­fi­nan­ci­ën uit het lood. Niet lang na de­ze sus­sen­de woor­den van vi­si­o­nair Junc­ker moest ABN Am­ro wor­den ge­red.

Met de ken­nis van nu is het al­le­maal ge­mak­ke­lijk. En je kunt van Bos veel zeg­gen, maar de red­ding van Ne­der­land­se ban­ken heeft hij voort­va­rend aan­ge­pakt. Maar ook toen de ban­ken­cri­sis zich ont­rol­de, leek de ernst maar niet door te drin­gen tot de Eu­ro­pe­se be­leids­ma­kers.

Om­val­len­de ban­ken wer­den ge­red, op dat mo­ment was er niet veel keus. Maar de ban­ken­cri­sis et­ter­de on­der­huids ja­ren­lang door. Te­gen­over een voort­va­ren­de Ame­ri­kaan­se aan­pak stond een lab­be­kak­ke­ri­ge Eu­ro­pe­se. Dat bij­voor­beeld Ita­lië zelfs nu nog met de ban­ken­cri­sis wor­stelt, is echt on­voor­stel­baar.

Eu­ro­pa koos er­voor om tijd al­le won­den te la­ten he­len. Ban­kiers wer­den uit de wind ge­hou­den, waar­door hal­ve zom­bie­ban­ken als een mo­len­steen om de nek van de Eu­ro­pe­se eco­no­mie hin­gen. En dan meldt Junc­ker tri­om­fan­te­lijk dat Eu­ro­pa eco­no­misch ein­de­lijk weer de wind in de zei­len heeft.

Het is om je ka­pot te scha­men.

Ernst van ban­ken­cri­sis drong maar niet door

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.