Diep ge­val­len he­mel­be­stor­mer

De Telegraaf - - DFT -

Nor­thern Rock is bij het Ne­der­lands pu­bliek wel­licht voor­al be­kend als voor­ma­lig shirt­spon­sor van voet­bal­club Ne­w­cast­le Uni­ted vlak na de eeuw­wis­se­ling. Nor­thern Rock jaag­de net als de voet­bal­club in die pe­ri­o­de op gro­te suc­ces­sen.

De Brit­se bank die in 1965 ont­stond door een fu­sie tus­sen Nor­thern Coun­ties Per­ma­nent Buil­ding So­ci­e­ty en Rock Buil­ding So­ci­e­ty werd ge­zien als het won­der­kind van het Brit­se bank­we­zen. Nor­thern Rock vocht zich een weg om­hoog in de tra­di­ti­o­neel door Lloyd’s en Na­tWest ge­do­mi­neer­de markt, voor­al met de ver­koop van hy­po­the­ken. Om die le­nin­gen voor een scher­pe prijs te be­kos­ti­gen, fi­nan­cier­de Nor­thern Rock zich voor­al op de ka­pi­taal­markt, waar Ame­ri­kaan­se hy­po­the­ken als war­me brood­jes wer­den ge­se­cu­ri­ti­seerd en door­ver­kocht.

Nie­mand maak­te zich zor­gen over de wild­groei van sub­pri­me-hy­po­the­ken; le­nin­gen die wa­ren af­ge­slo­ten met con­su­men­ten met een la­ge kre­diet­waar­dig­heid. Toen be­gin 2007 de hui­zen­markt in de VS in­stort­te, ble­ken als vei­lig ver­koch­te hy­po­theek­pak­ket­ten vol te zit­ten met rom­mel­hy­po­the­ken.

Hier­mee stort­ten de on­der­pan­den in waar­mee Nor­thern Rock zelf hy­po­the­ken had ver­strekt. Het be­richt dat bij de Bank Of Eng­land om fi­nan­ci­ë­le nood­hulp was ge­be­deld, zet­te de on­der­gang in gang. Het spaar­geld lekt weg en in twee da­gen hal­veert de beurs­waar­de. Op 18 fe­bru­a­ri 2008 grijpt de Brit­se over­heid in en na­ti­o­na­li­seert Nor­thern Rock. De bank, die over 2007 een ver­lies van £167,6 mil­joen blijkt te heb­ben ge­le­den, wordt op­ge­dra­gen een vier­de van het per­so­neel te ont­slaan en de helft min­der hy­po­the­ken te ver­ko­pen. Za­ken­man Ri­chard Bran­son koopt uit­ein­de­lijk Nor­thern Rock voor £747 mil­joen en her­doopt de bank als Vir­gin Mo­ney.

FOTO EPA

Nor­thern Rock op het shirt van Ne­w­cast­le Uni­ted.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.