McKin­sey in cor­rup­tie­zaak

De Telegraaf - - DFT -

JOHANNESBURG • In­ter­na­ti­o­nal ad­vies­kan­toor McKin­sey heeft ja­ren­lang ei­gen werk­ne­mers ge­ne­geerd die aan de bel trok­ken van­we­ge ver­dach­te mil­joe­nen­be­ta­lin­gen aan de ZuidAfri­kaan­se mil­jar­dairs­fa­mi­lie Gup­ta, za­ken­vrien­den van pre­si­dent Ja­cob Zu­ma. Het geld zou be­doeld zijn ge­weest om een over­heids­con­tract bin­nen te ha­len, zo meldt pers­bu­reau Reu­ters. McKin­sey ont­kent iets ver­keerd te heb­ben ge­daan en zegt mee te wer­ken met de au­to­ri­tei­ten. McKin­sey is nu voor­werp van een par­le­men­tair on­der­zoek in Zuid-Afri­ka, waar­bij on­der­zocht wordt of McKin­sey met op­zet geld liet weg­slui­zen van staats­nuts­be­drijf Es­kom naar een be­drijf van de Gup­ta’s, om zo een con­tract van $78 mil­joen bin­nen te ha­len om Es­kom te mo­gen ad­vi­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.