Easyjet zet aan­val in op KLM

De Telegraaf - - DFT - Yte­ke de Jong

Prijs­vech­ter EasyJet zet de aan­val in op lucht­vaart­maat­schap­pij KLM.

Gis­te­ren maak­te de bud­get­maat­schap­pij be­kend dat ze als eer­ste een over­stap­ser­vi­ce voor rei­zi­gers gaat aan­bie­den, van­af de Brit­se lucht­ha­ven Gat­wick in sa­men­wer­king met prijs­vech­ter Nor­we­gi­an. Dit is nieuw voor prijs­vech­ters. Trans­fer­ver­keer is nu nog de spe­ci­a­li­teit van tra­di­ti­o­ne­le lucht­vaart­maat­schap­pij­en als KLM en Lufthan­sa.

„We wil­len de­ze over­stap­ser­vi­ce ook aan­bie­den op on­der meer Amsterdam en Pa­rijs”, zegt di­rec­teur Ne­der­land Wil­li­am Vet in een toe­lich­ting. „We zijn in ge­sprek met een aan­tal Azi­a­ti­sche vlieg­maat­schap­pij­en. Als we pas­sa­giers la­ten over­stap­pen, ver­hoogt dat de con­nec­ti­vi­teit op Schip­hol.”

KLM heeft als eni­ge op Schip­hol een knoop­punt van kor­te- en lan­ge­af­stands­vluch­ten. De lucht­vaart­maat­schap­pij heeft een fijn­ma­zig Eu­ro­pees net­werk waar­mee ze pas­sa­giers op­haalt om de in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten te vul­len. Daar komt nu druk op door EasyJet.

„We staan open voor sa­men­wer­king met ie­der­een, we let­ten niet op de kleu­ren van de staart”, zegt Vet op de vraag of EasyJet met KLM wil wer­ken. EasyJet was al lan­ger be­zig met de ver­bin­dings­plan­nen. De af­ge­lo­pen tijd werd aan EasyJet re­gel­ma­tig ge­vraagd of ze trans­fer­pas­sa­giers wil­de ver­voe­ren. „We moesten nog uit­zoe­ken hoe we dit in de prak­tijk met bij­voor­beeld de ba­ga­ge zou­den doen. We heb­ben be­re­kend dat we in heel Eu­ro­pa 70 mil­joen po­ten­ti­ë­le klan­ten be­rei­ken met de­ze over­stap­mo­ge­lijk­heid. Het is een lo­gi­sche ont­wik­ke­ling”, zegt Vet.

FOTO AEROVISTA

Easyjet heeft op Schip­hol een ba­sis met 9 vlieg­tui­gen, waar­mee 42 be­stem­min­gen ge­vlo­gen wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.