WEER ZUUR VOOR APPLE

De Telegraaf - - DFT -

In New York ble­ven de Ame­ri­kaan­se beur­zen woens­dag dicht bij huis met be­schei­den aan­scher­pin­gen van de re­cord­stan­den. Tech­no­lo­gie­be­drijf Apple deed op­nieuw een stap terug. De olie­prijs in de VS ver­volg­de de weg ste­vig om­hoog, ge­hol­pen door de mel­ding van het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie Agent­schap (IEA) dat de we­reld­wij­de vraag naar ru­we olie dit jaar ster­ker toe­neemt dan ver­wacht. De olie­ge­re­la­teer­de fond­sen Che­vron en Exxon Mo­bil wer­den in re­ac­tie 1,5% res­pec­tie­ve­lijk 0,3% meer waard. Apple kwam ver­der on­der druk en raak­te nog eens 0,8% kwijt. De la­te le­ver­da­tum van de nieu­we smartpho­ne iPho­ne X, die op 3 no­vem­ber ver­schijnt, roept bij be­leg­gers vraag­te­kens op over hoe­veel te­le­foons er af­ge­zet kun­nen wor­den in het be­lang­rij­ke vier­de kwar­taal. Ame­ri­can Air­li­nes koers­te 1,5% ho­ger on­danks de mel­ding van de lucht­vaart­maat­schap­pij dat de om­zet­ver­wach­ting naar be­ne­den wordt bij­ge­steld als ge­volg van or­kaan Ir­ma. Ame­ri­can Air­li­nes moest zo'n 5000 vluch­ten an­nu­le­ren. Wes­tern Di­gi­tal gleed 3,4% weg. Het tech­no­lo­gie­con­cern had met een te­gen­val­ler te ma­ken rond de over­na­me van de chip­di­vi­sie van To­s­hi­ba. De Ja­pan­ners lie­ten we­ten een deal te heb­ben met een con­sor­ti­um rond Bain Ca­pi­tal. Wa­ren­huis­ke­ten Nord­strom sprong 6% om­hoog. Naar ver­luidt werkt de Nord­strom­fa­mi­lie aan een plan om de wa­ren­huis­ke­ten van de beurs te gaan ha­len en is er al een in­ves­te­rings­maat­schap­pij als part­ner ge­ko­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.