BEURS HEEFT WIND IN RUG

De Telegraaf - - DFT - Ber­nard Vo­gelsang

De Am­ster­dam­se beurs­graad­me­ter AEX is woens­dag voor de der­de ach­ter­een­vol­gen­de dag ho­ger ge­slo­ten. Na een aan­van­ke­lij­ke rus­ti­ge ses­sie kre­gen be­leg­gers op het Dam­rak in de na­mid­dag de wind in de zei­len. De AEX-in­dex sloot 0,4% ho­ger op 528,69 pun­ten. De graad­me­ter na­der­de daar­mee het jaar­re­cord, dat in mei werd neer­ge­zet bij een stand van 537,84 pun­ten. Markt­ana­list Ron van der Does (IG) is mo­men­teel ech­ter voor­zich­tig, om­dat de Duit­se ver­kie­zin­gen eind vol­gen­de week op de agen­da staan. „On­danks dat de her­ver­kie­zing van bonds­kan­se­lier Mer­kel ze­ker lijkt, moet je al­tijd re­ke­ning hou­den met een ne­ga­tie­ve ver­ras­sing.” De beurs­man ver­wacht daar­en­te­gen geen ver­ras­sin­gen van de be­stuurs­ver­ga­de­ring van de Fe­deral Re­ser­ve me­dio vol­gen­de week. „Ik denk dat de Fed in de­cem­ber nog een keer met een ren­te­ver­ho­ging komt. De Ame­ri­kaan­se eco­no­mie is daar sterk ge­noeg voor. De scha­de van de or­ka­nen ver­an­dert er niets aan.” De AEX werd aan­ge­voerd door Ahold Del­hai­ze met een winst van 1,7% op €15,22. Het su­per­markt­con­cern heeft €750 mil­joen op­ge­haald met een nieu­we ze­ven­ja­ri­ge obli­ga­tie. Bi­o­tech­no­lo­gie­be­drijf Ga­la­pa­gos volg­de met een stij­ging van 1,6% naar €85,38. AEX-zwaar­ge­wicht Shell kreeg er 0,9% bij op €24,01. In de Mid­kap won ASR 0,6% op €34,08. De ver­ze­ke­raar nam Ge­ne­ra­li Ne­der­land over voor cir­ca €200 mil­joen. Na­beurs meld­de de Ne­der­land­se over­heid vol­le­dig uit ASR te stap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.