Ram­penobli­ga­ties gaan in de ramsj

Goud­mijn voor Ne­der­land­se pen­si­oen­fond­sen

De Telegraaf - - DFT - door Theo Be­ste­man en Ed­win van der Schoot

AMSTERDAM • De markt voor obli­ga­tie-ver­ze­ke­rin­gen te­gen na­tuur­ram­pen krijgt klap­pen. Toch zijn pen­si­oen­fond­sen ly­risch over ca­ta­strop­he bonds.

We­reld­wijd staan ruim 150 ram­penobli­ga­ties uit. Obli­ga­ties die meest­al drie jaar lo­pen en een ren­te­ver­goe­ding bie­den van zo’n 5% plus eu­ri­bor. Zeer aan­trek­ke­lijk in de hui­di­ge la­ge ren­te om­ge­ving. Mits die ene spe­ci­fie­ke ramp niet plaats­vindt, want dan gaat de in­leg van de obli­ga­tie niet terug naar de be­leg­ger, maar naar de ver­ze­ker­de ge­du­peer­den.

We­reld­voet­bal­bond Fi­fa sloot in 2006 al eens een ver­ze­ke­ring van $260 mil­joen te­gen een an­nu­le­ring van het WK voet­bal. Maar de mees­te cat bonds ver­ze­ke­ren de uit­ge­ver, vaak een (her)ver­ze­ke­raar, te­gen na­tuur­ge­weld. Veel zijn er te­gen or­ka­nen in Flo­ri­da. ,,Voor de Eu­ro­pe­se markt zijn er nau­we­lijks cat bonds”, weet Kim Liu, obli­ga­tie­stra­teeg bij ABN Am­ro.

Or­kaan And­rew - in 1992 goed voor $16 mil­jard scha­de - was de in­spi­ra­tie voor wat pen­si­oen­be­leg­ger APG be­ti­telt als „een po­si­tie­ve func­tie van de ka­pi­taal­markt, die het ri­si­co zo van één par­tij ver­deeld over meer­de­re be­leg­gers.” Het duur­de tot 2005 voor­dat de in­leg van be­leg­gers in een door Zu­rich In­su­ran­ce uit­ge­ge­ven cat bond van $190 mil­joen door or­kaan Ka­tri­na he­le­maal werd weg­ge­vaagd.

Nor­maal ge­spro­ken wordt er am­per ge­han­deld in de obli­ga­ties, maar als het gaat stor­men, komt ook de beurs in be­we­ging. ,,Ze wer­ken als een op­tie, ze krij­gen waar­de als er iets ge­beurt. Dan zijn ze ui­terst vo­la­tiel”, al­dus Liu. Dat merk­te een cat bond van Cit­rus Re, die met de or­kaan­scha­de vo­ri­ge week vrij­wel al­le waar­de op de beurs ver­loor. Vrij­dag liep ook een bre­de­re in­dex met cat bonds (zie grap­hic) in een dag 16% ave­rij op.

Toe­zicht­hou­ders in de VS en Ne­der­land uit­ten zich in het re­cen­te ver­le­den al po­si­tief over cat bonds. Ver­ze­ke­raars die mo­ge­lij­ke gi­g­a­claims voor na­tuur­ge­weld niet op hun ei­gen ba­lans dra­gen, maar met zul­ke uit­ge­ge­ven cat bonds aan de ka­pi­taal­markt over­la­ten, zijn im­mers een stuk sta­bie­ler. Keer­zij­de is dat cat bonds ri­si­co­vol­le be­leg­gin­gen zijn als er on­vol­doen­de mee wordt ge­spreid in een be­leg­gings­por­te­feuil­le.

Het pen­si­oen­fonds van ABN Am­ro ver­hoog­de vo­rig jaar zijn toe­wij­zing aan cat bonds en soort­ge­lij­ke in­su­ran­ce lin­ked se­cu­ri­ties van 0,9% naar 5,0% van het ver­mo­gen. Ook het NS pen­si­oen­fonds stap­te in. Pen­si­oen­fonds Zorg en Wel­zijn en amb­te­na­ren­fonds ABP be­leg­gen al sinds 2006 in de­ze ni­che. PfZW laat we­ten sinds 2006 ruim 8% net­to te heb­ben ver­diend aan der­ge­lij­ke be­leg­gin­gen, die mo­men­teel goed zijn voor 2% van het ver­mo­gen (ruim €3,5 mil­jard). ABP be­legt naar schat­ting en­ke­le hon­der­den mil­joe­nen eu­ro’s via hed­ge­fond­sen in cat bonds en soort­ge­lij­ke pro­duc­ten.

Sinds de eer­ste cat bond in 1997 werd uit­ge­ge­ven, is de­ze markt ge­groeid naar bij­na $20 mil­jard, en de bre­de­re markt van in­su­ran­ce lin­ked se­cu­ri­ties met ho­ge pre­mies heeft een klei­ne $100 mil­jard aan der­ge­lij­ke in­stru­men­ten uit­ge­ge­ven. „In de mon­di­a­le obli­ga­tie­markt blij­ven cats be­schei­den, een ni­che”, zegt obli­ga­tie­stra­teeg Jeroen van den Broek van ING. De hui­di­ge ram­pen blij­ken het ren­de­ment van de vol­gen­de ge­ne­ra­tie ram­pen-obli­ga­ties weer te ver­ho­gen: de pre­mie op nieu­we obli­ga­ties die ver­ze­ke­raars aan­bie­den stijgt. Wie zijn ze­nu­wen in be­dwang houdt, ziet vol­gens Alexis Chas­sag­na­de, ana­list bij ver­mo­gens­be­heer­der Ju­li­us Baer, bin­nen „twee tot drie jaar” zijn por­te­feuil­le her­stel­len en daar­na in waar­de toe­ne­men.

Ren­de­ment om­hoog na or­ka­nen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.