Taxi­dienst zet da­mes op de rit

Bont ge­zel­schap ach­ter stuur Ma­ma Taxi

De Telegraaf - - DFT - door Sop­hie Zim­mer­man

ROTTERDAM Ma­ma Taxi is een pri­va­te chauf­feurs­dienst waar al­leen vrou­wen ach­ter het stuur zit­ten. Vrou­wen die tot voor kort een dui­de­lij­ke ach­ter­stand had­den tot de ar­beids­markt.

Het be­drijf van Zi­zi Fer­nan­des biedt hen de kans om hun taxi­di­plo­ma te ha­len en zich bij te scho­len, waar­na ze hun le­ven let­ter­lijk weer op de rit kun­nen krij­gen. Ge­ïn­spi­reerd door haar oma uit Gui­nee-Bis­sau start­te ze de on­der­ne­ming be­gin 2006. „Mijn oma ging on­danks haar ho­ge leef­tijd al­tijd te voet naar de markt om­dat ze taxi’s vond stin­ken, zich er on­vei­lig in voel­de en bang was dat ze be­don­derd zou wor­den.”

De klan­ten van de so­ci­a­le star­tup ko­men voor­al uit de za­ke­lij­ke en de di­plo­ma­tie­ke we­reld, maar steeds meer par­ti­cu­lie­ren we­ten de luxe chauf­feurs­dienst te vin­den. Zij moe­ten dan wel van te­vo­ren een au­to re­ser- ve­ren, de Te­sla’s van het be­drijf zijn niet zo­maar aan te hou­den op straat.

„De vrou­wen ach­ter het stuur van de elek­tri­sche au­to’s vor­men een bont ge­zel­schap”, ver­telt Fer­nan­des. „We heb­ben veel na­ti­o­na­li­tei­ten in dienst en ie­der­een heeft een ei­gen ver­haal. Het me­ren­deel is bo­ven de vijf­tig. Ze heb­ben vaak al een heel le­ven ach­ter de rug.”

Om bij Ma­ma Taxi aan de slag te kun­nen, moe­ten de vrou­wen ge­mo­ti­veerd zijn. „Ze moe­ten niet al­leen hun taxi­di­plo­ma bij het CBR ha­len, maar krij­gen van ons ook les in za­ken als eti­quet­te, com­mu­ni­ca­tie en gast­vrij­heid. Niet ie­der­een houdt het uit­ge­brei­de edu­ca­tie­pro­gram­ma vol en niet ie­der­een slaagt.”

Voor de vrou­wen die wél sla­gen en als chauf­feu­se bij het be­drijf gaan wer­ken, ver­an­dert hun we­reld, ziet Fer­nan­des. „Je ziet ze ge­woon groei­en. Ze heb­ben voor hun ge­voel ein­de­lijk weer be­te­ke­nis in de maat­schap­pij.”

FOTO AMBER HEIJ

Zi­zi Fer­nan­des helpt vrou­wen hun taxi­di­plo­ma te ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.