Her­stel

De Telegraaf - - DFT - Ruud Koornstra is duur­zaam on­der­ne­mer.

Vol­gen­de week is het Prins­jes­dag en spreekt on­ze ko­ning de Troon­re­de uit. Eco­loog en on­der­ne­mer Wil­lem Fer­wer­da sprak vo­ri­ge week op duur­za­me dins­dag de Duur­za­me Troon­re­de uit. Een in­druk­wek­ken­de re­de over de kern van duur­zaam­heid: her­stel van on­ze re­la­tie tot de eco­sys­te­men. Want ge­zon­de eco­sys­te­men zijn de ba­sis van ons be­staan. We zijn er­van af­han­ke­lijk voor ons voed­sel, wa­ter, scho­ne lucht, sta­biel kli­maat, so­ci­a­le en eco­no­mi­sche rijk­dom en voor ons ge­luk en wel­zijn. De hui­di­ge sys­te­men beginnen te kra­ken. De be­lang­rijk­ste oor­zaak ligt vol­gens Fer­wer­da in het feit dat de eco­lo­gie en de eco­no­mie al eeu­wen ge­le­den uit el­kaar zijn ge­groeid. We heb­ben fi­nan­ci­eel ka­pi­taal ge­cre­ëerd ten kos­te van na­tuur­lijk en so­ci­aal ka­pi­taal. Hij pleit voor het dras­tisch aan­pas­sen van on­ze werk­wij­ze en over te gaan naar de zo­ge­naam­de 'res­tau­ra­ti­eeco­no­mie'. Een eco­no­mie die niet iets­je min­der slecht is, maar waar­in het her­stel van eco­lo­gi­sche func­ties cen­traal staat. Wij moe­ten on­ze aar­de her­stel­len en ons weer gaan ge­dra­gen als rent­mees­ter van on­ze pla­neet. Ben be­nieuwd wat on­ze ko­ning hier aan­staan­de dins­dag over gaat zeg­gen.

RUUD KOORNSTRA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.