KANSLOZE MISSIE

Fey­en­oord in­cas­seert enor­me dreun bij te­rug­keer in Champions League

De Telegraaf - - Telesport - door Mar­cel van der Kraan

ROTTERDAM Het eni­ge wat bij Fey­en­oord-Man­ches­ter Ci­ty (0-4) in De Kuip ont­brak was een sjeik op het ere­ter­ras. Een­tje die na af­loop af­daalt naar de kleed­ka­mer van Man­ches­ter Ci­ty en daar zegt: ’Mooi ge­speeld, jul­lie krij­gen mor­gen al­le­maal weer een Fer­ra­ri. En Pep een Rolls Roy­ce.’

Wel­kom terug in de we­reld van de Champions League, Fey­en­oord. Wel­kom terug op het po­di­um waar ie­der­een met een be­gro­ting van 50 of 60 mil­joen eu­ro al­leen als fi­gu­rant mag op­tre­den. Het elf­tal van Gio­van­ni van Bron­ck­horst, dat vijf­tien jaar heeft moe­ten wach­ten op een plek­je in het kam­pi­oe­nen­bal, voel­de zich net als Qa­ra­bag een avond eer­der bij Chel­sea of als Cel­tic thuis te­gen Ney­mar & co.

Hal­ver­we­ge re­a­li­seer­de het honds­trou­we en en­thou­si­as­te le­gi­oen van de Rot­ter­dam­mers dat Fey­en­oord niet eens mocht fi­gu­re­ren maar slechts het de­cor vorm­de voor een ploeg die is over­la­den met ster­ren en droom­voet­bal speelt. Het cy­nis­me brak los op de tri­bu­nes en nie­mand wist meer raad met zijn emo­ties.

Kwaad wor­den had geen zin. Nog har­der schreeu­wen om de ploeg naar vo­ren te du­wen was ook zin­loos. Te­gen zo’n over­macht, zo veel tech­nisch en tac­tisch ver­nuft is niets be­stand. Nou ja, niet in de ca­te­go­rie waar­in Fey­en­oord ver­keert. In die van de ta­len­ten van Ne­der­land­se sub­top­pers en ei­gen kweek. Het is van­zelf­spre­kend al­le­maal te licht en te on­er­va­ren.

Wat een elf­tal dan een en­ke­le keer kan red­den, is een ge­wel­dig tac­tisch strijd­plan en veel ver­trou­wen. Dat laat­ste ge­ba­seerd op vas­tig­heid en op al­le din­gen die een elf­tal in het sei­zoen er­voor naar de ti­tel heb­ben ge­bracht. Maar juist daar deed Van Bron­ck­horst zijn ei­gen fans het meest ver­steld staan.

De coach, die als spe­ler de Champions League won maar als coach nu ook de­bu­teer­de, liet een van zijn bes­te spe­lers (Jens Toornstra) op de bank en gaf ba­sis­plaat­sen aan de in Eu­ro­pa to­taal on­er­va­ren nieuw­ko­mers Je­re­miah St. Jus­te en So­fy­an Am­ra­bat. Hij koos voor Mi­chiel Kra­mer als een­za­me spits, die zon­der steun te­gen de En­gel­se in­ter­na­ti­o­nal Jo­hn Sto­nes een kansloze avond be­leef­de.

Fey­en­oord dacht het huis­werk te heb­ben ge­daan, dub­de vooraf over drie of vier ver­de­di­gers bij de En­gel­sen, maar dat deed er al­le­maal niet toe. Hoe het er op pa­pier uit­ziet bij de ploeg van Pep Gu­ar­di­o­la doet nau­we­lijks ter za­ke. In de prak­tijk is het één gro­te aan­vals­ma­chi­ne, waar­in de om­scha­ke­ling van een 4-3-3-sys­teem naar 3-5-2 of 3-2-5 (!) on­der de ou­de Bar­cel­o­na­coach ge­schiedt met de snel­heid van het ge­luid.

Fey­en­oord kwam met zijn ei­gen vijf­mans­de­fen­sie en Kra­mer als spits op het mid­den­veld voort­du­rend een man te­kort op het mid­den­veld. Ka­rim El Ah­ma­di en Ton­ny Vil­he­na moe­ten te­gen de on­grijp­ba­re Ke­vin De Bruy­ne, Da-

Man­ches­ter Ci­ty lijkt voor kam­pi­oen van Ne­der­land van an­de­re pla­neet

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.