SHOCK AM­RA­BAT EN ST. JUS­TE

Groen­tjes ver­ras­send in ba­sis

De Telegraaf - - Telesport - door Ro­bin Jong­mans

ROTTERDAM Je­re­miah St. Jus­te en So­fy­an Am­ra­bat heb­ben een ra­zend­snel­le be­lo­ning ge­kre­gen voor hun zo­mer­se over­stap naar Fey­en­oord. Op het hoog­ste Eu­ro­pe­se po­di­um, té­gen de mon­di­a­le eli­te, werd het twee­tal vrij­wel uit het niets een ba­sis­plaats ge­gund door Gio­van­ni van Bron­ck­horst. Het moet een shock zijn ge­weest.

Bei­de spe­lers ko­men net over uit de sub­top van de Ere­di­vi­sie, zon­der noe­mens­waar­di­ge in­ter­na­ti­o­na­le ba­ga­ge en met nau­we­lijks mi­nu­ten voor Fey­en­oord in de be­nen. Ga er maar aan staan te­gen Man­ches­ter Ci­ty, door Pep Gu­ar­di­o­la in ruim een jaar ge­smeed tot het meest aan­val­len­de elf­tal van Eu­ro­pa. Zij moesten in een 5-3-2-for­ma­tie, waar­in ze in de rech­ter­zo­ne van de defensie ston­den, de ka­non­nen van Ci­ty on­scha­de­lijk ma­ken. Niet eer­der in hun nog jon­ge car­ri­è­re za­gen St. Jus­te en Am­ra­bat spe­lers met zó’n snel­heid op zich af­ko­men, on­der wie Ke­vin De Bruy­ne, Ben­ja­min Men­dy, Ga­briel Je­sus en Ser­gio Ag­üe­ro. Het was voor bei­den di­rect de best denk­ba­re mas­ter­class.

De­ze er­va­ring over­trof in één klap al­les wat ze eer­der mee­maak­ten. Ga maar na: het track­re­cord van St. Jus­te ken­de na de ne­gen­tig mi­nu­ten van za­ter­dag bij He­ra­cles Al­me­lo slechts 94 mi­nu­ten in Fey­en­oord 1 en vijf in­ter­lands voor Jong Oran­je. In de drie sei­zoe­nen bij SC Hee­ren­veen heeft hij met Dwight Lo­de­we­ges, Fop­pe de Haan en Jur­gen Strep­pel voor de Ere­di­vi­sie pri­ma coa­ches ge­had, maar al­le drie kon­den zij niet er­va­ring van­uit de in­ter­na­ti­o­na­le top over­bren­gen.

Am­ra­bat speel­de tot gis­ter­avond slechts 37 mi­nuut­jes mee in Fey­en­oord 1. Hij is een vleug­je Gu­ar­di­o­la ge­wend van Erik ten Hag (zij werk­ten sa­men bij Bay­ern Mün­chen), maar zijn eni­ge in­ter­na­ti­o­na­le ba­ga­ge hield op bij wat jeugd­in­ter­lands en ne­gen­tig (oe­fen)mi­nu­ten met Ma­rok­ko te­gen Tu­ne­sië. Daar­door kan hij ove­ri­gens nog steeds voor het Ne­der­lands elf­tal uit­ko­men.

Hoe ver­ging het de twee? Steeds be­ter. Ook om­dat Ci­ty gas te­rug­nam. Maar on­danks de enor­me in­ten­si­teit wa­ren bei­den aan de bal niet bang ini­ti­a­tief te blij­ven ne­men. Am­ra­bat liet zich hal­ver­we­ge de twee­de helft op de rech­ter­flank zelfs aan­val­lend steeds meer gel­den. Daar­na kreeg hij met kramp en een wis­sel wel de re­ke­ning ge­pre­sen­teerd. Een du­el met Ci­ty is niet niks, maar helpt je als het goed is wel een stap voor­uit.

Je­re­miah St. Jus­te krijgt geel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.