VITESSE OPZ IJN HOEDE

Trai­ner Henk Fra­ser pre­dikt re­a­lis­me: ’Ik wil geen pak slaag krij­gen van La­zio’

De Telegraaf - - Telesport - door Jeroen Kap­teijns

ARN­HEM Henk Fra­ser was als spe­ler een ge­har­nas­te ver­de­di­ger, die voor geen te­gen­stan­der op­zij ging en geen mid­del schuw­de om als win­naar uit de strijd te ko­men. Die weer­baar­heid wil de Vitesse-trai­ner over­bren­gen op zijn ploeg, die van­avond thuis te­gen La­zio Ro­ma af­trapt in de Eu­ro­pa League. „Je hoeft geen gok­ker te zijn om te we­ten dat het las­tig wordt. Maar ik wil geen pak slaag krij­gen en ons pu­bliek wat moois bie­den.”

De Vitesse-trai­ner sluit zijn ogen niet voor de ont­wik­ke­lin­gen in het Eu­ro­pe­se voet­bal, waar­in clubs uit de top­lan­den een steeds die­pe­re kloof slaan met de rest van het voet­bal­land­schap. Zelfs een La­zio, dat naar ver­wach­ting met en­ke­le re­ser­ves aan­treedt, is nog ver­uit fa­vo­riet. „Als je kijkt naar de Champions League, dan zie je dat de ver­schil­len groot en heel dui­de­lijk zijn. Dat is de re­a­li­teit. Het wordt 3-0, 5-0, 6-0, noem maar op. We moe­ten be­sef­fen waar we staan. Niet al­leen met Vitesse, maar met het he­le Ne­der­land­se voet­bal.”

Fra­ser is de man met de mees­te Eu­ro­pe­se er­va­ring bij Vitesse. „Bij al­le ploe­gen heb ik Eu­ro­pees ge­speeld. Bij Spar­ta was dat sa­men met on­der an­de­ren Louis van Gaal, bij FC Utrecht met Ton Pat­ti­na­ma, bij Ro­da JC met Gè­ne Hans­sen en bij Fey­en­oord met man­nen als Jo­hn Met­god en Jo­hn de Wolf. Een van de minst mooie er­va­rin­gen die ik zelf als spe­ler Eu­ro­pees heb op­ge­daan, is dat we met Fey­en­oord te­gen Ju­ven­tus speel­den en na tien mi­nu­ten zoi­ets had­den van ’is dit nu het ni­veau van de Se­rie A? We kun­nen ge­mak­ke­lijk mee.’ Maar na ne­gen­tig mi­nu­ten stond het wel 5-1 voor Ju­ve.”

In de aan­loop naar de Eu­ro­pa League-af­trap heeft Fra­ser ge­puz­zeld op aan­pas­sin­gen in de speel­wij­ze van Vitesse. Een ver­ge­lijk­ba­re open speel­wij­ze als re­cent te­gen AZ - een spran­ke­lend du­el dat al­le kan­ten op­schoot - is zelf­moord in Eu­ro­pa, be­seft de Vitesse-trai­ner. „Wij zijn een ploeg die heel goed kan voet­bal­len, maar soms ook heel na­ïef kan zijn. Het is voor ons een heel gro­te uit­da­ging om dit te voor­ko­men. La­zio is do­de­lijk in de om­scha­ke­ling en daar­om zul­len we hen heel re­a­lis­tisch te­ge­moet moe­ten tre­den.”

Vitesse keert na vijf­tien jaar terug in een Eu­ro­pees hoofd­toer­nooi, maar de se­lec­tie van Fra­ser is al­ler­minst groen in Eu­ro­pees ver­band. Van de se­lec­tie­spe­lers die dit sei­zoen al wat va­ker in ac­tie zijn ge­ko­men, zijn Na­va­ro­ne Foor, Mi­lot Ras­hi­ca en Fan­ka­ty Da­bo de eni­ge zon­der in­ter­na­ti­o­na­le club­er­va­ring. Daar staat te­gen­over dat Tim Ma­ta­vz al 29 Eu­ro­pe­se du­els ach­ter zijn naam heeft, ter­wijl ook een spe­ler als Alexan­der Bütt­ner (20 du­els) in­ter­na­ti­o­naal ge­lou­terd is.

De ab­sen­tie van Thu­la­ni Se­re­ro (knie­bles­su­re), die met Ajax in de Champions League uit­kwam te­gen FC

Bar­cel­o­na (in de thuis­wed­strijd zelfs sco­rend) en AC Mi­lan, is een gro­te streep door de re­ke­ning voor Fra­ser. „Se­re­ro is qua voet­bal­ver­mo­gen een van de jon­gens die zich kan me­ten met een ho­ger ni­veau”, vindt de Vitesse-trai­ner.

Een be­lang­rij­ke rol is weg­ge­legd voor Mai­kel van der Werff, die als con­tro­le­ren­de mid­den­vel­der of als der­de Ab­sen­tie Se­re­ro gro­te streep door re­ke­ning cen­tra­le ver­de­di­ger zal spe­len, af­han­ke­lijk van de tac­tiek waar­voor Fra­ser kiest. „We heb­ben ge­ko­zen voor elf spe­lers met wie we kun­nen va­ri­ë­ren in de ma­nier waar­op we La­zio gaan be­spe­len. We kun­nen 4-3-3 spe­len maar ook 4-4-2 en zelfs 5-3-2. Op al die va­ri­an­ten heb­ben we ge­traind.”

Bütt­ner kijkt reik­hal­zend uit naar een te­rug­keer op het top­ni­veau waar­op hij eer­der heeft ge­ac­teerd. „Dit zijn su­per­mooie wed­strij­den”, al­dus Bütt­ner, die zijn er­va­ring in dienst van het elf­tal wil stel­len. „Meer­de­re jon­gens we­ten hoe het zit in Eu­ro­pa. Dat het ni­veau een stuk ho­ger is en dat je dui­zend pro­cent ge­fo­cust moet zijn. Klei­ne fout­jes die in de Ere­di­vi­sie niet wor­den af­ge­straft, moet je te­gen een ploeg van het ka­li­ber van La­zio niet ma­ken.”

Bry­an Lins­sen werk­te twee sei­zoe­nen ge­le­den met FC Groningen de groeps­fa­se van de Eu­ro­pa League af. „Ik heb ge­leerd dat het man­nen­voet­bal is en geen jon­gens­voet­bal meer. Er ko­men wat meer din­gen bij kij­ken dan in Ne­der­land”, al­dus Lins­sen. „Het zal niet ge­mak­ke­lijk wor­den, maar als wij den­ken dat er niets te ha­len valt, dan gaan we niet dat veld op. We heb­ben kun­nen zien dat FC Utrecht het Ze­nit moei­lijk heeft kun­nen ma­ken. Waar­om zou­den wij dat niet kun­nen doen bij La­zio?”

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

Trai­ner Henk Fra­ser is de man met de mees­te Eu­ro­pe­se er­va­ring bij Vitesse.

FOTO ANP PRO

Tim Ma­ta­vz hoopt het Vi­tes­se­pu­bliek van­avond te la­ten jui­chen in de Eu­ro­pa League-wed­strijd te­gen La­zio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.