De Vrij: ’Lang niet meer zo goed ge­voeld’

De Telegraaf - - Telesport -

ARN­HEM La­zio Ro­ma­ver­de­di­ger Ste­fan de Vrij voelt zich be­ter dan lan­ge tijd het ge­val is ge­weest, zei de Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal aan de voor­avond van de Eu­ro­pa League-wed­strijd te­gen Vitesse. „Na de ope­ra­tie aan mijn knie heb ik me nog nooit zo goed ge­voeld als nu. De knie voelt pri­ma. Veel be­ter in ver­ge­lij­king met vo­rig jaar. De dok­to­ren had­den aan­ge­ge­ven dat ik het eer­ste jaar na de ope­ra­tie wat last zou hou­den en dat het daar­na be­ter zou gaan. Dat is uit­ge­ko­men.”

De Vrij ver­wacht dat hij niet in de ba­sis zal staan van­avond in de Gel­re­do­me. La­zio Ro­ma-trai­ner Si­mo­ne In­zag­hi heeft al aan­ge­ge­ven dat hij gaat rou­le­ren te­gen Vitesse. „We spe­len heel veel wed­strij­den. De trai­ner moet daar­in zijn keu­zes ma­ken. Hij zal af en toe ook rou­le­ren. Er zijn ook an­de­re spe­lers die uit­ste­kend trai­nen en het ver­die­nen om mi­nu­ten te ma­ken”, al­dus De Vrij, die er be­grip voor heeft als hij op de bank be­gint. „Na­tuur­lijk is het leuk om te spe­len met veel fa­mi­lie en vrien­den op de tri­bu­ne, maar als ik moet kie­zen, dan sta ik lie­ver vol­gen­de week te­gen Na­po­li in de ba­sis.”

De voor­ma­li­ge Fey­en­oord-ver­de­di­ger ver­wacht niet dat de wis­se­lin­gen in de ploeg - ook top­schut­ter Ci­ro Im­mo­bi­le krijgt naar ver­wach­ting rust - tot on­der­schat­ting zal lei­den. „We heb­ben veel moe­ten doen om op dit po­di­um te ko­men. Het is be­lang­rijk om de groep goed te beginnen. We heb­ben de­ze wed­strijd heel se­ri­eus voor­be­reid. Van on­der­schat­ting zal geen spra­ke zijn.”

Ste­fan de Vrij

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.