Wa­ter­man gaat nat te­gen Ro­nal­do & co

Fraaie over­win­ning voor Ry­an Ba­bel en Be­sik­tas op be­zoek bij FC Por­to

De Telegraaf - - Telesport -

AMSTERDAM Het was op pa­pier een mooi af­fi­che voor Boy Wa­ter­man en Lo­ren­zo Ebe­ci­lio. Spe­len in een bom­vol San­tia­go Ber­na­beu te­gen het ster­re­n­en­sem­ble van Re­al Ma­drid. Het werd ech­ter zo­als ver­wacht - een avond zon­der spor­tief suc­ces voor de Ne­der­land­se doel­man en aan­val­ler van Apoel Ni­co­sia. In de eer­ste groeps­wed­strijd van de Champions League werd het 3-0 voor de Spaan­se top­club.

Wa­ter­man en Ebe­ci­lio ver­sche­nen al­le­bei aan de af­trap, al moest laatst­ge­noem­de oud-Aja­cied een kwar­tier voor tijd het veld rui­men. Toen was het kwaad reeds ge­schied. Wa­ter­man kon de scha­de voor rust nog be­perkt hou­den en moest al­leen vis­sen toen Cris­ti­a­no Ro­nal­do op aan­ge­ven van Ga­reth Ba­le doel trof: 1-0. Vijf mi­nu­ten na rust stond de oud-kee­per van on­der meer SC Hee­ren­veen en AZ we­der­om oog in oog met Ro­nal­do, waar­na de Por­tu­ge­se su­per­ster hem van­af elf me­ter op­nieuw kans­loos liet. Ser­gio Ra­mos be­paal­de de eind­stand uit­ein­de­lijk met een om­haal op 3-0.

Pe­ter Bosz ging met Borus­sia Dort­mund op be­zoek bij Tot­ten­ham Hot­spur (3-1) en kon on­mo­ge­lijk te­vre­den zijn met het op­tre­den van scheids­rech­ter Gi­an­lu­ca Roc­chi. Na­dat Son de En­gel­se top­club op voor­sprong bracht en An­driy Yar­mo­len­ko na­mens de Duit­sers op prach­ti­ge wij­ze ge­lijk maak­te, te­ken­de Har­ry Ka­ne na­mens Spurs voor de 2-1. Maar aan dat doel­punt ging een over­tre­ding vooraf.

La­ter in de wed­strijd keur­de Roc­chi on­te­recht een tref­fer van Dort­mundspits Pier­reE­me­rick Au­bameyang af. Au­bameyang stond na­me­lijk niet bui­ten­spel. Uit­ein­de­lijk be­paal­de Ka­ne de eind­stand op 3-1. Bij de Spurs had Da­vin­son San­chez een ba­sis­plaats, Jan Ver­tong­hen (een an­de­re oud-Aja­cied) kreeg in bles­su­re­tijd zijn twee­de ge­le kaart.

Ry­an Ba­bel be­leef­de met Be­sik­tas wél een glo­ri­eu­ze avond. De Ne­der­land­se aan­val­ler speel­de de he­le wed­strijd mee, won knap op be­zoek bij FC Por­to (1-3) en te­ken­de zelf voor de laat­ste goal. An­der­son Ta­lis­ca hielp Be­sik­tas aan een voor­sprong, waar­na Dus­ko To­sic on­ge­luk­kig ei­gen doel trof (1-1). Cenk Tos­un liet ver­vol­gens van­af 25 me­ter op uit­ste­ken­de wij­ze de 1-2 no­te­ren. Je­remain Lens bleef op de bank bij de Turk­se top­club.

Ge­or­gi­nio Wijnal­dum kreeg bij Li­ver­pool we­der­om het ver­trou­wen van Jür­gen Klopp. De Ne­der­land­se in­ter­na­ti­o­nal bleef te­gen Se­vil­la ne­gen­tig mi­nu­ten lang bin­nen de lij­nen, maar kon The Reds niet aan een over­win­ning hel­pen: 2-2. De Spaan­se club kwam al vroeg op voor­sprong via Wis­sam Ben Yed­der, waar­na Ro­ber­to Fir­mi­no en Mo­ha­med Sa­lah die ach­ter­stand na­mens Li­ver­pool om­bo­gen. Joaquin Cor­rea gooi­de acht­tien mi­nu­ten voor tijd roet in het En­gel­se eten: 2-2.

Quin­cy Pro­mes stond in de ba­sis bij Spar­t­ak Mos­kou, dat bij het Slo­veen­se NK Ma­ri­bor de ze­ge in de slot­mi­nu­ten liet glip­pen: 1-1. De Rus­sen kwa­men op voor­sprong via Aleks­an­dr Sa­med­ov, maar vijf mi­nu­ten voor tijd maak­te Dam­jan Bo­har na­mens Ma­ri­bor ge­lijk. Pro­mes ver­liet vlak voor het laat­ste fluit­sig­naal het veld.

Bosz mag zich be­kla­gen over ar­bi­tra­ge, Wijnal­dum pakt punt te­gen Se­vil­la

FOTO’S REU­TERS

Boy Wa­ter­man houdt het niet droog te­gen Cris­ti­a­no Ro­nal­do, die hier de 1-0 voor zijn re­ke­ning neemt.

Ge­or­gi­nio Wijnal­dum in du­el met Se­vil­la’s Ste­ven N’Zon­zi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.