ROUTE NAAR BERGEN

Wie­ler­top­pers be­rei­den zich voor op ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den

De Telegraaf - - Telesport - door Ray­mond Ker­ck­hoffs

MONTREAL Wat is de ide­a­le voor­be­rei­ding op de mon­di­a­le ti­tel­strijd? En be­staat er wel een ide­a­le weg naar de WK? De laat­ste tien jaar re­den liefst zes we­reld­kam­pi­oe­nen de Vu­el­ta a Espa­ña met het oog op de strijd voor de re­gen­boog­trui, al kne­pen er vier al ver voor Ma­drid in de rem­men. Twee we­reld­kam­pi­oe­nen (Ca­ven­dish en Kwi­at­kow­ski) ko­zen voor de Tour of Bri­tain en twee (Costa en Sa­gan 2016) voor de Ca­na­de­se WorldTour-klas­sie­kers in Que­bec en Montreal.

Zit­tend op het po­di­um, als win­naar van de GP Que­bec, haalt Pe­ter Sa­gan non­cha­lant zijn schou­ders op. De af­ge­lo­pen twee jaar ver­o­ver­de hij de re­gen­boog­trui en vol­gen­de week zon­dag kan de Slo­waak als eer­ste in de ge­schie­de­nis drie­maal op rij de be­lang­rijk­ste een­dags­koers win­nen. „Er be­staat geen vast ide­aal pro­gram­ma rich­ting de WK”, be­na­drukt Sa­gan. „Vo­rig jaar re­den we op een vlak par­cours in Qa­tar met tem­pe­ra­tu­ren te­gen de veer­tig gra­den Cel­si­us. Nu in het Noor­se Bergen is de kans groot dat het re­gent en dat het niet war­mer dan tien gra­den zal zijn. Dat zijn twee to­taal an­de­re koer­sen, waar­op je je dan ook an­ders moet voor­be­rei­den.”

Ko­men­de zon­dag start de mon­di­a­le ti­tel­strijd al met de WK-ploe­gen­tijd­rit­ten waar QuickS­tep (met Ni­ki Terpstra) en Boels-Dol­mans (met o.a. An­na van der Breg­gen en Chan­tal Blaak) hun we­reld­ti­tel ver­de­di­gen. Hoog­te­punt van de mon­di­a­le ti­tel­strijd is na­tuur­lijk de in­di­vi­du­e­le weg­wed­strijd waar­bij de man­nen Sa­gan, Van Aver­maet, Mat­thews, Boas­son Ha­gen en Kwi­at­kow­ski de fa­vo­rie­ten zijn.

De wed­strijd van liefst 276,5 ki­lo­me­ter telt 3843 hoog­te­me­ters. De moei­lijk­heids­graad lijkt voor­al het weer te wor­den. Wie de me­te­o­ro­lo­gi­sche sta­tis­tie­ken be­stu­deert, weet dat de kans vrij groot is dat het re­gent en dat het bit­ter koud wordt. „Ik ga me heel goed op die ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den voor­be­rei­den”, zegt Mi­chael Mat­thews (vier­de en twee­de tij­dens de laat­ste twee WK’s). „Voor mij is dat een van de re­de­nen waar­om het geen en­kel mo­ment in me op­ge­ko­men is om de Vu­el­ta te rij­den. Je weet dat het in Span­je vrij­wel da­ge­lijks een bak­oven is. Als je na drie we­ken koer­sen in die hit­te in­eens een he­le dag in de re­gen en kou zit, loop je het ri­si­co dat je let­ter­lijk ver­krampt.”

Ook Lars Boom, af­ge­lo­pen week win­naar van de Tour of Bri­tain, denkt dat je het Noor­se na­jaar ze­ker niet mag on­der­schat­ten. „In En­ge­land was het ook con­ti­nu zo’n tien gra­den Cel­si­us ter­wijl het ie­de­re dag mie­zer­de”, geeft de Vlij­me­naar aan. „Dan wen je al aan die om­stan­dig­he­den. Ver­der werd er in Groot-Brit­tan­nië ie­de­re dag hard ge­koerst. Ze­ker om­dat ik lei­der was, moest ik steeds vol­uit gaan. Ik denk dat dit ach­ter­af voor mij de bes­te route naar de WK is.”

Greg van Aver­maet, mo­men­teel de bes­te klas­sie­ke ren­ner uit het pe­lo­ton, zweert bij het Ca­na­de­se pro­gram­ma. De laat­ste zes jaar stond de Belg in Que­bec en Montreal aan de start. „De Vu­el­ta is te­gen­woor­dig te zwaar. Ik denk dat er slechts vier of vijf rit­ten wa­ren waar ik goed uit de voe­ten kan. De rest is al­le­maal voor de klim­mers. De kans dat je je in Span­je for­ceert, is gro­ter dan dat je je con­di­tie aan­scherpt. Nee, in mijn ogen zijn Bri­tain en Ca­na­da de bes­te voor­be­rei­dings­wed­strij­den. In Ca­na­da krijg je als ex­tra het WK-ge­voel al, om­dat we daar op cir­cuits van zo’n twaalf ki­lo­me­ter rij­den. Al heb je er wel weer het na­deel van de jet­lag.”

Daar wijst Tom Du­mou­l­in in Montreal ook op. De Lim­bur­ger komt drie­maal in ac­tie op de WK. Zon­dag op de ploe­gen­tijd­rit, woens­dag op de in­di­vi­du­e­le tijd­rit en vol­gen­de week zon­dag in de weg­wed­strijd. „Ik ga geen zes uur tijds­ver­schil en een lan­ge reis naar Ca­na­da ma­ken om me daar al­leen een beet­je voor te be­rei­den. In Ca­na­da was ik ook om te pres­te­ren. Om mijn ploeg­maat Mi­chael Mat­thews te on­der­steu­nen en zelf fi­na­les in een­dags­wed­strij­den te rij­den.”

Een van de wei­ni­gen die de Vu­el­ta wel als ide­a­le voor­be­rei­ding ziet, is Ni­ki Terpstra. „Ik voel me juist goed door de ve­le ki­lo­me­ters die ik hier maak. Ik had ook nog niet zo­veel koer­sen in de be­nen. In de slot­week van de Vu­el­ta con­sta­teer­de ik dat het met mijn WK­vorm de goe­de kant op gaat. Voor mij is dit al ja­ren een ide­a­le op­maat rich­ting de WK. Vo­rig jaar won ik week na de Vu­el­ta de Ene­co Tour en weer een week la­ter werd ik we­reld­kam­pi­oen op de ploe­gen­tijd­rit. Ik moet me­zelf even pijn doen. Wan­neer ik daar­van her­steld ben, ben ik in goe­den doen.”

Via Ca­na­da, En­ge­land of Vu­el­ta rich­ting WK in Noor­we­gen

FOTO HOLLANDSE HOOG­TE

„Ik denk dat dit voor mij de bes­te route naar het WK is”, zegt Lars Boom (twee­de van links) die af­ge­lo­pen week de Tour of Bri­tain won.

Mi­chael Mat­thews

Greg van Aver­maet

Mi­chal Kwi­at­kow­ski

Ni­ki Terpstra

Pe­ter Sa­gan

Tom Du­mou­l­in

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.