Van­daag start nieu­we car­rié­re Masmeijer

SPRAAKMAKENDE DOCU OP TV, BOEK IN DE WINKEL

De Telegraaf - - Prive -

Van­mor­gen zou FRANK MASMEIJER wak­ker zijn ge­wor­den in de we­ten­schap of hij nog terug de ge­van­ge­nis in moet of niet. Maar op­nieuw liet de Bel­gi­sche rech­ter we­ten meer tijd no­dig te heb­ben om tot een uit­spraak te ko­men. Een han­dig­heid­je?

„Al die ne­ga­ti­vi­teit om mij heen in de me­dia, ik ben er zo klaar mee”, ver­zucht

FRANK MASMEIJER (56) op een ter­ras naast het Ko­nink­lijk Con­cert­ge­bouw. De oud-pre­sen­ta­tor lijkt er toch mee te moe­ten dea­len, nu de Bel­gi­sche rech­ter heeft la­ten we­ten we­der­om meer tijd no­dig te heb­ben om tot een von­nis te ko­men in de ge­rucht­ma­ken­de co­ke­zaak waar­in hij sinds 2014 be­trok­ken is en die hem niet al­leen zijn re­pu­ta­tie maar ook zijn hu­we­lijk kost­te.

Gis­te­ren werd dui­de­lijk dat Frank op 13 ok­to­ber zal ho­ren of en waar­toe hij wordt ver­oor­deeld. Op ta­fel ligt een eis van ze­ven jaar cel­straf.

Van­daag ver­schijnt ook zijn lang aan­ge­kon­dig­de boek Frank en Vrij, waar­in hij zíjn le­zing geeft van al­le ge­rucht­ma­ken­de ge­beur­te­nis­sen van de laat­ste ja­ren, en waar­in hij ook te­rug­kijkt op zijn ooit zo suc­ces­vol­le tv-car­ri­è­re.

De Gol­den Boy van de NCRV hoopt nog steeds op een door­start daar­van. In elk ge­val is hij van­avond op SBS6 te zien in de lan­ge do­cu­men­tai­re die THIJS ZEEMAN maak­te en waar­voor hij Masmeijer het af­ge­lo­pen jaar op meer­de­re mo­men­ten volg­de.

Zou het kun­nen zijn dat de rech­ter iets meer tijd no­dig heeft om­dat hij nog even je boek wil le­zen?

„Ik heb be­gre­pen dat het von­nis vo­ri­ge week is uit­ge­steld om­dat het nog­al een in­ge­wik­kel­de zaak is. Het is zo com­plex, om­dat er zo­veel dos­siers aan el­kaar zijn ge­kop­peld.”

De rech­ter is je zo niet te slim af?

„Dat denk ik niet. De uit­ge­ve­rij en ik heb­ben be­slo­ten ge­woon vast te hou­den aan de da­tum die we had­den ge­pland. Er is al veel vraag naar het boek en ze­ker na de SBS-docu zul­len men­sen wel wil­len we­ten hoe ik het al­le­maal heb be­leefd. Er staat ook niets in dat boek wat de rech­ter nog niet weet.”

Is best­sel­ler­schrij­ver nu je nieu­we car­ri­è­re?

„Nou, het mag dui­de­lijk zijn dat ik wel hoop dat er nog­al wat boe­ken van ver­kocht wor­den, ja. Dat zou me zeer wel­kom zijn. Het is ge­woon een lek­ker lees­baar boek vol anek­do­tes over vroe­ger in Hil­ver­sum, en veel aan­dacht voor de zaak. Met veel de­tails uit het po­li­tie­dos­sier ook.” Die je vrij­plei­ten? „Ik zou zeg­gen: lees het maar.”

Hou je het al­le­maal nog vol?

„Het duurt al­le­maal wel lang, ja. Graag had ik gis­te­ren ge­hoord waar ik aan toe zou zijn. Maar nu moet ik nog een maand wach­ten op het von­nis. Daar­na kan ik ein­de­lijk een nieu­we start ma­ken en dit ach­ter me la­ten.”

Zijn Bel­gen hem te slim af met uit­stel van von­nis?

FOTO ANP KIPPA

Nog een maand en dan weet Frank Masmeijer wél of hij de cel weer in moet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.