Van­daag jarig

De Telegraaf - - Horoscoop & Strips -

Ube­schikt tot eind dit jaar en be­gin 2018 over veel kracht; de kos­mos heeft het be­ter met u voor dan met an­de­ren. Per­soon­lij­ke doe­len wor­den ge­steund – u zult veel kun­nen vol­bren­gen op uw ei­gen ma­nier. Als men­sen niet ach­ter u staan (de mees­ten doen dat wel), dan gaat u er al­leen voor.

RAM

Stel, voor u tot een du­re aan­koop over­gaat, de wer­ke­lij­ke waar­de vast en let op kwa­li­teit. Er kan u werk wor­den toe­ge­scho­ven dat an­de­ren lie­ten lig­gen. Maak het op uw ei­gen ef­fi­ci­ën­te wij­ze af en neem de com­pli­men­ten in ont­vangst.

STIER

De kos­mos heeft een on­ver­wach­te ge­beur­te­nis voor u in pet­to. Men­sen die zich open op­stel­len kun­nen u een be­te­re kijk op de we­reld ge­ven. Eén ont­moe­ting zal bij­zon­der be­lang­rijk blij­ken. Stu­den­ten kun­nen en mooi re­sul­taat boe­ken.

TWEELINGEN

Er kan een fa­se van uw le­ven wor­den af­ge­slo­ten. Dat le­vert op­win­ding op, maar er zijn ook pro­ble­men waar­mee u geen raad weet. De ver­koop van on­roe­rend goed le­vert voor­deel op, zo­lang u niet te emo­ti­o­neel wordt.

KREEFT

Po­si­tie­ve be­lof­ten kun­nen er­toe bij­dra­gen dat u zich pret­tig voelt. Ei­gen op­ti­mis­me en het ge­zel­schap van pret­ti­ge men­sen leidt tot gun­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen. Dis­cus­sies over fi­lo­so­fie of re­li­gie kun­nen een hoog ni­veau be­rei­ken.

LEEUW

Er staat u een door­braak of om­wen­te­ling te wach­ten en een kans op winst of groei. Voer zin­ni­ge ge­sprek­ken met op­ti­mis­ti­sche men­sen. Stu­den­ten kun­nen vin­den wat zij zoe­ken en gaan een fa­se van toe­ne­men­de wijs­heid te­ge­moet.

MAAGD

Besteed aan­dacht aan fi­nan­ci­ën die u met an­de­ren deelt. Voor­kom dat er twist­ge­sprek­ken ont­staan. Het in­nen van ach­ter­stal­li­ge schul­den zal niet al te moei­lijk zijn als u tact­vol te werk gaat. Be­taal be­las­tin­gen en ver­ze­ke­rin­gen op tijd.

WEEGSCHAAL

Een ge­luk­ki­ge dag voor ie­der­een met een op­ti­mis­ti­sche in­slag. Mis­schien moet u een lot in een lo­te­rij ko­pen. De kos­mos is uw te­ken mo­men­teel gun­stig ge­stemd. Er is ook hulp be­schik­baar, mocht u die no­dig heb­ben.

SCHORPIOEN

Houd re­ke­ning met for­se te­gen­stand als u geen team­spe­ler bent, ze­ker als u wel de lei­der bent. Als u be­grip kunt op­bren­gen voor on­voor­spel­ba­re uit­bar­stin­gen komt u de ko­men­de da­gen zon­der kleer­scheu­ten door.

BOOGSCHUTTER

U kunt een ro­man­ti­sche ont­moe­ting heb­ben, maar als u zich als een mon­nik ge­draagt, zal de­ze geen ver­volg krij­gen. Sla dus geen in­vi­ta­ties af als u wel ge­ïn­te­res­seerd bent. Zet door als ie­mand u geld schul­dig is.

STEENBOK

De sfeer is gun­stig waar het uw huis en car­ri­è­re be­treft. Hoe­wel het u niet aan ener­gie ont­breekt, kan uw mo­ti­va­tie op een laag pit­je staan. De cre­a­tie­ve in­breng in uw werk neemt toe. Stel u to­le­rant op je­gens fa­mi­lie en col­le­ga’s.

WA­TER­MAN

Het kan een on­rus­ti­ge dag wor­den met tal­rij­ke be­rich­ten en me­de­de­lin­gen. Bent u in de com­mu­ni­ca­tie­sec­tor werk­zaam dan wordt het een span­nen­de dag. Snel­heid zal es­sen­ti­eel zijn om plot­se­lin­ge si­tu­a­ties het hoofd te bie­den.

VIS­SEN

De kos­mos heeft een gun­sti­ge in­vloed op uw fi­nan­ci­ën en za­ken. Houd re­ke­ning met het on­ver­wach­te, dan wordt u er niet door over­rom­peld. Pak een cri­sis met­een aan en breng or­de op za­ken. U hebt min­der zor­gen zo­dra al­les on­der con­tro­le is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.