Geld rolt naar bur­ger

Goed nieuws in uit­ge­lek­te mil­joe­nen­no­ta ka­bi­net-Rut­te II

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - door Wou­ter de Win­ther DIK­KE BEURS

DEN HAAG De laat­ste be­gro­ting van het ka­bi­net-Rut­te/As­scher be­te­kent goed nieuws voor de por­te­mon­nee.

„Ne­der­land staat er weer be­ter voor”, schrijft mi­nis­ter Dijs­sel­bloem (Fi­nan­cien) in de mil­joe­nen­no­ta die pas met Prins­jes­dag ge­pre­sen­teerd wordt, maar gis­te­ren al in han­den kwam van De Te­le­graaf.

Ie­der­een gaat er in 2018 op voor­uit. Wer­ken­den krij­gen een plus van 0,8 pro­cent, ge­pen­si­o­neer­den 0,6 pro­cent en men­sen met een uit­ke­ring 0,3 pro­cent. De de­mis­si­o­nai­re ploeg van VVD en PvdA is er daar­mee in ge­slaagd om de min­nen die eerst voor ou­de­ren en mi­ni­ma in de boeken ston­den, weg te wer­ken.

De eco­no­mie groeit vol­gend jaar met 2,5 pro­cent, iets min­der sterk dan de 3,3 pro­cent van dit jaar. De werk­loos­heid daalt met 50.000 naar 390.000 men­sen. Som­mi­ge cij­fers voor 2018 zijn on­ze­ker, om­dat een nieuw ka­bi­net nog ver­an­de­rin­gen kan aan­bren­gen. Wel heb­ben VVD, CDA , D66 en CU al­vast de PvdAwens ge­ho­no­reerd om vol­gend jaar 270 mil­joen eu­ro uit te trek­ken voor ver­ho­ging van le­ra­ren­sa­la­ris­sen.

DEN HAAG Ie­der­een voelt vol­gend jaar in de por­te­mon­nee dat het be­ter gaat met ons land. Ter­wijl de be­las­ting­in­kom­sten door de bloei­en­de eco­no­mie over de rand van de schat­kist klot­sen, is dat een van de wei­ni­ge zaken die het de­mis­si­o­nai­re ka­bi­net van VVD en PvdA nog heb­ben ge­re­geld.

In zijn na­da­gen heeft het ka­bi­net nog met slechts hon­der­den mil­joe­nen her en der ge­scho­ven op de mil­jar­den­be­gro­ting voor 2018.

Voor­al de ver­pleeg­huis­zorg wordt ge­spekt, een wens die be­gin dit jaar al door de he­le Twee­de Ka­mer on­der­schre­ven werd.

ZORG

De ko­men­de ka­bi­nets­pe­ri­o­de gaan er mil­jar­den ex­tra naar­toe, waar vol­gend jaar al een be­gin mee wordt ge­maakt. In 2018 wor­den ver­pleeg­hui­zen voor bij­na een half mil­jard bij­ge­plust, hoofd­za­ke­lijk om meer han­den aan het bed te krij­gen.

Daar staat te­gen­over dat het ei­gen ri­si­co om­hoog­gaat, van 385 eu­ro dit jaar naar 400 eu­ro vol­gend jaar. Dat komt om­dat de zorg­kos­ten stij­gen, waar­aan de hoog­te van het ei­gen ri­si­co ge­kop­peld is. De zorg­pre­mies stij­gen even­eens mee, ge­mid­deld van zo’n 107,50 per maand naar 113,50.

Dit jaar is de zorg­be­gro­ting zelfs voor het eerst gro­ter dan die van So­ci­a­le Zaken, waar on­der meer het geld voor toe­sla­gen en uit­ke­rin­gen van­daan komt.

KOOP­KRACHT

Om er­voor te zor­gen dat men­sen met een laag in­ko­men niet in de pro­ble­men ko­men, wordt de zorg­toe­slag even­eens flink op­ge­hoogd. Ge­mid­deld komt er on­ge­veer 130 eu­ro bij, waar­van een deel is be­doeld als te­ge­moet­ko­ming voor de stij­gen­de zorg­kos­ten, maar ook om de por­te­mon­nee van uit­ke­rings­ge­rech­tig­den en ge­pen­si­o­neer­den wat bij te spek­ken.

In eer­de­re koop­kracht­plaat­jes dreig­den ve­len van hen im­mers vol­gend jaar met min­der toe te moe­ten doen. Daar heeft het ka­bi­net nog een stok­je voor we­ten te ste­ken door hen bij te plus­sen, waar­door men­sen met een uit­ke­ring er vol­gend jaar 0,3 pro­cent op voor­uit gaan en ge­pen­si­o­neer­den 0,6 pro­cent.

De rest van Ne­der­land ziet de por­te­mon­nee voor­al op­bol­len dank­zij de eco­no­mi­sche groei, die vol­gend jaar uit­komt op 2,5 pro­cent. Dat is door iets te­rug­lo­pen­de in­ves­te­rin­gen min­der dan de 3,3 pro­cent van dit jaar. Ge­zin­nen met kin­de­ren gaan er nog het meest op voor­uit, met ge­mid­deld 0,9 pro­cent. Ook wer­ken­den pro­fi­te­ren, zij krij­gen zo’n 0,8 pro­cent meer te be­ste­den.

WERK­LOOS­HEID

In­tus­sen daalt de werk­loos­heid ver­der, van 440.000 dit jaar naar 390.000 vol­gend jaar. Door al­le po­si­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen daalt ook de staats­schuld ver­der en is er vol­gend jaar zo­als het er nu naar uit­ziet een be­gro­tings­over­schot van zo’n 0,8 pro­cent te ver­wach­ten.

Aan het be­gin van de mil­joe­nen­no­ta be­na­drukt de­mis­si­o­nair mi­nis­ter Dijs­sel­bloem nog wel dat niets ze­ker is. „Op dit mo­ment pro­fi­teert Ne­der­land als open eco­no­mie van de gun­sti­ge eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen in Eu­ro­pa”, schrijft hij. „Daar staat te­gen­over dat Ne­der­land re­la­tief gro­te­re ri­si­co’s loopt als het eco­no­mi­sche tij in Eu­ro­pa of daar­bui­ten keert.”

WONINGMARKT

De bloei­en­de eco­no­mie is vol­gens de PvdA-be­winds­man dui­de­lijk te­rug te zien op de woningmarkt. De ge­mid­del­de hui­zen­prijs stijgt hard en het aan­tal ver­ko­pen is his­to­risch hoog. De hui­zen­prij­zen lig­gen nu ruim 15 pro­cent ho­ger dan op het diep­te­punt in 2013. Hier­door staan ook veel min­der huis­ei­ge­na­ren met hun hy­po­theek ’on­der wa­ter’.

Dijs­sel­bloem ver­wacht dat de prij­zen nog ver­der zul­len stij­gen, me­de door de lage ren­te. Voor de bouw­sec­tor is de op­le­ving van de hui­zen­sec­tor ui­ter­ma­te gun­stig. De in­ves­te­rin­gen in de wo­nin­gen zijn de af­ge­lo­pen ja­ren fors ge­groeid.

WENSENLIJSTJE

Het nieu­we ka­bi­net be­gint in dat op­zicht straks on­der een stuk be­ter ge­stern­te dan VVD en PvdA vijf jaar ge­le­den. Toen moest er vrij­wel over­al op be­zui­nigd wor­den om de be­gro­ting rond te krij­gen, nu is het voor­al de vraag wél­ke wen­sen kun­nen wor­den in­ge­wil­ligd.

Ook de be­gro­ting van 2018, die nu door het de­mis­si­o­nai­re ka­bi­net is op­ge­steld, kan door de on­der­han­de­len­de par­tij­en VVD, CDA, D66 en CU nog aan­ge­past wor­den. Als ze op tijd klaar zijn, kun­nen ze zelfs nog met mil­jar­den schui­ven. De tijd dringt ech­ter: hoe lan­ger het duurt, hoe min­der speel­ruim­te ze heb­ben.

LERARENLONEN

Wel heeft het for­me­rend kwar­tet na al­le com­mo­tie met PvdA-lei­der As­scher rond de le­ra­ren­sa­la­ris­sen in­mid­dels het fi­at ge­ge­ven om daar­voor 270 mil­joen eu­ro uit te trek­ken. Dat be­drag is ook in de be­gro­ting ver­werkt.

Het ex­tra geld voor ar­beids­voor­waar­den van mi­li­tai­ren, wat daar vol­gens eer­de­re be­rich­ten te­gen­over zou staan, komt even­wel ge­heel op het bord­je van de nieu­we co­a­li­tie.

VEI­LIG­HEID

Ver­der was reeds be­kend ge­wor­den dat er voor de ma­re­chaus­see en voor cy­ber­vei­lig­heid mil­joe­nen ex­tra wor­den uit­ge­trok­ken. Ook krijgt voed­sel­waak­hond NVWA er 25 mil­joen bij en krijgt de Be­las­ting­dienst een ex­tra buf­fer van 75 mil­joen eu­ro om te ga­ran­de­ren dat al­les blijft wer­ken.

Voor de sa­ne­ring van het fail­lie­te fos­for­be­drijf Thermp­hos ligt 27 mil­joen eu­ro op de plank.

FOR­MA­TIE

In­tus­sen is het de on­der­han­de­len­de par­tij­en aan de for­ma­tie­ta­fel nog niet ge­lukt om hun ei­gen fi­nan­cie­le plaat­je rond te krij­gen en door te stu­ren naar de re­ken­mees­ters van het Cen­traal Plan­bu­reau.

Pas als die al­le plan­nen heb­ben door­ge­re­kend, kun­nen de laat­ste los­se eind­jes wor­den vast­ge­knoopt en er een klap ge­ge­ven wor­den op een re­geer­ak­koord. Al­les bij el­kaar neemt dat pro­ces nog we­ken in be­slag.

BE­LAS­TIN­GEN

Naar ver­luidt zit­ten de for­me­ren­de par­tij­en nog flink te puz­ze­len op de be­las­tin­gen. Heel Ne­der­land zit te wach­ten op las­ten­ver­lich­ting, ze­ker nu de be­las­ting­in­kom­sten de pan uit rij­zen. Het de­mis­si­o­nai­re ka­bi­net vond het ech­ter niet meer ge­past om daar zelf werk van te ma­ken, dus is dat nu aan de nieu­we re­ge­ring.

Maar om­dat de fi­nan­ci­ën er op de lan­ge ter­mijn min­der gun­stig voor­staan dan de ko­men­de paar jaar, kan er vol­gens in­ge­wij­den niet zo­maar luk­raak met mil­jar­den ge­strooid wor­den. Bo­ven­dien heb­ben VVD, CDA, D66 en CU nog een was­lijst aan an­de­re du­re wen­sen.

DE­FEN­SIE

Zo vindt ie­der­een dat er

meer geld naar vei­lig­heid moet. Voor­al De­fen­sie heeft de ko­men­de ja­ren veel geld no­dig om de ach­ter­stan­den weg te wer­ken en de voor­ra­den bij te vul­len. Een an­de­re pri­o­ri­teit is cy­ber­se­cu­ri­ty en de roep om meer po­li­tie in de wijk en bij de re­cher­che.

Op de kor­te ter­mijn zijn veel van die wen­sen wel be­taal­baar, maar om­dat de on­der­han­de­len­de par­tij­en geen re­ke­ning voor la­te­re ge­ne­ra­ties wil­len ach­ter­la­ten, wil­len ze ook het fi­nan­ci­ë­le plaat­je voor de toe­komst klop­pend ma­ken.

BESPARINGEN

Tot laat in de avon­den zit­ten de fi­nan­ci­ë­le ex­perts daar­om de­ze da­gen ge­bukt over wat wel gek­sche­rend de ’be­zui­ni­gings­bij­bel’ wordt ge­noemd: hon­der­den pa­gi­na’s aan cij­fers die het mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft aan­ge­le­verd over mo­ge­lijk­he­den om te be­zui­ni­gen.

Met dat over­zicht in de hand, pro­be­ren de par­tij­en her en der de mil­joe­nen weg te sprok­ke­len die de ga­ten moe­ten dich­ten. Al­le vier de par­tij­en had­den bij­voor­beeld in de door­re­ke­nin­gen van hun ver­kie­zings­pro­gram­ma’s for­se be­zui­ni­gin­gen op het open­baar be­stuur in­ge­boekt.

Maar of die daad­wer­ke­lijk ook door­gaan, is na de be­zorg­de woor­den van on­der an­de­ren voor­ma­lig in­for­ma­teur Her­man Tj­eenk Wil­link over de dienst­ver­le­ning van de over­heid, nog sterk de vraag.

LEENSTELSEL

In­tus­sen lek­ken mond­jes­maat de con­tou­ren van en­ke­le an­de­re plan­nen al uit. Op voor­spraak van CDA en Chris­tenU­nie wordt het leenstelsel voor stu­den­ten weer on­der de loep ge­no­men. Er zijn plan­nen om de stu­die­beurs weer ge­deel­te­lijk te­rug te bren­gen.

In het ka­der van ge­lij­ke kan­sen in het on­der­wijs zijn er meer idee­ën. Al­le par­tij­en wil­len in ie­der ge­val meer geld uit­trek­ken om te in­ves­te­ren in de kwa­li­teit van scho­ling. Ook moe­ten men­sen tot op la­te­re leef­tijd kun­nen door­le­ren of zich om­scho­len.

MI­GRA­TIE

Ook over mi­gra­tie wor­den af­spra­ken ge­maakt. Naar ver­luidt wordt er nu voort­ge­bor­duurd op het eer­der door voor­ma­lig in­for­ma­teur Tj­eenk Wil­link op­ge­stel­de com­pro­mis met als uit­gangs­punt dat gro­te stro­men mi­gran­ten al­leen nog asiel aan de ran­den van Eu­ro­pa kun­nen aan­vra­gen en an­ders wor­den te­rug­ge­stuurd naar vei­li­ge lan­den.

Ver­der wordt er over een spe­ci­fiek uit­no­di­gings­be­leid voor vreem­de­lin­gen ge­dacht. Wie van­we­ge ge­loof of sek­su­e­le ge­aard­heid in ei­gen land of in een op­vang­kamp wordt on­der­drukt, zou daar­door ge­richt naar ons land wor­den ge­haald om asiel aan te vra­gen. Be­trok­ke­nen be­zwe­ren ech­ter dat niets van al die plan­nen al in be­ton ge­go­ten is, zo­lang er nog geen klap op de fi­nan­cien wordt ge­ge­ven. In­mid­dels ziet het er­naar uit dat er pas in de loop van ok­to­ber een ka­bi­net op het bor­des staat.

Mi­nis­ter Dijs­sel­bloem (Fi­nan­ci­ën) met zijn kof­fer­tje.

FO­TO ANP

Het de­mis­si­o­nai­re ka­bi­net van pre­mier Rut­te (rechts) en vi­ce­pre­mier As­scher heeft in zijn na­da­gen nog met slechts hon­der­den mil­joe­nen her en der ge­scho­ven op de mil­jar­den­be­gro­ting voor 2018. Voor­al de ver­pleeg­huis­zorg wordt ge­spekt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.