’VER­BOD ISLAM UITINGEN’

PVV-voor­man Geert Wilders maakt zich on­ver­min­derd gro­te zor­gen over in­te­gra­tie van mos­lims. In on­ze reeks Islam in Ne­der­land waar­schuwt hij voor het ’af­ster­ven’ van on­ze cul­tuur. „Het is niet vijf voor twaalf of twee voor twaalf; het is bij­na och­tend!” De

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - door Wou­ter de Win­ther

’We gaan bij men­sen thuis geen ko­rans op­ha­len’

Geert Wilders (54) is niet ver­baasd over de ont­luis­te­ren­de en­quê­te­cij­fers die De Te­le­graaf on­langs naar bui­ten bracht. Dat slechts der­tien pro­cent van de Ne­der­lan­ders denkt dat het van­zelf goed komt met in­te­gra­tie is vol­gens hem een te­ken aan de wand. En dat slechts elf pro­cent van de Ne­der­lan­ders de islam als een ver­rij­king ziet, be­wijst vol­gens hem wat hij al ja­ren roept. „Als ik dat drie jaar ge­le­den had ge­zegd, had ik tien­dui­zen­den aan­gif­tes aan mijn broek ge­had. Maar men­sen heb­ben er schoon ge­noeg van.” Hoe ver­klaart u de cij­fers?

„Tien­tal­len ja­ren ge­le­den zou er een paar dui­zend men­sen uit is­la­mi­ti­sche lan­den tij­de­lijk ko­men. Maar tij­de­lijk bleek de­fi­ni­tief. Die dui­zen­den gast­ar­bei­ders wer­den hon­derd­dui­zen­den. En dat wer­den er in Eu­ro­pa in­mid­dels mil­joe­nen. Toen riep men dat die men­sen moesten in­te­gre­ren en as­si­mi­le­ren. Maar de islam, het woord zegt het al, wil do­mi­ne­ren. Pro­fes­sor Koop­mans on­der­zocht nog niet zo lang ge­le­den dat ze­ven­tig pro­cent van de mos­lims is­la­mi­ti­sche re­gels be­lang­rij­ker vindt dan se­cu­lie­re wet­ten. Bij­na we­ke­lijks wor­den er in Eu­ro­pa on­schul­di­ge men­sen in de naam van Al­lah en de islam om zeep ge­hol­pen. Met trots. Ons is de oor­log ver­klaard en we ver­de­di­gen ons niet.” Wie is daar­voor ver­ant­woor­de­lijk?

„Ik vind het mis­schien nog wel het erg­ste dat al die West-Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci dit heb­ben toe­ge­la­ten. Sy­brand Bu­ma van het CDA was vo­ri­ge week in­eens kri­tisch over de islam. Het is net als een bank­over­val­ler die twin­tig jaar na de over­val het geld heeft uit­ge­ge­ven en zegt dat hij spijt heeft dat hij het heeft ge­daan. Hij heeft het zélf ge­daan. Het CDA heeft 50 jaar ge­re­geerd in Ne­der­land.” Is het niet wat kort door de bocht om te zeg­gen...

„Nee!” ...dat mos­lims niet in­te­gre­ren?

„Ik heb het over de islam. Maar ook uit on­der­zoek blijkt dat elf pro­cent van de Ne­der­land­se mos­lims in Ne­der­land be­reid is voor hun re­li­gie ge­weld te ge­brui­ken. Dat zijn 110.000 men­sen, twee keer de om­vang van het Ne­der­land­se le­ger!” Maar mis­schien ne­men veel mos­lims in fei­te de islam wat min­der se­ri­eus en be­lij­den ze hun ge­loof ach­ter de voor­deur, in vre­de. Mi­nis­ter As­scher van In­te­gra­tie zei vo­ri­ge week in de­ze krant dat die men­sen niet me­de­ver­ant­woor­de­lijk moe­ten wor­den ge­hou­den voor ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen.

„Weet u, As­scher en pre­mier Rut­te zijn twee kan­ten van de­zelf­de munt. Na de zo­veel­ste aan­slag zei Rut­te in ju­ni dat mos­lims dub­bel slacht­of­fer zijn, om­dat ze niet al­leen vaak slacht­of­fer zijn van aan­sla­gen, maar er ook nog als groep op wor­den aan­ge­ke­ken. Van mij mag ie­der­een tra­nen in zijn ogen krij­gen, maar we zijn aan het ster­ven als we zo door­gaan. Het doet me den­ken aan wat er na de moord op Theo van Gogh ge­beur­de. Toen gin­gen men­sen, zelfs le­den van Ko­nink­lijk Huis, in eer­ste re­ac­tie naar een mos­kee. Het is een to­ta­le laf­heid. Wíj zijn het slacht­of­fer.” Wie is nou wij? Zijn dat niet ook die mos­lims die zich niet met fa­na­tis­me be­zig­hou­den? Men­sen wor­den zo tot een groep ver­klaard waar ze zich to­taal niet thuis bij voe­len.

„Neem dan af­stand van de groep. Na­tuur­lijk zeg ik niet dat al­le mos­lims staan te jui­chen bij een aan­slag. Maar ik kan het bij­na niet meer aan­ho­ren, die her­den­kin­gen in de Twee­de Ka­mer voor ter­reur­aan­sla­gen. Ik denk dat we er tien tot twaalf heb­ben ge­had dit jaar. Ik sta daar, uit res­pect voor de na­be­staan­den en de slacht­of­fers en zal dat ook blij­ven doen. Maar Rut­te leest el­ke keer het­zelf­de A4’tje voor met al­leen een an­de­re naam van de stad en het land waar de aan­slag plaats­had. De man doet niets.” Hoe be­vrijd je je­zelf van een is­la­mi­tisch juk vol­gens u?

„Ver­laat de islam.” Dus men­sen moe­ten dan hun ge­loof op­zeg­gen?

„Ze moe­ten niks. Maar ik zou zeg­gen: vrij­heid is zo­iets moois. In de islam heeft u dat niet. Ik kan men­sen niet dwin­gen om de islam te ver­la­ten. Ze moe­ten voor­al zelf we­ten wat er in hun hoof­den om­gaat. Maar het gaat wel om wat er in de open­ba­re ruim­te ge­beurt. Wat er in mijn land ge­beurt en of we daar meer of min­der van moe­ten heb­ben.” Er zijn ook mos­lims die in Ne­der­land ge­bo­ren zijn; het land is net zo goed hun land als dat van u.

„Voor die men­sen zou dat kun­nen gel­den, maar voor de islam niet.” Maar vol­gens de grond­wet wel. Een mos­lim die hier ge­bo­ren is, is Ne­der­lan­der. Die heeft vol­gens de grond­wet even­veel recht om te zeg­gen hoe Ne­der­land er uit moet zien.

„We le­ven in een vrij land. Maar de islam is wat mij be­treft geen re­li­gie. Het is een to­ta­li­tai­re, ge­vaar­lij­ke en ge­weld­da­di­ge ide­o­lo­gie, ver­kleed als een re­li­gie. Men­sen mo­gen van al­les vin­den, maar ik mag ook zeg­gen dat de islam niet on­der de grond­wet­te­lij­ke vrij­he­den zou moe­ten val­len.” Kan een mos­lim niet ge­woon ge­ma­tigd zijn?

„Vol­gens de Ko­ran kan dat niet. Zelf ge­loof ik wel in ex­tre­me men­sen en ge­ma­tig­de men­sen. Maar ik ge­loof niet in twee soor­ten islam. Er is er maar één. Die is niet te her­vor­men. En zelfs als dat zo is, kun­nen we ons niet per­mit­te­ren om er nog 150 of 300 jaar op te wach­ten. Ik denk dat het nooit ge­beurt. Je kop gaat er­af als je de islam wil in­ter­pre­te­ren.” Wat vindt u dat er moet ge­beu­ren?

„Er­ken het pro­bleem. Durf te zeg­gen dat de islam niet in­te­greert. De­fi­ni­eer islam als een ge­weld­da­dig to­ta­li­tair on­de­mo­cra­tisch iets. En stop de im­mi­gra­tie uit is­la­mi­ti­sche lan­den. On­der Rut­te II zijn er 100.000 mos­lims bij­ge­ko­men. Dat zijn niet al­le­maal ter­ro­ris-

’Ons is de oor­log ver­klaard en we ver­de­di­gen ons niet’

ten of fou­te men­sen, maar het is wel 100.000 keer islam wat Ne­der­land bin­nen­komt.”

Er was oor­log. Men­sen wa­ren op de vlucht, had­den geen huis meer.

„Dat was dus niet zo. Als het vluch­te­lin­gen wa­ren, wa­ren ze in het eer­ste vei­li­ge land na Sy­rië ge­stopt. Dat is trou­wens ook een deel van de op­los­sing: al­le Sy­ri­ërs te­rug! Mor­gen! Waar­om niet? Het land is vei­lig. Dit is óns land. Waar­om kan een Sy­rier van­uit de vluch­te­lin­gen­kam­pen in Jor­da­nië of Li­ba­non wel te­rug en niet een­tje die hier in een AZC zit?”

Om­dat het land in puin ligt en dic­ta­tor As­sad gif­gas ge­bruikt te­gen zijn ei­gen be­vol­king bij­voor­beeld.

„Er zijn heel veel lan­den in de we­reld waar geen fij­ne re­gimes zijn.”

Te­rug naar Ne­der­land. We heb­ben in dit land ook een grond­wet die zaken als vrij­heid van on­der­wijs en gods­dienst be­schermt. Moet die van u wor­den aan­ge­past?

„Ik zie ner­gens in de grond­wet het woord islam staan, maar in ju­ris­pru­den­tie wordt islam wel als re­li­gie be­schouwd.” Wilt u dan ook in de wet

vast­leg­gen dat de islam geen re­li­gie is?

„Hoe dat ju­ri­disch gaat, zul­len we moe­ten zien. Of het kan, hoe het kan en op wel­ke ma­nier het kan. Maar het is ze­ker de moei­te waard om dat te gaan be­stu­de­ren.”

Dus u wil de islam ver­bie­den?

„Ik sluit niet uit dat het op ter­mijn no­dig kan zijn. Het gaat dan om de uitingen. Je kunt niet een idee ver­bie­den, dat is on­mo­ge­lijk. Je kan ook niet het com­mu­nis­me ver­bie­den.”

Er is gods­dienst­vrij­heid in dit land. Maar u wil vast­leg­gen dat islam geen gods­dienst is.

„Juist, wat mij be­treft valt het niet on­der de gods­dienst­vrij­heid. Dat is mijn po­li­tie­ke wens. Hoe je het kunt uit­voe­ren is wens twee.”

Dat is voor een po­li­ti­cus wel han­dig als hij wat roept. Waar moe­ten we aan den­ken?

„Daar moet je dus naar kij­ken. Ik heb nu een tip­je van de slui­er ge­licht.”

Veel men­sen zul­len schrik­ken als ze dit le­zen.

„We gaan geen ko­rans op­ha­len bij men­sen thuis. Wat er ach­ter hun voor­deur ge­beurt, moe­ten ze zelf we­ten. Het gaat om de open­ba­re ruim­te, maar het is te vroeg om daar nu iets over te zeg­gen.”

Is het daar­mee niet ook nog­al vrij­blij­vend?

„Nee. Ik roep dit al tien jaar.”

Som­mi­ge din­gen die u noemt wel. Maar het ver­bie­den van de islam is wel wat an­ders.

„Als het in een wet kan, doen we het in een wet. Maar dan gaat het om uitingen. We heb­ben on­langs ook een wets­voor­stel voor ad­mi­ni­stra­tie­ve de­ten­tie voor ji­ha­dis­ten ont­wor­pen. Ik snap wel dat je per se niet al­le pro­ble­men mor­gen op­lost door een mos­kee te slui­ten. Je moet het in dit land on­aan­trek­ke­lijk ma­ken om de islam te be­lij­den. Men­sen die van is­la­mi­ti­sche lan­den naar Ne­der­land wil­len ko­men moe­ten den­ken: maar dáar gaan we niet heen! En dat doen we niet om mos­lims te pes­ten, maar om Ne­der­land in de toe­komst een vrij Ne­der­land te hou­den.”

FO­TO SERGE LIGTENBERG

Wilders: ’Ik kan het bij­na niet meer aan­ho­ren, die her­den­kin­gen in de Twee­de Ka­mer voor ter­reur­aan­sla­gen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.