Roos­kleu­rig

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

De mil­joe­nen­no­ta, die is uit­ge­lekt via de­ze krant, laat voor 2018 een roos­kleu­rig beeld zien. Ie­der­een gaat er­op voor­uit, de werk­loos­heid daalt ver­der en de eco­no­mie groeit ook vol­gend jaar be­hoor­lijk door. Dat de koop­kracht over de ge­he­le li­nie stijgt, is be­lang­rijk nieuws voor on­der an­de­ren ge­pen­si­o­neer­den. Zij wer­den de voor­bije ja­ren nog wel­eens over het hoofd ge­zien als het ka­bi­net geld te ver­de­len had.

De eco­no­mie zit dus flink in de lift. Na­tuur­lijk clai­men po­li­ti­ci dat suc­ces, ter­wijl over­heids­be­leid in de voor­bije ja­ren her­stel soms eer­der in de weg stond. Denk aan de lang­du­ri­ge im­pas­se in de aan­loop naar het Herfst­ak­koord uit 2013. Om ver­de­re groei vei­lig te stel­len, is het wel van be­lang dat de krap­te op de ar­beids­markt wordt on­der­van­gen. De over­heid zal zich daar­voor meer moe­ten in­span­nen om de mis­match tus­sen vraag en aan­bod aan te pak­ken. Want ter­wijl be­drij­ven schreeu­wen om ex­tra hand­jes, zit ook ko­mend jaar een schrik­ba­rend gro­te groep van 390.000 werk­lo­zen thuis.

Goed nieuws is dat er in 2018 meer geld in de schat­kist vloeit dan er uit gaat. Het is te ho­pen dat de vier par­tij­en in de for­ma­tie dit bij een nieuw re­geer­ak­koord niet op­sou­pe­ren. Re­ge­ren is voor­uit­zien. Dat be­te­kent dat Rut­te III een fi­nan­ci­ë­le buf­fer moet aan­leg­gen voor min­de­re tij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.