PSV SLIJPT DE MES­SEN

Zon­der ge­schors­te Lo­za­no ver­trouwt ploeg van Co­cu te­gen Fey­en­oord op thuis­vorm

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

EIND­HO­VEN Met een soort apen­kooi­trai­ning pro­beer­de PSV het se­ri­eu­ze­re werk – de praat­ses­sies en tac­ti­sche af­stem­mings­tocht – be­gin de­ze week even te door­bre­ken. Na de klap in Hee­ren­veen (2-0) maakt Eind­ho­ven zich op voor een nu al es­sen­ti­ë­le kracht­me­ting met Fey­en­oord, de eni­ge ploeg die PSV vo­rig seizoen ka­pit­tel­de in Ere­di­vi­sie-ver­band.

Het is na een mis­lukt jaar en de vroeg­tij­di­ge af­tocht in Eu­ro­pa haast niet voor te stel­len dat het Phi­lips Sta­di­on al een jaar een on­neem­ba­re ves­ting is voor col­le­ga-clubs uit ei­gen land. De laat­ste der­tien wed­strij­den wer­den zelfs al­le­maal ge­won­nen door PSV.

Maar Fey­en­oord is an­de­re koek. Daar ver­an­dert de ze­perd van de Rot­ter­dam­mers in de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen Man­ches­ter Ci­ty (0-4) niets aan. PSV moet aan het ei­gen pu­bliek aan­to­nen dat het dit seizoen toch echt een kam­pi­oens­kan­di­daat is, zo­als het uit de spe­lers­groep en tech­ni­sche staf vol zelf­ver­trou­wen klinkt. Een vecht­wed­strijd ligt in het ver­schiet.

„We moé­ten”, be­seft San­tia­go Ari­as (25), een van de meest ervaren pi­on­nen in het elf­tal van trai­ner Phil­lip Co­cu. „Hier in Eind­ho­ven zijn we het aan on­ze stand ver­plicht om te win­nen. Dit is een top­wed­strijd, in Ne­der­land met niets an­ders te ver­ge­lij­ken.”

De Co­lom­bi­aan­se in­ter­na­ti­o­nal doelt ook op het ver­schil in ty­pe du­els met Fey­en­oord en Ajax. Dat de re­ge­rend kam­pi­oen vo­rig seizoen twee keer te sterk was voor PSV, en de Eind­ho­ve­na­ren juist te­gen Ajax vier pun­ten pak­ten, is vol­gens hem geen toe­val.

„Het is heel an­ders. Ajax is een voet­bal­len­de ploeg, die de bal al­tijd wil heb­ben. Fey­en­oord speelt ook goed, maar op een an­de­re ma­nier. Zij ge­ven al­les wat ze heb­ben. Het is af en toe meer vecht­voet­bal, met veel per­soon­lij­ke du­els. Meer op z’n ZuidA­me­ri­kaans, ja.”

Wat dat be­treft heeft PSV aan Ari­as een goe­de. Maar het was het ge­brek aan kil­lers­in­stinct en vol­was­sen­heid in de ploeg dat de Eind­ho­ve­na­ren vo­ri­ge week in Hee­ren­veen al bin­nen zes mi­nu­ten de das om­deed. De ro­de kaart voor Hir­ving Lo­za­no, die voor twee wed­strij­den is ge­schorst en dus het top­du­el in het Phi­lips Sta­di­on mist, be­zorg­de PSV nog een ex­tra ka­ter.

Trai­ner Phil­lip Co­cu heeft een klei­ne week de tijd ge­had om de no­di­ge re­pa­ra­tie­werk­zaam­he­den te ver­rich­ten. Want ga­ten in de weg lig­gen er nog ge­noeg en in Friesland was PSV bij lan­ge na niet in staat die al­le­maal te dich­ten. Het zou te mak­ke­lijk zijn om het feit dat en­ke­le spe­lers mis­schien lie­ver naar een an­de­re club wa­ren ver­kast of dat de club­lei­ding er niet in is ge­slaagd een nieu­we links­back te ha­len – de hui­di­ge vleu­gel­ver­de­di­ger Ken­neth Paal is nog niet eens of­fi­ci­eel lid van de A-se­lec­tie – als ex­cu­ses aan te dra­gen. De to­ta­le ma­nier waar­op de Bra­ban­ders vo­ri­ge week uit-

een­vie­len liet de alarm­bel­len na­me­lijk rin­ke­len.

Op trai­nings­com­plex De Herd­gang werd de­ze week ge­la­chen, maar voor­al veel ge­praat en ge­traind. Co­cu be­seft dat hij een aan­tal van zijn spe­lers niet vol moet stop­pen met in­ge­wik­kel­de op­drach­ten. Zijn team moet bij een min­de­re fa­se in een wed­strijd wel er­gens op te­rug kun­nen val­len. Die hou­vast ont­brak in het Abe Lenstra Sta­di­on. Het is lo­gisch dat het op­bou­wen van een nieu­we hi­ë­rar­chie tijd vergt, maar die tijd is er bij een top­club niet. Ze­ker niet na zo’n moei­zaam jaar.

„We heb­ben veel over de wed­strijd te­gen Hee­ren­veen ge­spro­ken. Dat ligt nu ach­ter ons”, al­dus Ari­as, een van de spe­lers die een ge­wens­te trans­fer in het wa­ter zag val­len. In sa­men­spraak met zijn zaak­waar­ne­mer en tech­nisch ma­na­ger Mar­cel Brands be­sloot hij eind au­gus­tus, voor­dat hij naar Co­lom­bia ver­trok voor in­ter­lands te­gen Ve­ne­zu­e­la en het Bra­zi­lië van Ney­mar, bij PSV te blij­ven. Aan­ne­me­lijk is dat hij vol­gend jaar voor een ’schap­pe­lij­ke’ prijs mag ver­trek­ken.

„Ik weet dat ik hier al­tijd speel. Dat is het al­ler­be­lang­rijk­ste, ook met het oog op het WK. Ik zal nu blij­ven vech­ten voor PSV”, be­looft de rechts­back, die zich net als zijn me­de­spe­lers niet zal hoe­ven op te la­den voor een kra­ker als te­gen Fey­en­oord. „Mijn bes­te her­in­ne­ring is de wed­strijd van twee jaar ge­le­den. Ik speel­de goed, we won­nen met 3-1 en ik maak­te de twee­de goal. En zo vaak scoor ik niet…”

Het is mis­schien net zo’n ver­ras­sings­ef­fect dat mor­gen de door­slag geeft.

’Het wordt vecht­voet­bal, op z’n Zuid-Ame­ri­kaans’

door Erik van Ha­ren

FO­TO RE­NÉ BOUWMAN

San­tia­go Ari­as, in du­el met Jens Toornstra, wil het met PSV be­ter doen dan vo­rig seizoen in het thuis­du­el met Fey­en­oord. De Rot­ter­dam­mers won­nen een jaar ge­le­den met 1-0 in Eind­ho­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.