Va­kan­tie naar el­len­de

Reis­bu­reaus ver­wach­ten ramp­toe­ris­me naar Sint-Maar­ten

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - Paul El­de­ring

Sint-Maar­ten moet in de­cem­ber al­weer toe­gan­ke­lijk zijn voor va­kan­tie­gan­gers. Dat ver­wacht het toe­ris­ten­bu­reau van het ei­land. Er zul­len vol­gens ANVRreis­bu­reaus eerst ’ramp­toe­ris­ten’ op het in puin ge­bla­zen ei­land af­ko­men, blijkt uit een rond­vraag gis­te­ren van De Te­le­graaf.

„Zo­dra de eer­ste le­vens­be­hoef­ten op Sint-Maar­ten weer in or­de zijn, zo­als stroom, brand­stof, eten en wa­ter, de boel is op­ge­ruimd, de com­mu­ni­ca­tie is op­ge­lost en ho­re­ca en stran­den ope­ra­ti­o­neel zijn, gaan nieuws­gie­ri­ge men­sen toch vluch­ten boeken. De zon is er nog vol­op. Ve­len wil­len met ei­gen ogen zien wat Ir­ma heeft aan­ge­richt”, zeg­gen ver­te­gen­woor­di­gers uit de reis­in­du­strie.

KLM wil snel re­gu­lie­re vluch­ten één of twee keer per week op­star­ten. Nu is het nog een en­ke­le hulp- en eva­cu­a­tie­vlucht. Va­kan­tie­vlie­ger TUIfly houdt het voor­lo­pig voor ge­zien. „Het gaat ons om het to­ta­le va­kan­tie­ple­zier. Aan ramp­toe­ris­me doen wij niet”, zegt de woord­voer­ster.

De or­kaan­scha­de loopt in de tien­tal­len mil­jar­den eu­ro’s. Al­leen al dui­zen­den Ne­der­land­se rei­zi­gers zijn zwaar ge­du­peerd door ex­tra kos­ten van ho­tels en vluch­ten en een ver­pes­te va­kan­tie op Sint-Maar­ten, de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek, Cu­ba of Flo­ri­da.

„Het is pu­re over­macht voor al­le be­trok­ke­nen. Wij kun­nen niet goed in­schat­ten hoeveel de scha­de is voor on­ze tour­ope­ra­tors. Ge­luk­kig springt het Ca­la­mi­tei­ten­fonds bij. We mer­ken dat daar veel on­dui­de­lijk­heid over is, bij de con­su­ment, maar ook bij on­ze le­den. Daar moe­ten we iets aan doen”, meent ANVRtop­man Frank Oost­dam.

Jaar­lijks gin­gen er vol­gens hem zo’n 30.000 Ne­der­land­se toe­ris­ten naar Sint-Maar­ten. „Het her­stel zal maan­den du­ren, maar ik hoop dat de nood­hulp snel op gang komt, zo­dat het va­kan­tie-ei­land weer be­zoe­kers kan ontvangen. Ook crui­se­pas­sa­giers. Dat is nood­za­ke­lijk voor eco­no­mie en be­wo­ners.”

Uit een be­slo­ten scha­de­lijst­je van het toe­ris­ten­bu­reau van Sint-Maar­ten blijkt dat de mees­te ho­tels zo erg zijn be­scha­digd dat huis­ves­ting van toe­ris­ten ko­men­de maan­den niet mo­ge­lijk is. „We zijn al druk be­zig met her­stel­werk. Naar schat­ting 70 pro­cent van de ho­tels is even niet leef­baar.”

In­tus­sen is er veel kri­tiek van Ne­der­land­se toe­ris­ten in Cu­ba, de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek en Flo­ri­da op reis­or­ga­ni­sa­ties die hun niet vol­doen­de zou­den heb­ben ge­hol­pen in de cri­sis­si­tu­a­tie voor, tij­dens en na Ir­ma. Ve­len voe­len zich aan hun lot over­ge­la­ten. Oost­dam noemt dat on­zin. „Er was cha­os, lang niet al­le rei­zi­gers wa­ren be­reik­baar. Al­le pro­fes­si­o­nals heb­ben hun ui­ter­ste best ge­daan.”

Di­rec­teur Erik-Jan Reu­ver van het Ca­la­mi­tei­ten­fonds liet gis­ter­avond we­ten dat er een uit­ke­rings­vat­ba­re si­tu­a­tie is vast­ge­steld voor al­le door or­kaan Ir­ma zwaar ge­trof­fen va­kan­tie­be­stem­min­gen in de Ca­ri­ben. Hij re­kent op mil­joe­nen­claims.

„Ge­du­peer­de toe­ris­ten die een ver­zorg­de pak­ket­reis heb­ben ge­boekt, kun­nen hun claims in­die­nen bij hun reis­or­ga­ni­sa­tie. Die kun­nen dat bij ons ver­ha­len. Wel toet­sen we of al­les klopt. Zo zijn toe­ris­ten met al­leen een vlieg­tic­ket niet ge­dekt. Ook rei­zi­gers die naar de Ca­ri­ben moe­ten ver­trek­ken, kun­nen niet bij ons aan­klop­pen. Dat moet hun reis­bu­reau op­los­sen”, al­dus Reu­ver.

FO­TO ANP

Mi­nis­ter Plasterk (Bin­nen­land­se Zaken en Ko­nink­rijks­re­la­ties) toont zijn rit­me­ge­voel voor­af­gaand aan de ope­ning van de na­ti­o­na­le ac­tie­dag.

FO­TO ANP

Een ter­ras­stoel hangt als een vreem­de vrucht in een boom op Sint-Maar­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.