Dreigt uw trap een ob­sta­kel te wor­den? Een trap­lift kan u hel­pen

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

Veel se­ni­o­ren vre­zen dat ze de bo­ven­ver­die­ping van hun wo­ning niet meer kun­nen be­rei­ken als ze slecht ter been wor­den. De trap dreigt dan een groot ob­sta­kel te vor­men voor de da­ge­lijk­se be­zig­he­den, waar­door som­mi­gen zelfs over­we­gen te ver­hui­zen naar een ge­lijk­vloer­se wo­ning. Toch hoeft een trap met de juis­te hulp­mid­de­len geen on­o­ver­ko­me­lijk pro­bleem te vor­men. Met een goe­de trap­lift op maat blij­ven al­le ver­die­pin­gen van uw wo­ning be­reik­baar, zo­dat u zo lang mo­ge­lijk van uw ei­gen wo­ning kunt ge­nie­ten. Een trap­lift als op­los­sing De thys­sen­krupp Swing­trap­lift is de steun en toe­ver­laat in steeds meer wo­nin­gen. De trap­lift maakt de bo­ven­ver­die­ping weer be­reik­baar, en kan zelfs naar de zol­der wor­den door­ge­trok­ken. Bo­ven­dien past hij op ie­de­re mo­ge­lij­ke trap. Of u nu een wen­tel­trap heeft, een trap met een of meer­de­re boch­ten of met een he­le smal­le op­gang. Voor­de­len De Swing is heel com­pact, de stoel­zit­ting kan draai­en tij­dens het ge­bruik en de Swing gaat ui­terst ef­fi­ci­ënt met de be­schik­ba­re ruim­te om. Bo­ven­dien wordt de Swing meest­al aan de bin­nen­kant van de trap ge­plaatst, waar­door de trap­leu­ning in ge­bruik blijft en ie­der­een vei­lig en on­ge­hin­derd naar bo­ven en be­ne­den kan. En de in­stal­la­tie is bin­nen 4 uur ge­re­geld. Geen ob­sta­kel meer De Swing-trap­lift heeft al veel klan­ten over­tuigd. Een te­vre­den ge­brui­ker ver­telt: “On­ze trap werd een steeds gro­ter ob­sta­kel voor mij. De tre­den le­ken steeds ver­der uit el­kaar te lig­gen. De trap op lo­pen om naar on­ze slaap­ka­mer te gaan kost­te mij zo veel ener­gie dat mijn vrouw en ik over­wo­gen een bed in de woon­ka­mer neer te zetten of zelfs ons ei­gen huis te ver­la­ten voor een ge­lijk­vloer­se wo­ning. Toen heb­ben we een Swing aan­ge­schaft. Nu kan ik zon­der dat het mij al mijn ener­gie kost naar bo­ven en weer te­rug, en kun­nen we ons fij­ne huis ge­woon la­ten zo­als het is.” Na­zo­mer­voor­deel U ont­vangt de he­le maand sep­tem­ber €600,- kor­ting op de aan­schaf van een nieu­we Swing-trap­lift. Vraag een vrij­blij­vend ge­sprek aan met een van de ad­vi­seurs van thys­sen­krupp, zo­dat u sa­men kunt be­kij­ken hoe de Swing er in uw huis uit­ziet. Ui­ter­aard is dat be­zoek kos­te­loos. U kunt hier­voor gra­tis bel­len naar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.