Gul voor slacht­of­fers

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - door Mar­co Wij­ers

HILVERSUM Met veel en­thou­si­as­me heeft heel Ne­der­land zijn be­trok­ken­heid ge­toond met de in­wo­ners van Sint-Maar­ten. De tel­ler van de na­ti­o­na­le ac­tie kwam gis­te­ren aan het ein­de van de avond uit op ruim 13,3 mil­joen eu­ro.

Mi­nis­ter Plasterk gaf ’s och­tends al heel vroeg het start­sein voor de ac­tie­dag ’Ne­der­land helpt SintMaar­ten’ ten be­hoe­ve van de slacht­of­fers van de or­kaan Ir­ma. Dat ge­beur­de op NPO Ra­dio 2, al lie­ten ook de com­mer­ci­ë­le om­roe­pen zich niet on­be­tuigd. On­der meer het SBS-pro­gram­ma Hart van Ne­der­land en RTL Bou­le­vard haak­ten in en rie­pen kij­kers op mas­saal te do­ne­ren. Gis­ter­avond was er ook een spe­ci­a­le tv-uit­zen­ding op NPO1.

Het Ne­der­lands In­sti­tuut voor Beeld en Ge­luid vorm­de de ge­he­le dag het ze­nuw­cen­trum van de in­za­me­lings­ac­tie. Hier tra­den ar­ties­ten op en no­teer­de een pa­nel van be­ken­de Ne­der­lan­ders en be­ken­de YouTu­bers de door­ge­bel­de gif­ten.

Veel gul­le ge­vers reis­den ook zelf naar Hilversum af om een fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge te le­ve­ren. Wie dat per trein deed, werd door de NS gra­tis weer te­rug­ge­bracht naar het sta­ti­on van ver­trek.

Ver­spreid over het land wa­ren even­eens al­ler­lei ac­ties op touw ge­zet voor de ge­du­peer­de ei­land­be­wo­ners, vaak ook op scho­len. De Wad­den­ei­lan­den do­neer­den sa­men 10.000 eu­ro, de ge­meen­te Dron­ten maak­te 40.000 eu­ro over.

In Til­burg za­mel­den vrij­wil­li­gers goe­de­ren in en wie zich in het Zeeuw­se Kam­per­land liet knip­pen, droeg in­di­rect bij aan het goe­de doel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.