Ver­liefd op de Da­ko­ta DC-3

Toe­stel Bern­hard krijgt ou­de kleu­ren te­rug

De Telegraaf - - Binnenland - door Paul El­de­ring

SCHIPHOL De eni­ge nog vlie­gen­de DC-3 Da­ko­ta in Ne­der­land, ge­bouwd in 1944, wordt weer over­ge­spo­ten in de kleu­ren van het al­ler­eer­ste re­ge­rings­toe­stel. Dat zegt voor­zit­ter Feije Ja­s­ki van DDA Clas­sic Air­li­nes van­daag tij­dens de vie­ring van het 35-ja­ri­ge ju­bi­le­um van de stich­ting op Schip­holOost.

De PH-PBA (Prins Bern­hard Alp­ha) deed dienst als ons ko­nink­lij­ke vlieg­tuig van 1946 tot 1961. „De prins kocht de Da­ko­ta hoogst­per­soon­lijk uit de le­ger­dump. De­ze oer­ster­ke DC-3 was in de oor­log ac­tief be­trok­ken bij de be­vrij­ding, waar­on­der D-Day en de ope­ra­tie Mar­ket Gar­den”, ver­telt Ja­s­ki.

De Da­ko­ta was lan­ge tijd het werk­paard in de we­reld­lucht­vaart, zo­wel voor pas­sa­giers­vluch­ten als mi­li­tai­re trans­por­ten. Er zijn er vol­gens Ja­s­ki meer dan 16.000 van ge­bouwd. „De eer­ste ruim tach­tig jaar ge­le­den. On­ver­woest­baar en ele­gant, een kist waar­op je ver­liefd kunt wor­den. Voor pi­lo­ten be­te­kent de Da­ko­ta echt fy­siek vlie­gen. De mo­to­ren ma­ken geen her­rie, maar mu­ziek, zeg­gen ze.”

De Dut­ch Da­ko­ta As­so­ci­a­ti­on (DDA), zon­der winst­oog­merk, heeft als doel om de­ze PH-PBA nog ve­le ja­ren lucht­waar­dig te hou­den als Ne­der­lands erf­goed voor ie­der­een.

„We wer­ken met tach­tig vrij­wil­li­gers, on­der wie vlie­gers, mon­teurs, ste­war­des­sen en kan­toor­per­so­neel. Al­leen door be­taal­de rond­vluch­ten te ma­ken voor be­drij­ven en in­di­vi­du­e­le pas­sa­giers, kun­nen we ons­zelf fi­nan­ci­eel be­drui­pen. Ook spon­sors en on­ze 1200 vrien­den dra­gen hun steen­tje bij”, al­dus Ja­s­ki.

De PH-PBA vliegt nu nog in de kleu­ren van de KLM, maar die heeft de spon­so­ring stop­ge­zet. „We vin­den dat de nos­tal­gi­sche sfeer van net na de oor­log te­rug moet ke­ren in de­ze Da­ko­ta. Van de lucht­vaart­in­spec­tie moch­ten we het aan­tal stoe­len ver­ho­gen van twaalf naar acht­tien. Dat is mooi, want dan kun­nen meer men­sen ge­nie­ten. Fok­ker Ser­vi­ces heeft mee­ge­werkt.”

De op­vol­ger van de DC-3 als re­ge­rings­toe­stel van 1961 tot 1972 was de Fok­ker F-27 Friends­hip, tus­sen 1972 en 1996 de Fok­ker F-28 Fel­lows­hip en sinds 1996 de Fok­ker 70 PH-KBX (Ko­nin­gin Be­a­trix). Om­dat de KLM vol­gen­de maand na bij­na hon­derd jaar de laat­ste Fok­ker moet af­dan­ken, stapt de Ne­der­land­se re­ge­ring over op de Boei­ng 737 Bu­si­ness Jet.

Ja­s­ki: ’Mo­to­ren ma­ken mu­ziek, zeg­gen ze’

FO­TO ANKO STOFFELS

En­ke­le vrij­wil­li­gers van de ju­bi­le­ren­de Dut­ch Da­ko­ta As­so­ci­a­ti­on bij het voor­ma­li­ge toe­stel van prins Bern­hard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.