Ne­der­land vre­de­stich­ter Li­bië

De Telegraaf - - Binnenland - door Niels Rig­ter

DEN HAAG Ne­der­land is af­ge­lo­pen zomer in het diep­ste ge­heim als be­mid­de­laar op­ge­tre­den in de dia­loog tus­sen de twee ri­va­li­se­ren­de po­li­tie­ke kam­pen van Li­bië.

In mei en ju­li heb­ben de­le­ga­ties van de twee Li­bi­sche par­le­men­ten in Den Haag voor het eerst met el­kaar over­legd over de toe­komst van het land, dat wordt ver­scheurd door ge­weld en wet­te­loos­heid. De twee kam­pen heb­ben voor­lo­pi­ge af­spra­ken ge­maakt over ver­zoe­ning en het be­dwin­gen van ge­wa­pen­de mi­li­ties.

Vol­gens de­mis­si­o­nair mi­nis­ter Koen­ders (Bui­ten­land­se Zaken) heeft Ne­der­land de rol als neu­tra­le be­mid­de­laar me­de kun­nen spe­len door­dat voor­ma­lig Te­le­graaf-jour­na­list Adri­aan Pelt als VN-com­mis­sa­ris in 1949 het land aan­een­smeed­de en zo Ne­der­land daar een goe­de naam be­zorg­de. Sta­bi­li­teit in Li­bië is een voor­waar­de om af­spra­ken met het land te kun­nen ma­ken bij het aan­pak­ken van de mi­gra­tie­stroom rich­ting Eu­ro­pa. „Ne­der­land is groot ge­noeg om een rol­le­tje te spe­len, maar klein ge­noeg om niet be­drei­gend over te ko­men”, zegt Koen­ders in een in­ter­view met de­ze krant.

„Het heeft nog niet tot een op­los­sing ge­leid, maar het is een be­lang­rij­ke bouw­steen daar­voor.” Ko­men­de week be­spreekt Koen­ders het Ne­der­land­se be­mid­de­lings­werk bij de VN-top in New York. Daar moet de Li­bi­sche dia­loog een ver­volg krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.