Toe­ris­ten in seks­bo­ten

Be­ruch­te ar­ken krij­gen an­de­re be­stem­ming

De Telegraaf - - Binnenland - door Jo­hn Maes

UTRECHT Pon­ti­fi­caal staan ze nog in de deur­ope­ning, de rood­ge­lak­te ho­ge hou­ten bar­kruk­ken waar­op de da­mes van ple­zier zich neer­vlij­den om hun be­val­li­ge be­nen te eta­le­ren. Maar de woon­ar­ken aan het Utrecht­se Zand­pad krij­gen bin­nen­kort een nieu­we be­stem­ming.

Zon­der het te we­ten zul­len Ja­pan­se en Chi­ne­se toe­ris­ten aan de Zaan­se Schans sla­pen in bo­ten waar he­ren – in de vo­ri­ge eeuw voor een paar tien­tjes en la­ter voor 50 eu­ro – aan hun ge­rief kwa­men. Na een gron­di­ge op­knap­beurt gaan de bo­ten ook op­dui­ken in niet met na­me ge­noem­de stu­den­ten­ste­den.

Want de po­ten­ti­ë­le ko­pers lie­ten bij de kijk­dag gis­te­ren niet het ach­ter­ste van hun tong zien, en niet zo­zeer uit vrees voor de con­cur­ren­tie. „Ziet er net­jes uit”, zegt een man met dread­locks, die een bed and break­fast in het oos­ten des lands wil be­gin­nen. De voor­ge­schie­de­nis gaat hij zijn gas­ten niet ver­tel­len. „En jij hoop ik ook niet.”

Met een start­be­drag van 500 eu­ro tot aan 2500 eu­ro sluit maan­dag de on­li­ne vei­ling van de 23 ar­ken, sa­men goed voor 104 units. De oud­ste uit 1970, de nieuw­ste uit 2013. Van groe­ze­lig, met tien­tal­len con­doom­ver­pak­kin­gen nog op de grond en een on­wel­rie­ken­de geur, tot ka­mers met mo­dern af­ge­werkt bad en toi­let. Al blijkt met een spe­ci­a­le lamp zelfs op het ma­tras in zo’n ka­mer wel­eens met li­chaams­sap­pen ge­morst te zijn.

Vei­ling­mees­ter Ri­chard Die­te­ren pikt de se­ri­eu­ze kan­di­da­ten er zo uit. „Zo­veel ko­pers, zo­veel mo­ge­lijk­he­den.” De jon­ge Maas­trich­te­naar Rik Felix is zeer se­ri­eus. Hij heeft al een lig­plaats en een woon­boot, maar wil van een ij­ze­ren naar een be­ton­nen bak. „Een nieu­we kost zo al 35.000 eu­ro.” Zijn vrien­din kan le­ven met het ge­bruiks­ver­le­den. „Al­les wordt ge­stript.”

„Kijk daar, een kees­hond”, wijst Bert van Lien­den grap­pend naar de wit­te vier­voe­ter van een ge­ïn­te­res­seer­de. Van Lien­den woont in de buurt en kan zich het schaam­rood op de ka­ken van de vracht­wa­gen­chauf­feurs die zich on­der de Mar­nix­brug klem re­den goed voor de geest ha­len. „Jam­mer dat een stuk­je his­to­rie ver­dwijnt. Ik vind dat het er­bij hoor­de, bij de om­ge­ving.”

Da­mes uit al­le wind­stre­ken, in jar­re­tel een fris­se neus ha­lend op de loop­plank, het was een be­kend beeld, net als de ro­de rem­lich­ten van de fi­le­rij­den­de au­to’s, die dank­zij een keer­lus zo vaak als no­dig het aan­bod kon­den keu­ren voor­dat de de­tails van trans­ac­tie in de deur­ope­ning be­spro­ken wer­den.

’Al­leen vrou­wen van­af 21 jaar’, staat bo­ven een deur van een schuit te le­zen. Maar ach­ter de ge­slo­ten gor­dij­nen ging on­der meer men­sen­han­del schuil, con­clu­deer­den de au­to­ri­tei­ten na lang­du­rig on­der­zoek in 2013. Toen­ma­lig bur­ge­mees­ter Aleid Wolf­sen sloot de bo­ten su­biet. Sinds­dien werd er geen wip meer ver­kocht. Het wa­ter­schap wil ze weg heb­ben.

FO­TO’S THIJS ROOIMANS

De voor­ma­li­ge pros­ti­tu­tie­bo­ten zijn hoog ge­noeg om Chi­ne­se en Ja­pan­se toe­ris­ten te her­ber­gen. Het ziet er, op wat vlek­jes op het ma­tras na, schoon uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.