Zan­ger op­ge­pakt in ha­ven Rot­ter­dam

De Telegraaf - - Binnenland -

AM­STER­DAM Op­nieuw is de Rot­ter­dam­se ha­ven ern­stig in ver­le­gen­heid ge­bracht door een cor­rup­tie­schan­daal. De Su­ri­naam­se ar­tiest Wen­dell E., die ook bij een over­slag­be­drijf werkt, is aan­ge­hou­den voor mo­ge­lij­ke be­trok­ken­heid bij de smok­kel van 363 ki­lo co­ca­ï­ne. Dit jaar wer­den al drie ha­ven­me­de­wer­kers op sleu­tel­po­si­ties op­ge­pakt. Het on­der­zoek naar het nieu­we lek loopt al maan­den. De po­li­tie had de 43-ja­ri­ge zan­ger uit Ro­zen­burg op de kor­rel, om­dat hij door zijn func­tie in­for­ma­tie heeft over de pre­cie­ze lo­ca­tie van con­tai­ners. Woens­dag­avond viel een ar­res­ta­tie-een­heid zijn kan­toor bin­nen, ter­wijl de man ach­ter zijn com­pu­ter zat. De po­li­tie kon zien met wel­ke con­tai­ners hij be­zig was en daar­in bleek 363 ki­lo co­ca­ï­ne te zit­ten. Ver­moe­de­lijk is Wen­dell E. be­trok­ken bij groot­scha­li­ge han­del. In de wo­ning van de ver­dach­te vond de po­li­tie cash geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.