’Post­be­zor­ging een zooi­tje’

Niet ie­der­een zit er­op te wach­ten dat post­be­drijf Sandd straks mo­ge­lijk ook post aan par­ti­cu­lie­ren gaat be­zor­gen. De helft van de stel­ling­deel­ne­mers ziet dat niet zit­ten. „Post moet ge­woon bij één be­drijf blij­ven”, ver­klaart een te­gen­stan­der.

De Telegraaf - - Wat U Zegt - door Mar­go Stols

Ge­vecht over de rug van de be­zor­gers

Sandd maak­te gis­te­ren be­kend dat het Van Straat­en Post over­neemt, dat de lo­gis­tie­ke ken­nis in huis heeft voor post­be­zor­ging. Het be­drijf wil de con­cur­ren­tie aan­gaan met Pos­tNL, die nu nog het al­leen­recht heeft op de zo­ge­he­ten uni­ver­se­le post­dienst­ver­le­ning (upd).

Sandd be­zorgt nu voor­al za­ke­lij­ke post, twee da­gen per week. De po­li­tiek moet nog over de gun­ning aan Sandd be­slis­sen maar ruim de helft van de res­pon­den­ten denkt dat dit geen pro­ble­men zal op­le­ve­ren.

De te­gen­stan­ders vin­den het on­zin­nig om te in­ves­te­ren in een krim­pen­de markt. Ie­mand schrijft: „Door de di­gi­ta­li­se­ring wordt er steeds min­der post ver­stuurd. Dit moet mi­ni­maal vijf da­gen in de week. Deel je de­ze markt door twee dan ver­dient nie­mand meer een dro­ge snee brood.”

Maar er zijn net zo­veel voor­stan­ders. Hun ar­gu­ment is dat con­cur­ren­tie no­dig is om de kwa­li­teit hoog te hou­den en de prijs laag. „Pos­tNL is al veel te lang heer en mees­ter en daar­door zijn de prij­zen be­la­che­lijk hoog en de ser­vi­ce laag”, vindt ie­mand. Som­mi­gen stel­len ech­ter dat er dan wel spra­ke moet zijn van eer­lij­ke con­cur­ren­tie en dat de con­cur­rent dat ook de­zelf­de ver­plich­tin­gen moet krij­gen als Pos­tNL. „Bij Sandd is dat al ja­ren niet het ge­val, waar­door Sandd in staat is goed­ko­per te wer­ken.”

Drie­kwart vindt de post­be­zor­ging de laat­ste ja­ren een stuk slech­ter ge­wor­den. Een res­pon­dent re­a­geert: „Sinds het zelf­stan­dig wor­den van Pos­tNL is het hard ach­ter­uit ge­hold. Post niet op tijd, geen post, post ver­keerd be­zorgd, be­zor­gers die niet kun­nen le­zen of de post eerst zelf le­zen”. Me­nig­een ver­langt te­rug naar de tijd dat er nog be­ë­dig­de post­be­stel­lers wa­ren. „Nu kan ie­der­een maar post be­zor­gen.”

Sandd wil 8700 blau­we brie­ven­bus­sen neer­zet­ten zetten, naast de 1000 af­gif­te­pun­ten die er al zijn, ter­wijl Pos­tNL be­zig is de helft van de 19.000 oran­je brie­ven­bus­sen weg te ha­len. Veel stel­ling­deel­ne­mers vin­den dat ver­war­rend. „Al die ver­schil­len­de aan­bie­ders ma­ken het erg on­dui­de­lijk. Nu lo­pen er soms wel drie post­bo­des rond met half lege tas­sen, vroe­ger liep er ge­woon een met een vol­le, die ook zijn wijk ken­de”.

Sandd be­looft de prijs van de post­ze­gels om­laag te bren­gen naar 55 cent, wat een stuk goed­ko­per is dan de 78 cent die een post­ze­gel bij Pos­tNL kost. Veel res­pon­den­ten kla­gen daar­over. „Een van de hoofd­re­de­nen waar­om ik ge­stopt ben met kaart­jes stu­ren. Door de mo­no­po­lie­po­si­tie kan Pos­tNL de prij­zen zo hoog ma­ken als ze wil.”

Bij­na twee op de drie deel­ne­mers vre­zen ech­ter dat een la­ge­re post­ze­gel­prijs ten kos­te zal gaan de men­sen die het werk doen. „Sandd kan wel zeg­gen dat ze het goed­ko­per kun­nen, maar een be­zor­ger van Sandd ver­dient ook veel min­der”, zegt ie­mand.

Pos­tNL en Sandd la­ten sa­men­gaan lijkt de mees­ten geen goed idee. Ve­len zijn van me­ning dat post­be­zor­ging in han­den zou moe­ten zijn van één par­tij zon­der winst­oog­merk: de over­heid. „Het is nu een rom­mel­tje met al die ver­schil­len­de be­zor­gers. Ik kan me niet voor­stel­len dat drie keer een be­zor­ger la­ten langs­ko­men voor­de­li­ger is.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.