GEACHTE LE­ZER,

De Telegraaf - - Wat U Zegt - Re­né van Zwie­ten

D e pre­mies voor in­boe­del-, brand- en au­to­ver­ze­ke­rin­gen gaan flink om­hoog door kli­maat­ver­an­de­ring. Het rap­port van het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars schokt veel le­zers. Voor Ot­to C. Tem­pe­laars staat vast dat de pre­mie­ver­ho­gin­gen, ge­ba­seerd op KNMI-sce­na­rio’s niet deu­gen. „Zo­als een­ie­der weet wor­den weers­ver­wach­tin­gen van het KNMI al­tijd met de no­di­ge sla­gen om de arm ge­ge­ven.” Jan van den Oe­ver is het hier­mee eens. Hij vraagt: „Stel dat het al­le­maal an­ders uit­pakt, want niets is ver­an­der­lij­ker dan het weer, krij­gen we dan de pre­mie­ver­ho­gin­gen weer te­rug?” En het som­be­re toe­komst­sce­na­rio in het rap­port, waar­bij het jaar­lijk­se scha­de­be­drag op­loopt van €365 mil­joen nu naar €600 mil­joen in 2085, ont­lokt bij G.J. Keu­len de ver­zuch­ting: „Een smoes om al­vast de kas te gaan spek­ken ter­wijl over 68 jaar de mees­ten van nu niet meer le­ven.” Fred Haan­e­beek daar­en­te­gen vindt de pre­mie­stij­gin­gen be­grij­pe­lijk, maar meent dat ter com­pen­sa­tie de as­su­ran­tie­be­las­ting om­laag kan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.