Stren­ge con­tro­le te­gen ex­ces­sen

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

On­langs wer­den we weer ge­con­fron­teerd met schok­ken­de beel­den van­uit een slacht­huis in Bel­gië. Van­we­ge mijn er­va­ring als ex be­roeps­in­spec­teur Die­ren­be­scher­ming ben ik er (bij­na) ze­ker van dat het hier in Ne­der­land ook ge­beurt. De over­heid zal er met een niet af­la­ten­de ener­gie bo­ven­op moe­ten zit­ten om ex­ces­sen te­gen te gaan. Het ont­spoort zo ge­mak­ke­lijk. Ei­gen­lijk moet er een soort meld­ka­mer ko­men waar al­le slach­te­rij­en, ver­za­mel­plaat­sen, na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le vee­trans­por­ten (in de laad­ruim­te), kip­pen­vang­be­drij­ven etc. via ca­me­ra’s dag en nacht di­rect kun­nen wor­den ge­volgd. Ook ben ik van me­ning dat men niet al­leen de slacht­hui­zen in een kwaad dag­licht moet stel­len, maar ook de toe­zicht­hou­der de NVWA, die al ja­ren op al­le fron­ten faalt.

Ber­tus Zui­de­ma, Ha­ren (Gr.)

Kies zelf de Brief van de Dag op wuz.nl maan­dag van­af 12 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.