Scho­len bij ov-sta­ti­ons bou­wen

De Telegraaf - - Wat U Zegt -

Mo­men­teel voe­ren VVD, CDA, CU en D66 on­der­han­de­lin­gen, on­der meer over de mo­ge­lijk­heid van een (ge­deel­te­lij­ke) her­in­voe­ring van de stu­die­beurs.

Dit om fi­nan­ci­ë­le mo­ge­lijk­he­den te schep­pen voor stu­den­ten die niet uit een wel­va­rend ge­zin ko­men. Dat is een no­bel streven. Graag zou ik naast het plan van de stu­die­fi­nan­cie­ring ook de mo­ge­lijk­heid wil­len leg­gen om nieu­we (ho­ge) scho­len en aca­de­mies di­rect aan het NS - en Ar­ri­va­sta­ti­on te bou­wen, of om de­ze te ver­plaat­sen naar een be­staand NS- en Ar­ri­va-sta­ti­on. Dit geeft de mo­ge­lijk­heid voor stu­den­ten om thuis te blij­ven wo­nen. De jong­vol­was­se­nen kun­nen stu­de­ren zon­der dat ze ge­lijk op ka­mers moe­ten. De huur van stu­den­ten­ka­mers is te­gen­woor­dig gi­gan­tisch hoog.

Jan Steen, Tiel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.