Duits­land nu we­reld­macht

Een week voor de Duit­se ver­kie­zin­gen kij­ken veel Ne­der­land­se des­kun­di­gen nauw­let­tend over de grens. Want als kan­se­lier Mer­kel wordt her­ko­zen, en daar ziet het naar uit, dan wil ze sa­men met de Fran­sen Eu­ro­pa flink gaan her­vor­men. Maar, zo waar­schuwt Rob M

De Telegraaf - - Buitenland - DUIT­SE VER­KIE­ZIN­GEN door Rob Sa­vel­berg

’N eder­land moet voor­al niet de ze­ven­tien­de deel­staat van Duits­land spe­len. We­l­is­waar is Mer­kel de po­li­tiek lei­der van Eu­ro­pa en zijn wij eco­no­misch meer van hen af­han­ke­lijk dan an­ders­om, toch moe­ten we na de Brexit en Trump goed op­pas­sen, want de aan­dacht van Ber­lijn voor ons loopt ge­zien al­le gro­te in­ter­na­ti­o­na­le kwes­ties re­la­tief te­rug”, zegt Mei­nes, oud-correspondent en goed in­ge­voerd lob­by­ist, zo­wel in Ber­lijn als Den Haag.

De ko­men­de maan­den wor­den cru­ci­aal. De Brit­ten staan bin­nen­kort bui­ten­spel en dan komt Ne­der­land re­la­tief al­leen te staan. Ber­lijn en Pa­rijs zij­jn van plan bij­voor­beeld een Eu­ro­pe­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën en Eco­no­mi­sche Zaken en een Eu­ro­pees IMF op te rich­ten. „En ze wil­len de be­las­ting­stel­sels har­mo­ni­se­ren en een be­las­ting voor in­ter­net­be­drij­ven in­voe­ren zo­als de Ap­ple-taks. Plan­nen waar Den Haag te­gen is”, al­dus Mei­nes.

„Rut­te moet ver­der op­pas­sen dat hij niet als sta­gi­air wordt be­han­deld”, vindt Wou­ter Tim­mer­mans, ad­vo­caat in Ber­lijn en voor­zit­ter van de Duits-Ne­der­land­se Bu­si­ness Club (DNBC). „Hij werd door Mer­kel uit­ge­no­digd voor de G20-top in Ham­burg. Het leek wel of de ei­ge­naar van een be­roem­de dis­co­theek hem nog even snel op de gas­ten­lijst had ge­zet.”

Voor de cir­ca hon­derd Ne­der­land­se en Duit­se on­der­ne­mers die Tim­mer­mans ver­te­gen­woor­digt is het goed dat zo­wel Mer­kel als Rut­te pleit­be­zor­gers van Eu­ro­pa en te­gen een Brexit of Nexit zijn: „Het valt op dat Rut­te in Den Haag wat kri­ti­scher is als in Brussel.”

In zijn za­ken­club is me­nig­een blij dat de li­be­ra­le en on­der­ne­mers­vrien­de­lij­ke FDP weer een rol in de cam­pag­ne speelt en mo­ge­lijk weer een gro­te op­po­si­tie­of re­ge­rings­par­tij wordt: „Die wil­len toch de di­gi­ta­li­se­ring aan­pak­ken, be­las­tin­gen her­vor­men en bu­reau­cra­tie af­bou­wen.”

Een an­de­re par­tij die veel aan­dacht krijgt is de ra­di­caal recht­se AfD, Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land: „Ik vrees dat die par­tij heel sterk wordt”, zegt An­ke Plätt­ner, pre­sen­ta­tri­ce van de zen­der Phoe­nix. „Ik voor­zag Trump en de Brexit al, en het kan dat de­ze par­tij met ze­ven­tig man in de Bonds­dag in Ber­lijn komt.”

Plätt­ner, die Ridder in de or­de van Oran­je Nas­sau is, vindt dat Ne­der­land geen gro­te rol in Ber­lijn meer speelt. „Veel Duit­sers zijn ver­baasd over de an­ti-Eu­ro­pe­se stem­ming in Ne­der­land, vin­den dat het ei­gen­lijk niet bij jul­lie past. En na­dat Ber­lijn zag dat Wilders de ver­kie­zin­gen niet won is de aan­dacht ver­dwe­nen. Maar we moe­ten de klei­ne­re buur­lan­den niet ver­ge­ten.”

Po­li­tiek ana­list Job Jans­sen is van me­ning dat Ne­der­land toch wel aan bod komt in Ber­lijn: „Kijk eens wat wij voor pos­ten ge­kre­gen heb­ben. Jeroen Dijs­sel­bloem mocht de eu­ro­zo­ne lei­den. En Frans Tim­mer­mans de EU her­vor­men. Daar­uit blijkt dat we een van de bes­te part­ners van de Bonds­re­pu­bliek zijn.”

Hij is van me­ning dat het be­lang van de Duit­se ver­kie­zin­gen niet mag wor­den on­der­schat: „Het land is een eco­no­mi­sche en di­plo­ma­tie­ke we­reld­macht ge­wor­den. Duits­land was al­tijd in zich­zelf ge­keerd, maar kan zich niet meer ver­stop­pen, moet nu de lei­ding in Eu­ro­pa ne­men.”

Dat be­te­kent voor ons land dat Den Haag ge­zien het ac­tu­e­le Junc­ker-plan voor ver­de­re Eu­ro­pe­se in­te­gra­tie moet op­pas­sen: „We moe­ten co­a­li­ties met an­de­re lan­den vor­men, zo­als bij­voor­beeld Scan­di­na­vië. We die­nen per stand­punt nieu­we part­ners te vin­den.”

Oud-di­plo­maat Jan Boe­les denkt ook dat Ne­der­land op zoek moet naar an­de­re me­de­stan­ders, nu het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk als eu­ro­scep­ti­sche bond­ge­noot weg­valt: „Rut­te heeft ook lijn­tjes naar de Bal­ti­sche sta­ten en kri­ti­sche lan­den als Po­len en Honga­rije uit­ge­gooid. Ne­der­land moet een te­gen­blok te­gen de Frans-Duit­se as vor­men.”

Wat po­si­tief wordt ge­zien zijn de ve­le we­der­zijd­se be­zoe­ken van de ervaren re­ge­rings­lei­ders. En dat ons Ko­nings­paar elk jaar an­de­re Duit­se deel­sta­ten be­zoekt. Vol­gen­de week komt ver­der Ar­min La­schet, de nieu­we pre­mier van Noor­drijnWest­fa­len, on­ze be­lang­rijk­ste han­dels­part­ner, naar Den Haag. En al­ler­lei Ne­der­land­se pro­vin­cies en ste­den be­noe­men amb­te­na­ren op on­ze con­su­la­ten in Duits­land.

De per­soon­lij­ke be­trek­kin­gen blij­ven be­lang­rijk. En niet al­leen op het hoog­ste ni­veau van de kan­se­la­rij of het To­ren­tje, maar ook er­on­der. Vol­gens in­ge­wij­den zijn bij­voor­beeld de re­la­ties tus­sen de mi­nis­ters van Fi­nan­ci­ën in Ber­lijn, Wolf­gang Schäu­ble, en zijn de­mis­si­o­nai­re col­le­ga in Den Haag, Jeroen Dijs­sel­bloem, pri­ma. En dit ka­der wordt ook al­tijd de om­gang ge­roemd tus­sen de be­winds-

’We moe­ten ons niet on­der­ge­schikt ma­ken’

’Co­a­li­ties met an­de­re lan­den’

vrou­wen van De­fen­sie, Ur­su­la von der Ley­en voor de Bun­des­wehr en Je­a­ni­ne Hen­nis voor het Ne­der­land­se le­ger.

Wie zich de laat­ste ja­ren ook ver­dien­ste­lijk voor de be­trek­kin­gen met Ne­der­land ge­maakt heeft is oud­pre­si­dent Gauck. Als staats­hoofd op het pa­leis Bel­le­vue in Ber­lijn maak­te Gauck zich sterk voor ver­zoe­ning. Ook met Ne­der­land. Hij werd in 2012 als eer­ste pre­si­dent uit­ge­no­digd om tij­dens een be­vrij­dings­feest in ons land te spre­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.