EEN LUISTEREND OOR VOOR HOL­LAND

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze correspondent

BER­LIJN De ver­hou­ding tus­sen pre­mier Rut­te en kan­se­lier Mer­kel is uit­ste­kend, daar zijn al­le ex­perts het kort voor de Duit­se ver­kie­zin­gen over eens. „Frau Mer­kel kan pri­ma met Rut­te over­weg”, weet li­be­raal po­li­ti­cus Ot­to Fric­ke, die vloei­end Ne­der­lands spreekt en een groot lief­heb­ber van ons land is. „Ze be­ho­ren we­l­is­waar tot ver­schil­len­de par­tij­en, maar bei­de zijn de langst re­ge­ren­de Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci. Dat schept een on­der­lin­ge band. Daar­naast weet Mer­kel dat ze Rut­te kan ver­trou­wen”, al­dus de volks­ver­te­gen­woor­di­ger van de FDP, die op een plek in de nieu­we Bonds­dag hoopt. Bij bij­een­kom­sten in de mo­nu­men­ta­le Bonds­kan­se­la­rij zijn Mer­kel en Rut­te meest­al erg ont­span­nen. „Lie­ber Mark”, be­gint Mer­kel dan re­gel­ma­tig met een vrien­de­lij­ke knik, „Lie­be An­ge­la”, ant­woordt Rut­te dan ge­re­geld wat la­ter. Wat helpt: hun po­li­tie­ke stand­pun­ten lo­pen in de mees­te Eu­ro­pe­se zaken aar­dig pa­ral­lel. En ze la­ten geen ge­le­gen­heid on­be­nut om de an­der een flin­ke pluim te ge­ven. Rut­te kreeg bij­voor­beeld in een zaal van Deut­sche Bank in Ber­lijn van Mer­kel de pres­ti­gi­eu­ze Wal­ther Ra­the­nau-prijs voor zijn in­zet voor de be­trek­kin­gen. En op haar beurt ont­ving Mer­kel in Mid­del­burg de pres­ti­gi­eu­ze Four Free­doms Award. Eer­der al kon de CDU-voor­zit­ter een ere­doc­to­raat aan de uni­ver­si­teit ’Lie­ber Mark’ ’Lie­be An­ge­la” van Nij­me­gen af­ha­len. Maar Ot­to Fric­ke, die aan de grens op­groei­de en in Ne­der­land zijn mi­li­tai­re dienst­plicht ver­vul­de, wijst nog op twee be­lang­rij­ke pun­ten: „Sinds en­ke­le ja­ren zijn er ge­za­men­lij­ke ka­bi­nets­ses­sies, de zo­ge­he­ten re­ge­rings­con­sul­ta­ties. En ver­geet Peter Alt­mai­er niet, die spreekt vloei­end Ne­der­lands en leidt na­mens de CDU Mer­kels Bonds­kan­se­la­rij. Hij is een groot com­mu­ni­ca­tor en heeft al­tijd een luisterend oor voor Hol­land.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.