Goe­de mof­fen?

De Telegraaf - - Buitenland - FRANK VAN VLIET

Nooit ge­dacht, maar de Twee­de We­reld­oor­log be­gint nu toch echt in de ver­ge­tel­heid te ra­ken. An­ders kun­nen de uit­spra­ken van de Duit­se po­li­ti­cus Alexan­der Gau­land, die meent dat het tijd is ,,om trots te zijn op de pres­ta­ties van de Duit­se sol­da­ten”, in de twee we­reld­oor­lo­gen niet uit­ge­legd wor­den.

Nu is Gau­land de voor­man van de ui­terst recht­se AfD, maar het is niet het eni­ge sig­naal dat de Duit­sers het zwar­te ver­le­den van zich af pro­be­ren te schud­den.

Je merkt het ook aan het Duit­se le­ger. Dat, ooit ver­krampt uit­slui­tend in ei­gen land ac­tief, te­gen­woor­dig een rol heeft via di­ver­se VN-mis­sies in het bui­ten­land. Of zelfs aan het boek en de film Er is wie­der da (Daar is hij weer), een zwar­te ko­me­die over Adolf Hit­ler die in 2011 wak­ker wordt in Ber­lijn. Grap­pen over die tijd, dat was tien jaar ge­le­den on­denk­baar.

Als eco­no­mi­sche groot­macht kan het Duit­se zelf­be­wust­zijn voor nie­mand als een ver­ras­sing ko­men. Daar hoort ook een nieu­we kijk op het ei­gen ver­le­den bij. Gau­land, wél de lei­der van de mo­ge­lijk der­de par­tij van Duits­land na de ver­kie­zin­gen, stelt te­recht dat ,,geen volk zo dui­de­lijk met een ver­keerd ver­le­den heeft af­ge­re­kend als het Duit­se.”

,,Mijn fiets te­rug!”, hoe­ven we niet meer te­gen de Duit­sers te roe­pen en er is zelfs be­won­de­ring voor het Duit­se voet­bal­elf­tal, al vin­den we stie­kem dat die in te­gen­stel­ling tot ‘on­ze jon­gens’ op zijn Hol­lands voet­bal­len, maar de vi­sie van Gau­land is wel erg kort door de bocht.

De gru­we­lij­ke mis­da­den on­der het Na­zi­re­gime zijn van de bui­ten­ca­te­go­rie. Waar de Duit­sers trots op mo­gen zijn is dat ze die mil­joe­nen do­den en de con­cen­tra­tie­kam­pen nooit ver­ge­ten heb­ben, het op hun scho­len in het les­pak­ket heb­ben zit­ten, en des­on­danks een zelf­ver­ze­kerd land zijn ge­wor­den dat op heel veel din­gen trots kan zijn, met uit­zon­de­ring dus van de we­reld­oor­lo­gen.

De AfD’er krijgt daar­om te­recht kri­tiek van an­de­re par­tij­en. En je mag aan­ne­men dat zijn op­vat­tin­gen bij lan­ge na niet door de meer­der­heid van de Duit­sers wor­den ge­deeld.

In te­gen­stel­ling tot Duits­land heeft Ja­pan al­tijd gro­te moei­te ge­had om schuld te be­ken­nen aan zijn oor­logs­mis­da­den. Vraag het de ‘troost­meis­jes’ maar. Het is de re­den waar­om Ja­pan door veel lan­den in de re­gio, in­clu­sief Noord-Korea, nog steeds wordt ge­haat.

Wat Ja­pan wel met de Duit­sers ge­meen heeft is dat ook in To­kio een gro­te­re rol voor het le­ger wordt ge­vraagd. Uit nood­zaak, of als ex­cuus, van­we­ge de drei­ging van Noord-Korea dat er een hob­by op na lijkt te hou­den om ra­ket­ten over Ja­pan af te vu­ren. Som­mi­gen plei­ten nu zelfs voor een atoom­bom. Laat dat even op u in­wer­ken: het land van Hi­ro­s­hi­ma en Na­gas­a­ki, waar hon­derd­dui­zen­den om­kwa­men, wil een A-bom. De Twee­de We­reld­oor­log, wat was dat ook al weer?

Twee­de We­reld­oor­log raakt in ver­ge­tel­heid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.