Woe­de om lof­lied op ’Hit­ler-sol­daat’

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze correspondent

BER­LIJN Op een be­slo­ten ma­ni­fes­ta­tie heeft de par­tij­lei­ding van de ra­di­caal-recht­se par­tij Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land al­le rem­men los ge­la­ten. Daar schrok de lei­ding niet te­rug voor ver­goe­lij­king van de oor­logs­mis­da­den van de Hit­lers Wehr­macht.

,,We moe­ten weer trots kun­nen zijn op de pres­ta­ties van on­ze sol­da­ten in de Eer­ste en Twee­de We­reld­oor­log”, zei de nes­tor van de par­tij, de 76-ja­ri­ge Alexan­der Gau­land, bij de zo­ge­he­ten Kyff­häu­ser-ont­moe­ting van de AfD. Daar­na volgt luid ap­plaus van zijn aan­han­gers: ,,Bra­vo!

,,We moe­ten ons niet meer voor die twaalf jaar ver­ont­schul­di­gen. Ze heb­ben geen in­vloed meer op on­ze iden­ti­teit”, zei Gau­land over het Der­de Rijk van 1933 tot 1945, over Hit­ler en de Ho­lo­caust, de gru­wel­tijd die leid­de tot zes­tig mil­joen do­den. Hij ver­ge­leek de trots van de Fran­sen op Na­po­le­on, van de Brit­ten op Chur­chill met die van de Duit­sers op hun sol­da­ten, ook in de Twee­de We­reld­oor­log.

De Duit­se re­ge­rings­par­tij SPD, wiens lei­ders en le­den door de na­zi’s in­der­tijd naar de gas­ka­mers ge­bracht wer­den, vroeg gis­te­ren aan de Ver­f­as­sungs­schutz, de in­lich­tin­gen­dienst, om de AfD in de ga­ten te hou­den. Som­mi­ge po­li­ti­ci staan al op een zwar­te lijst.

Link­se par­tij­en in Duits­land noem­den Gau­lands uit­la­tin­gen ,,sma­ke­loos en steeds sme­ri­ger“. Frac­tie­voor­zit­ter Tho­mas Op­per­mann van de SPD zei: Hij is een ul­tra­recht­se mi­li­ta­rist. De AfD ont­wik­kelt zich tot een ex­treem-recht­se par­tij. Ik kan me niet voor­stel­len hoe je op mil­joe­nen do­den, bar­baar­se oor­logs­mis­da­den en de ver­nie­ti­ging van heel Eu­ro­pa trots kunt zijn.“

Vo­ri­ge week wil­de Gau­land een Duit­se mi­nis­ter met ge­weld het land uit de­por­te­ren naar Ana­to­lië. De vrouw is in Ham­burg ge­bo­ren, maar kind van Turk­se ou­ders. Ze had vraag­te­kens bij de Duit­se iden­ti­teit ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.