NAVO be­zorgd over Za­pad

De Telegraaf - - Buitenland - door Pie­ter Wa­ter­drin­ker

MOS­KOU Poe­tins woord­voer­der Dmi­tri Pjeskov be­schul­digt het Wes­ten er­van de ‘hys­te­rie’ op te klop­pen over de de­ze week be­gon­nen ge­za­men­lij­ke mi­li­tai­re oe­fe­ning Za­pad 2017 van Rus­land en Wit-Rus­land, die met deel­na­me van 100 dui­zend sol­da­ten als de groot­ste mi­li­tai­re ma­noeu­vre wordt ge­zien sinds het ein­de van de Kou­de Oor­log.

Nu is er van hys­te­rie am­per spra­ke, wel van gro­te be­zorgd­heid over ‘Za­pad’, dat in het Rus­sisch ‘Wes­ten’ be­te­kent. In het NAVOhoofd­kwar­tier in Brussel, maar ze­ker ook in de Bal­ti­sche lan­den, in Po­len en in Oe­kra­ï­ne wordt het machts­ver­toon met ar­gus­ogen be­ke­ken. Be­hal­ve in Wit-Rus­land wor­den er ook oe­fe­nin­gen ge­hou­den in de Rus­si­sche en­cla­ve Ka­li­ning­rad en in het noord­wes­ten van Rus­land.

De af­ge­lo­pen ja­ren wa­ren er re­gel­ma­ti­ge schen­din­gen en bij­na-schen­din­gen van het NAVO-lucht­ruim door Rus­si­sche vlieg­tui­gen. De­ze ac­ties ma­ken deel uit van wat de ana­list Mark Ga­le­ot­ti de Mos­kou­se ‘zwa­re me­taal­di­plo­ma­tie’ noemt, be­doeld om het Wes­ten en de NAVO zo­wel af te lei­den, te ver­de­len als af te schrik­ken wan­neer Rus­land zijn ge­o­po­li­tie­ke be­lan­gen wil ver­de­di­gen.

De Oe­kra­ïen­se mi­nis­ter van De­fen­sie, Ste­pan Pol­to­rak, ziet in het hui­di­ge groot­scheep­se ver­toon van oor­logs­ma­te­ri­eel en man­schap­pen een mi­li­tai­re be­drei­ging van zijn land „en elk an­der land dat aan Rus­land grenst”.

De re­den voor de Wes­ter­se arg­waan is me­de de ge­heim­zin­nig­heid die rond de oe­fe­ning Za­pad hangt. Waar het Wes­ten stee­vast Rus­si­sche mi­li­tai­re waar­ne­mers uit­no­digt om oe­fe­nin­gen bij te wo­nen, heeft Mos­kou dit­maal een soort­ge­lij­ke uit­no­di­ging ach­ter­we­ge ge­la­ten.

Vol­gens het Krem­lin om­dat er maar 12.700 sol­da­ten aan de oe­fe­ning mee doen en het dus vol­gens in­ter­na­ti­o­na­le ver­dra­gen niet no­dig is om mi­li­tai­re waar­ne­mers bij de oe­fe­nin­gen toe te la­ten. Maar uit al­ler­lei in­for­ma­tie blijkt dat het aan­tal deel­ne­men­de sol­da­ten veel ho­ger ligt, en de vraag dus luidt ’Waar­om liegt het Krem­lin daar­over?’

Ter­wijl zijn Pool­se col­le­ga An­to­ni Ma­cie­re­wicz de oe­fe­ning als „zeer ge­vaar­lijk” om­schreef, spreekt de com­man­dant van de Ame­ri­kaan­se troe­pen in Eu­ro­pa, lui­te­nant-ge­ne­raal Ben Hod­ges, van een mo­ge­lijk Paard van Tro­je: hij vreest dat na af­loop van het mi­li­tai­re spek­ta­kel, dat vol­gen­de week ein­digt, Rus­si­sche troe­pen op het grond­ge­bied van WitRus­land zul­len ach­ter­blij­ven.

De mi­li­tai­re ma­noeu­vres heb­ben vol­gens Mos­kou en Minsk een zui­ver de­fen­sief ka­rak­ter. In het draai­boek is er spra­ke van drie vij­an­den die van­uit het Wes­ten aan­val­len. Maar eni­ge arg­waan is niet ge­heel on­te­recht. De in­val van Rus­si­sche troe­pen in de Ge­or­gi­sche

Rus­si­sche oe­fe­ning met 100.000 man

en­cla­ve Zuid-Os­se­tië in de zomer van 2008 volg­de vlak na­dat Mos­kou in de re­gio zijn oe­fe­ning Ka­vkaz ( Kau­k­asus) had ge­hou­den.

Na de Mai­dan-op­stand in Kiev in 2014, ge­volgd door de an­nexa­tie van de Krim en de oor­log tus­sen pro-Rus­si­sche se­pa­ra­tis­ten en de re­ge­ring in Kiev, ziet het Krem­lin het Wes­ten eens te meer als aan­stich­ter van se­pa­ra­tis­me in de voor­ma­li­ge USSR.

In Poe­tins op­tiek staat Kiev on­der be­heer van de NAVO en Oost-Oe­kra­ï­ne on­der dat van hem. In­tus­sen is hij be­zig zijn le­ger met tien­tal­len mil­jar­den eu­ro’s te mo­der­ni­se­ren, on­danks de lage olie­prijs en te­rug­val­len­de staats­in­kom­sten.

Aleks­an­dr Loe­kas­jen­ko, die wordt om­schre­ven als de ‘laat­ste dic­ta­tor van Eu­ro­pa’, pro­beert de af­ge­lo­pen ja­ren te la­ve­ren tus­sen Rus­land en het Wes­ten. Hoe­wel hij Poe­tin eer­der dit jaar een per­ma­nen­te Rus­si­sche mi­li­tai­re ba­sis in zijn land wei­ger­de, is hij niet al­leen voor olie en gas, maar uit­ein­de­lijk ook bij een bin­nen­land­se op­stand te­gen hem van Rus­land af­han­ke­lijk. Nie­mand twij­felt er­aan dat bij een her­ha­ling van de Mai­dan in Minsk het Krem­lin met­een zal aan­slaan.

„Dat is het al­ler­be­lang­rijk­ste van Za­pad”, meent de mi­li­tai­re spe­ci­a­list Michael Kof­man, „om de we­reld dui­de­lijk te ma­ken dat Mos­kou mi­li­tair in ac­tie zal ko­men, tot het ge­bruik van nu­cle­ai­re wa­pens aan toe, als de Ver­e­nig­de Sta­ten zich in Rus­land of aan zijn gren­zen gaat men­gen.”

FO­TO HOL­LAND­SE HOOG­TE / AP

Wit-Rus­si­sche tanks be­rei­den zich voor op de oe­fe­ning Za­pad die eer­gis­te­ren van start is ge­gaan. Vol­gens de Rus­sen ne­men daar 12.700 man aan deel, vol­gens het Wes­ten 100.000.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.