MOSLIMA MAG KIE­ZEN

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze correspondent

TUNIS • Tu­ne­si­sche mos­lim­vrou­wen mo­gen voor het eerst met een niet­mos­lim trou­wen. Een de­cen­nia­ou­de wet die dat ver­bood, is op­ge­he­ven.

Daar­mee laat het klei­ne Noord-Afri­kaan­se land zich op­nieuw van zijn bes­te kant zien in een re­gio waar vrou­wen­on­der­druk­king aan de or­de van de dag is. Tu­ne­sië is ook de eni­ge staat waar de Ara­bi­sche Len­te wer­ke­lijk tot po­si­tie­ve ver­an­de­rin­gen heeft ge­leid.

Tot dus­ver moest een niet-mos­lim die met een Tu­ne­si­sche moslima wil­de trou­wen, zich be­ke­ren tot de islam. Als be­wijs moest een cer­ti­fi­caat van de be­ke­ring wor­den over­legd. Man­nen moch­ten al wel met niet-mos­lims trou­wen.

De wet die vrou­wen het ver­bod op­leg­de, da­teert uit 1973. Men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties heb­ben er de af­ge­lo­pen ja­ren fel cam­pag­ne te­gen ge­voerd. Het ver­bod druis­te ook in te­gen de pro­gres­sie­ve grond­wet die het land in 2014 had in­ge­voerd. Eer­der nam het par­le­ment ook een wet aan waar­door ver­krach­ters niet lang vrij­uit gaan door met hun slacht­of­fer te trou­wen.

Tu­ne­si­sche vrou­wen mo­gen nu ook niet-mos­lims hu­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.