Scheids­lijn pruts­bom of ramp is flin­ter­dun

Lon­den ont­snapt aan ter­ro­ris­tisch bloed­bad

De Telegraaf - - Buitenland - door Sil­van Schoon­ho­ven FO­TO AFP

LON­DEN En­ge­land is ont­snapt aan een ern­sti­ge ter­ro­ris­ti­sche aan­slag. Zelfs door een ge­ïm­pro­vi­seer­de bom met slechts een paar eu­ro aan ma­te­ri­aal­kos­ten kan im­men­se scha­de wor­den aan­ge­richt. Veel van dit soort ama­teu­ris­ti­sche knut­sel­aan­sla­gen mis­luk­ken, maar het ver­schil tus­sen een sis­ser en een bloed­bad is vaak flin­ter­dun.

De ge­ïm­pro­vi­seer­de bom in een me­tro op het Lon­den­se sta­ti­on Parsons Gr­een ver­oor­zaak­te gis­ter­mid­dag een vuur­bal die door de wa­gon rol­de. Om­stan­ders lie­pen re­la­tief lich­te brand­won­den op. La­ter bleek dat het ex­plo­sief maar half was af­ge­gaan.

De mees­te van de 22 ge­won­den vie­len door de pa­niek na de knal. Me­tro­pas­sa­giers bui­tel­den over el­kaar heen in een po­ging om weg te ko­men. Op het per­ron wer­den men­sen on­der de voet ge­lo­pen.

Het ex­plo­sief bleek sim­pel en spot­goed­koop. De ma­kers van de bran­den­de em­mer heb­ben waar­schijn­lijk in­struc­ties van in­ter­net ge­haald. Op ba­sis van po­li­tie­ge­ge­vens schat­ten Brit­se me­dia de kost­prijs op hoog­uit zes eu­ro. Een film­pje van de nog na­bran­den­de em­mer in een plas­tic Lidl-tas ver­scheen kort na de aan­slag op in­ter­net. Rond­om was nau­we­lijks scha­de te zien in de me­tro­wa­gon.

Gis­ter­avond voer­de de Lon­den­se po­li­tie met hon­der­den re­cher­cheurs een klop­jacht uit op zoek naar de da­der. Er was een sig­na­le­ment en de po­li­tie raad­pleegt ca­me­ra­beel­den. Ter­reurs­taat IS heeft de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de aan­slag op­ge­ëist.

Het komt vaak voor dat zelf­moord­aan­val­len of bom­aan­sla­gen mis­luk­ken door­dat het ex­plo­sief ge­heel of ge­deel­te­lijk wei­gert. Acht jaar ge­le­den ging op Schiphol een ter­ro­rist aan boord van een vlieg­tuig naar De­troit, met ex­plo­sie­ven in zijn on­der­broek ge­naaid. De bom wei­ger­de en de ter­ro­rist Brand­weer­lie­den ko­men te­rug na in­spec­tie van het me­tro­stel waar een ex­plo­sief door on­kun­de van de ma­ker ge­luk­kig niet ont­plof­te. kreeg in de VS le­vens­lang.

In ju­ni van dit jaar wei­ger­de in Brussel de bom­kof­fer van een Ma­rok­kaan­se ISaan­han­ger. De kof­fer, ge­vuld met spring­stof, gas­fles­sen en spij­kers vloog in brand en la­ter volg­de een har­de­re knal, maar toen wa­ren om­stan­ders al weg­ge­vlucht. Nie­mand in het Brus­sel­se bus­sta­ti­on raak­te ge­wond.

Voor­al de spring­stof TATP staat er­om be­kend juist te vroeg af te gaan. Dat ge­beur­de bij de voor­be­rei­din­gen van de aan­sla­gen in Bar­cel­o­na. Ze­ker twee ter­ro­ris­ten stier­ven on­der het puin toen hun la­bo­ra­to­ri­um in Al­ca­nar in de lucht vloog.

Klop­jacht op ama­teur-ter­ro­rist

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.