TO­KIO MACHTELOOS TE­GEN NOORD-KO­RE­AAN­SE RA­KET

De Telegraaf - - Buitenland - door Mar­cel Vink FO­TO AFP

TO­KIO Voor de twee­de maal in iets meer dan een hal­ve maand scheer­de er gis­ter­och­tend een Noor­dKo­re­aan­se ra­ket over Ja­pan, en op­nieuw zweeg het Ja­pan­se af­weer­sys­teem. De vraag rijst wat het nut is van de pe­per­du­re ver­de­di­gings­in­stal­la­ties als ze niet in staat zijn Kim’s ge­vaar­lij­ke pro­jec­tie­len neer te ha­len. Net als de vo­ri­ge keer liet de Ja­pan­se over­heid met­een we­ten er al­les aan te doen om zijn volk te be­scher­men. De vraag is wat To­kio pre­cies kan doen om er­voor te zor­gen dat de pro­jec­tie­len bo­ven zijn dicht­be­volk­te grond­ge­bied geen scha­de of, nog veel er­ger, slacht­of­fers ma­ken. Om 7.06 uur, ze­ven mi­nu­ten na­dat de ra­ket was op­ge­merkt, vloog het mid­del­lan­ge-af­stand­s­pro­jec­tiel over Hok­ka­i­do, het op één na groot­ste ei­land dat als groot­ste stad Sap­po­ro heeft (bij­na 2 mil­joen in­wo­ners). Twee mi­nu­ten lang be­vond het zich dus in het Ja­pan­se lucht­ruim, voor het zo’n 2000 ki­lo­me­ter van de oost­kust in de Gro­te Oce­aan neer­stort­te. Ge­noeg tijd om in te grij­pen, want To­kio be­schikt over een uit­ge­breid net­werk De Noord-Ko­re­aan­se dic­ta­tor Kim Jong-un ver­schijnt op een enorm vi­deo­scherm op­ge­steld in de Ja­pan­se hoofd­stad To­kio. aan ra­dars, volg­sys­te­men en dus af­weer­sys­te­men die juist aan de kust zijn ge­plaatst voor als er vij­an­de­lij­ke ra­ket­ten aan­ko­men. Het lijkt er­op dat het de­fen­sie­stel­sel he­le­maal niet zo ac­cu­raat is als To­kio be­weert. Dat be­ves­tigt ook de Ame­ri­kaan­se wa­pen­ex­pert Kings­ton Reif. ,,Oproe­pen om die ra­ket­ten neer te ha­len ge­ven aan dat er te veel ver­trou­wen in de ver­de­di­gings­sys­te­men zijn”, ver­telt hij aan de Na­ti­o­nal In­qui­rer. ,,Het is geen won­der­mid­del te­gen on­ze kwets­baar­heid voor een nu­cle­air ge­wa­pend Noord-Korea, dat al stap­pen on­der­neemt om on­ze ver­de­di­ging te ont­wij­ken. Bo­ven­dien kan het re­gime steeds meer ra­ket­ten bou­wen en zo ook on­ze de­fen­sie la­ten be­zwij­ken.” Het ri­si­co is ook groot. Als de af­weer mis­lukt en de ra­ket wordt niet neer­ge­haald, zal dat Py­on­gyang ex­tra ver­trou­wen ge­ven dat zijn pro­jec­tie­len niet zijn te on­der­schep­pen. Bo­ven­dien zou het een klap in het ge­zicht van de Ja­pan­se over­heid zijn. Mi­nis­ter van De­fen­sie Its­uno­ri Ono­de­ra liet bij de vo­ri­ge ra­ket nog we­ten dat er niet was in­ge­gre­pen om­dat de drei­ging niet te­gen Ja­pan was ge­richt. Maar nu To­kio de de­ze week in­ge­stel­de nieu­we sanc­ties open­lijk on­der­steunt, en Noord-Korea drei­gen­de taal naar het land uit­te, was dat niet vol te hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.