My­an­mars ech­te lei­der

Op­per­be­vel­heb­ber leidt et­ni­sche zui­ve­ring

De Telegraaf - - Buitenland - Van on­ze correspondent

BANGKOK De we­reld richt al haar pij­len op Aung San Suu Kyi van­we­ge de et­ni­sche zui­ve­ring die zich in haar land af­speelt maar de op­dracht­ge­ver van de wre­de mi­li­tai­re ope­ra­tie blijft bui­ten schot: op­per­be­vel­heb­ber Min Aung Hlaing.

Hij leidt een le­ger dat zich schul­dig maakt aan gro­ve men­sen­rech­ten­schen­din­gen.

Min Aung Hlaing is een am­bi­ti­eus man. In 2011 be­gon hij gro­te ver­an­de­rin­gen door te voe­ren om het le­ger van My­an­mar te mo­der­ni­se­ren, al­dus pro­fes­sor And­rew Selth.

Zijn be­lang­rijk­ste wa­pen­le­ve­ran­ciers Ge­ne­raal Min Aung Hlaing zijn Chi­na, Rus­land, Oe­kra­ï­ne, In­dia en mo­ge­lijk Noord-Korea. Maar ook in het Wes­ten werd de ge­ne­raal met open ar­men ontvangen. In Duits­land zelfs met mi­li­tair eer­be­toon.

Toen Ame­ri­ka vijf jaar ge­le­den de ban­den met de voor­ma­li­ge dic­ta­tuur op het ge­bied van de­fen­sie voor­zich­tig be­gon aan te ha­len, wa­ren an­de­re lan­den er ook snel bij. On­danks het wa­pen­em­bar­go van de EU te­gen My­an­mar, over­wo­gen ver­schil­len­de lan­den om een mi­li­tair at­ta­ché in Yang­on te sta­ti­o­ne­ren.

Het Brit­se le­ger gaf of­fi­cie­ren in My­an­mar trai­ning en in april leg­den Oos­ten­rijk en Duits­land nog de ro­de lo­per voor de ge­ne­raal uit. Ze spra­ken even­eens over mi­li­tai­re trai­ning en toer­den met hem langs fa­brie­ken die mi­li­tair ma­te­ri­eel le­ve­ren.

En van de EU mocht hij zelfs de pres­ti­gi­eu­ze jaar­lijk­se bij­een­komst van EUle­ger­ba­zen toe­spre­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.