ABDESLAM PARANOÏDE

De Telegraaf - - Buitenland - door Eve­li­ne Bijls­ma

PA­RIJS Sa­lah Abdeslam is er vol­gens de be­wa­kers van de Fleu­ry-Mé­ro­gis ge­van­ge­nis slecht aan toe. Uit angst dat de ter­reur­ver­dach­te zelf­moord pleegt, krijgt hij iets meer vrij­he­den.

Het eni­ge nog le­ven­de lid van het zelf­moord­com­man­do dat toe­sloeg op 13 no­vem­ber 2015 in Pa­rijs, is de best be­vei­lig­de ge­van­ge­ne van Frank­rijk. De 28-ja­ri­ge Sa­lah Abdeslam wordt 24 uur per dag in de ga­ten ge­hou­den met vi­deo­ca­me­ra’s. Sinds een paar maan­den ver­toont hij vol­gens zijn be­wa­kers ech­ter ge­ïr­ri­teerd, paranoïde en neer­slach­tig ge­drag. De ge­van­ge­nis­di­rec­tie en het Open­baar Mi­nis­te­rie heb­ben sa­men be­slo­ten zijn stren­ge re­gime iets te ver­lich­ten.

Op ver­zoek van zijn moe­der hoe­ven de­ge­nen die hem be­zoe­ken, op dit mo­ment al­leen zijn naas­te fa­mi­lie, niet meer ach­ter glas te zit­ten. Abdeslam wordt wel na elk be­zoek ge­fouil­leerd. In de ko­men­de da­gen wordt ook het ver­duis­te­ren­de plexi­glas­plaat­je voor het cel­raam ver­wij­derd, zo­dat hij de bui­ten­we­reld echt kan zien.

Con­tact met de an­de­re ge­van­ge­nen blijft strikt ver­bo­den. Jus­ti­tie wil niet dat hij via me­de­ge­van­ge­nen in­for­ma­tie kan over­bren­gen.

AFP

Sa­lah Abdeslam

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.