Reis Cas­sini is voorbij

Son­de ver­gaan op Sa­tur­nus

De Telegraaf - - Familie Berichten - Van on­ze re­dac­tie bui­ten­land

AM­STER­DAM Ze vloog in 20 jaar acht mil­jard ki­lo­me­ter, maak­te 300 ba­nen rond de pla­neet Sa­tur­nus waar­in ze 453.000 fo­to’s maak­te en ver­za­mel­de 635 gi­ga­by­te aan da­ta. Maar nu is het voorbij. De ruim­te­son­de Cas­sini is, zo­als ge­pland, ver­gaan op Sa­tur­nus.

Het vaar­tuig vloog gis­te­ren de damp­kring van de pla­neet bin­nen en viel daar uit el­kaar. Tot haar laat­ste mo­men­ten had de son­de me­tin­gen ver­richt. „Cas­sini is nu on­der­deel van de pla­neet die zij be­stu­deer­de. Be­dankt voor al­le we­ten­schap­pe­lij­ke ont­dek­kin­gen”, twit­ter­de de NASA.

Het laat­ste le­vens­te­ken kwam om 13.55 uur Ne­der­land­se tijd aan bij de vlucht­lei­ding. Cas­sini was toen al bij­na an­der­half uur ver­gaan, maar het sig­naal van­af Sa­tur­nus had daar­na nog 83 mi­nu­ten no­dig om de aar­de te be­rei­ken, ook al ging dat met de snel­heid van het licht.

„Het was een on­ge­loof­lij­ke missie, het was een on­ge­loof­lij­ke son­de, jul­lie wa­ren een on­ge­loof­lijk team. Ein­de missie. De lei­der logt uit”, was de af­scheids­bood­schap van vlucht­lei­der Earl Mai­ze. Ruim­te­vaart­or­ga­ni­sa­tie NASA meld­de: „El­ke keer als we Sa­tur­nus aan de he­mel zien staan, zul­len we het ons her­in­ne­ren, zul­len we la­chen en zul­len we te­rug wil­len gaan.”

On­danks die woor­den is de missie nog niet voorbij. De Cas­sini heeft zo veel ge­ge­vens op­ge­le­verd dat we­ten­schap­pers nog ja­ren be­zig zul­len zijn om al­les uit te plui­zen.

De on­der­gang was nauw­keu­rig voor­be­reid. Sinds april dook de Cas­sini steeds dich­ter naar Sa­tur­nus. Daar­bij vloog hij on­der meer door de be­roem­de rin­gen rond de pla­neet.

De Cas­sini was in 1997 ge­lan­ceerd en kwam na ze­ven jaar vlie­gen aan bij Sa­tur­nus en zijn min­stens 62 ma­nen. Hij ont­dek­te daar on­der meer oce­a­nen op de Sa­tur­nus­maan En­ce­la­dus en zeeen van vloei­baar me­thaan op de maan Ti­tan.

Na al die ja­ren raakt de brand­stof aan boord (plu­to­ni­um) lang­zaam op. De crash moet voor­ko­men dat de son­de ooit stuur­loos in­slaat op een van de ma­nen van Sa­tur­nus. Daar zijn mis­schien spo­ren van le­ven te vin­den. De vlucht­lei­ding wil die niet ra­dio­ac­tief ver­vui­len.

Sa­men met de Cas­sini ging ook de Huy­gens naar Sa­tur­nus. Die Eu­ro­pe­se son­de land­de in 2005 op Ti­tan. De son­de was ver­noemd naar de Haag­se we­ten­schap­per Chris­ti­aan Huy­gens (1629-1695), die veel on­der­zoek had ge­daan naar Sa­tur­nus.

FO­TO EPA

Een door de NASA vrij­ge­ge­ven im­pres­sie van de laat­ste mo­men­ten van de Cas­sini.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.