ISRAËL ’PLUNDERT’ PALESTIJNSE STE­NEN

De Telegraaf - - Familie Berichten - Van on­ze correspondent

TEL AVIV Israël ‘plundert’ jaar­lijks mil­joe­nen ton­nen steen uit de Weste­lij­ke Jordaan­oe­ver. Vol­gens de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Yesh Din, die daar­over pu­bli­ceer­de, is dat vol­strekt il­le­gaal. Drie­kwart van de ma­te­ri­a­len uit ze­ker tien steen­groe­ven wordt naar Israël over­ge­bracht. Het gaat om ste­nen voor on­der meer de bouw en as­fal­te­ring van we­gen. De Jood­se staat is af­han­ke­lijk van ei­gen pro­duc­tie, aan­ge­zien de im­port van zul­ke zwa­re mid­de­len prij­zig is. Uit cij­fers van Yesh Din blijkt dat zo’n 20 pro­cent van al­le ste­nen die in Israël wor­den ge­bruikt, uit be­zet ge­bied af­kom­stig is. De op­brengst van de groe­ves be­droeg al­leen al in 2014 zo’n 90 mil­joen dol­lar. De re­ge­ring in­cas­seert daar ook een deel van. Israël houdt in de bouw­plan­ning voor de ko­men­de ja­ren ook re­ke­ning met de voort­du­ren­de in­stroom uit de Weste­lij­ke Jordaan­oe­ver. Uit ver­schil­len­de over­heids­do­cu­men­ten blijkt dat Israël de ko­men­de 20 jaar ver­wacht bij­na 300 mil­joen ton uit de Wes­toe­ver te ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.