Sjou­kje Hooy­maay­er ont­dekt Es­mée Dek­ker

MY FAIR LADY, DE MUSICAL WAAR NIE­MAND OOIT GE­NOEG VAN KRIJGT, KEERT VAN­AF 6 NO­VEM­BER TE­RUG IN DE NE­DER­LAND­SE THEATERS! Dit keer waagt pro­du­cent HANS CORNELISSEN zich aan het met een To­ny Award be­kroon­de stuk, dat in 1956 op Broad­way de we­reld­pre­mi­è­re be­le

De Telegraaf - - Prive -

’Aan­van­ke­lijk wist ik niet wie ze was’

Een ver­ras­sen­de cast, daar heeft HANS CORNELISSEN wel voor ge­zorgd. ES­MÉE DEK­KER uit Drie­ber­gen, pas 23 jaar en be­gif­tigd met een dijk van een stem, kruipt in de rol van Eli­za Doolitt­le. SJOU­KJE HOOY­MAAY­ER (76) in die van Mrs. Hig­gins, moe­der van de pro­fes­sor (CHRIS TATES).

De keu­ze voor Sjou­kje is niet he­le­maal toe­val­lig: in een ver ver­le­den schit­ter­den zij en Hans twaalf jaar en 212 af­le­ve­rin­gen lang als moe­der en zoon in de on­ge­kend po­pu­lai­re VARA-se­rie Zeg ’ns AAA.

De re­pe­ti­ties van de nieu­we My Fair Lady

gin­gen de­ze week van start. Voor Sjou­kje en Es­mée is het zwa­re werk be­gon­nen. Een dub­bel in­ter­view met twee ac­tri­ces, die 54 jaar in leef­tijd ver­schil­len…

Pit­ti­ge avond

In de re­pe­ti­tie­ruim­te is er maar éven tijd voor een in­ter­mez­zo, want My Fair Lady is geen een­vou­di­ge pro­duc­tie. Een pit­ti­ge avond moet het straks wor­den, met veel lied­jes en al­les in hoog tem­po.

De eer­ste script­le­zing gaf het al aan.

„Het zwa­re werk gaat be­gin­nen”, zeg­gen Sjou­kje Hooy­maay­er en Es­mée Dek­ker in koor.

Jul­lie heb­ben bei­den dra­gen­de rol­len?

Sjou­kje: „Es­mée wel, maar ik niet hoor. Mijn per­so­na­ge is er voor­na­me­lijk om een beeld te schet­sen van de ho­ge­re krin­gen waar­in Pro­fes­sor Hig­gins ver­keert. Hij wil Eli­za zijn we­reld bin­nen­ha­len. Ik kom maar drie keer op.”

U staat de ove­ri­ge tijd toch niet in de cou­lis­sen?

„Ben je gek? Als ik niet speel, zit ik lek­ker op een stoel in de kleed­ka­mer. Nee, niet met een glaas­je wijn. De her­sens er­bij hou­den, dat is be­lang­rijk. Hoe groot of klein de rol ook is.” U bent een groot ac­tri­ce. Speel­de Sha­ke­spe­a­re, Al­bee, Ayc­bourn. En van 1981 tot 1993 ver­wierf u eeu­wi­ge roem als dok­ter Ly­die van der Ploeg in Zeg ’ns AAA, Ne­der­lands langst­lo­pen­de en po­pu­lair­ste tv-se­rie ooit. Klei­ne rol­len bent u niet ge­wend.

„Groot of klein, daar ben ik nooit mee be­zig. Dat vind ik zo ba­naal. Je bent zo goed als de rol die je op dat mo­ment doet. Je kunt nooit te­rug­val­len op iets wat je daar­voor hebt ge­daan. Dat heeft geen en­ke­le im­por­tan­tie meer.”

Er zijn geen klei­ne rol­len, al­leen klei­ne ac­teurs?

„Dat is een be­ruch­te uit­spraak, maar het is wel een beet­je zo.”

U zal def­tig moe­ten gaan pra­ten als de moe­der van pro­fes­sor Hig­gins.

„Daar ben ik nu mee be­zig, maar ei­gen­lijk praat ik al­tijd al heel net­jes. Ik ga er wel voor wa­ken dat het ka­ri­ka­tu­raal wordt. Dat is weer té mak­ke­lijk.”

Uw ui­ter­lijk helpt ook mee bij het uit­beel­den van een chi­que da­me.

„Dat is wat je aan je hebt han­gen.”

U gaat niet zin­gen?

„Ik kan het wel hoor, maar ik hoef het niet om­dat het niet in het script staat.”

Een bij­zon­de­re er­va­ring, zo’n musical?

„Het is voor het eerst dat ik er in zit, dus al­les is nieuw voor me. Ik wil­de er­van proe­ven bij het slui­ten van de markt. Wel leuk hoor, om nog een kans te krij­gen om aan zo­iets mee te doen.”

U moest er lang over na­den­ken?

„Toen Hans Cornelissen me bel­de heb ik ge­zegd, ik vind het heel leuk, maar ik wil er eerst veer­tien da­gen over na­den­ken. Zo een­vou­dig was het al­le­maal niet. Ik

moest van al­les re­ge­len, een me­vrouw om mijn hond­jes naar toe te bren­gen, ie­mand die op mijn huis past als ik weg ben, en­zo­voort. Ik wil­de het ook eerst met mijn kin­de­ren over­leg­gen. Toen ik het voor el­kaar had, zei ik te­gen Hans: ’Ok, ik doe het.”’

Per­for­man­ce

„Ik heb Es­mée voor het eerst ge­zien bij Om­roep Max, waar My Fair Lady werd ge­ïn­tro­du­ceerd. Ik dacht nog: ’Wat kan díe beel­dig

zin­gen zeg! Pot­ver­do­rie!’ En dan zie je haar per­for­man­ce, já, ook he­le­maal goed. Daar­voor had ik geen idee wie Es­mée Dek­ker was. Haar naam zei mij niets.”

En nu?

„Een en al be­won­de­ring voor de­ze dijk van een stem. Wer­ke­lijk kris­tal­hel­der. Maar dat heb­ben de an­de­ren ook, hoor.”

Es­mée: ’Ik ken­de Sjou­kje wel hoor. Uit Zeg ’ns AAA op dvd’s. Zó leuk!”

Ruim hal­ve eeuw leef­tijds­ver­schil

Eer­vol om met haar te spe­len?

„Wat heet! En span­nend.”

Paf

„Ik had bij De Graaf & Cornelissen En­ter­tain­ment rol­le­tjes ge­daan in De Jan­tjes, in Heer­lijk Duurt het Langst en vo­rig seizoen in A Cho­rus Li­ne. Maar toen ik de­ze rol kreeg, stond ik pas echt paf, al had ik me voor de au­di­tie wel heel goed voor­be­reid. Het bes­te wat ik kon doen, heb ik ge­daan. Er was maar één ron­de, waar ik drie scè­nes moest la­ten zien en twee lied­jes moest zin­gen. Eli­za ver­an­dert in het stuk. Eerst praat ze plat en zingt ze hard en schel, er zit geen rem op. La­ter moet ze net­jes wor­den, en dan weer een to­taal an­der ge­luid la­ten ho­ren.”

„Ik ben ge­bo­ren in Drie­ber­gen en heb zo’n ’r’ van huis uit. Maar ik woon nu zes jaar in Am­ster­dam en heb hier een paar jaar jon­gens om mij heen die on­ge­loof­lijk plat pra­ten. Ik pik best wel snel ac­cent­jes op.”

Sjou­kje: „Dat doe je ge­woon als je mu­zi­kaal bent.”

Jul­lie sche­len vieren­vijf­tig jaar!

Sjou­kje: „Meer dan een hal­ve eeuw, ha­ha.”

Is dat voel­baar?

„Of ik een krak­ke­mik­kig vrouw­tje ben, klaar voor de sloop? Geens­zins!”

Es­mée: „In­te­gen­deel zelfs. Sjou­kje is best wel een pit­ti­ge vrouw en ei­gen­lijk, net als in het stuk, een fe­mi­nis­te, die staat voor wat ze wil. Ze is he­le­maal niet oud en ik vind haar leuk.”

Jul­lie heb­ben in My Fair Lady il­lus­te­re voor­gan­gers.

Es­mée: „Ik ben eer­der ge­speeld door MARGRIET DE GROOT, JASPERINA DE JONG, CÉ­LI­NE PURCELL en VERA MANN.”

Sjou­kje: „De al­ler­eer­ste me­vrouw Hig­gins ooit was GEORGETTE REJEWSKI. Zij speel­de in Zeg ’ns AAA

no­ta be­ne mijn moe­der! Ik heb My Fair Lady ove­ri­gens nooit op het to­neel ge­zien, want daar stond ik zelf ie­de­re avond op.”

My Fair Lady wordt ook dit keer weer een suc­ces?

Sjou­kje: „Dat kan niet an­ders.

De lied­jes zit­ten op de een of an­de­re ma­nier in het dna van de men­sen. Het pu­bliek her­kent de lied­jes met­een. En het ver­haal is na­tuur­lijk leuk. Het bloe­men­meis­je dat van­uit het niks op­groeit en de we­reld aan haar voe­ten krijgt.”

Es­mée: „Je leeft heel erg met haar mee. Hoe ze zich om­hoog krab­belt va goot en def­tig wor

Sjou­kje: „De leuk en fees­te­lijk. keer dat hij werd al­weer ja­ren ge­le een moet hem we we­reld is al tre kom op!”

FO­TO ROY BEUSKER

Sjou­kje is al­weer 76, maar ge­niet nog vol­op van het werk en het le­ven.

FO­TO ANP

Als dok­ter Van der Ploeg maak­te Sjou­kje (links­on­der) ja­ren­lang fu­ro­re in Zeg ’ns AAA.

FO­TO ROY BEUSKER

De ster­ren­cast van hit­mu­si­cal My Fair Lady.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.