OES­TERS IN TE­KEN DUURZAAMHEID

De Telegraaf - - Journaal -

„In het ka­der van de CO2­re­duc­tie eten we van­daag geen vlees maar oes­ters”, zei de Zeeuw­se com­mis­sa­ris van de Ko­ning Han Pol­man tij­dens de Na­ti­o­na­le Zeeuw­se Oes­ter­par­tij in het mo­nu­men­ta­le Ab­dij­com­plex in Mid­del­burg.

De bij­een­komst stond in het te­ken van duurzaamheid. „Zee­land is de proef­tuin op dit ge­bied”, zei de com­mis­sa­ris, ver­wij­zend naar de wind- en zon­ne-ener­gie die in zijn pro­vin­cie veel­vul­dig wordt toe­ge­past.

Het Deen­se Dong bouwt mo­men­teel een wind­park met 94 mo­lens voor de Zeeuw­se kust. „Als je duur­za­me ener­gie wil, lig­gen er vol­op kan­sen op de Noord­zee”, stel­de di­rec­teur Dong Ne­der­land Jasper Vis tij­dens de bor­rel in de kloos­ter­gang. Hij kon­dig­de aan dat Dong vol­gend jaar een on­der­houds­ba­sis voor de mo­lens gaat aan­leg­gen in Vlis­sin­gen. „Daar ko­men 100 tot 200 man te wer­ken.”

Top­man An­ton van Beek van Dow Che­mi­cal in Ter­neu­zen gaf hoog op van de grens­over­schrij­den­de sa­men­wer­king tus­sen 30 Zeeuw­se en Vlaam­se be­drij­ven op het ge­bied van duurzaamheid. „Zo ge­bruikt Dow rest­pro­duc­ten van staal­pro­du­cent Ar­cel­orMit­tal in Gent als grond­stof.”

Over de vlak bij de Ne­der­land­se grens lig­gen­de kern­cen­tra­le van Doel, die on­vei­lig zou zijn, sprak de Vlaam­se vi­ce­pre­mier Bart Tom­me­lein dui­de­lij­ke taal: „Als kern­cen­tra­les man­ke­men­ten ver­to­nen, moe­ten zij dicht.” De plan­ning is dat de Bel­gi­sche kern­cen­tra­les vol­gend de­cen­ni­um slui­ten. „Maar als zij niet deug­de­lijk zijn, mo­gen zij van mij ook eer­der dicht.”

Film­pro­du­cent Jan Lie­vens keek uit naar de pre­mi­è­re van zijn film Weg van jou. De rol­prent, die speelt in ZeeuwsVlaan­de­ren, gaat be­gin vol­gen­de maand in pre­mi­è­re.

Jan La­gas­se, baas van Zee­land Se­aports, de ha­vens van Vli­sin­gen en Ter­neu­zen, hoop­te nog steeds dat de fu­sie tus­sen zijn ha­vens en die van Gent aan eind van het jaar is be­klon­ken. Maar dan moet wel de kwes­tie van de sa­ne­rings­kos­ten van het ter­rein van de fail­lie­te fos­for­fa­briek Thermp­hos in Vlis­sin­gen ge­re­geld zijn. Rijk, pro­vin­cie en Zee­land Se­aports zijn in ge­sprek over de ver­de­ling van de kos­ten. „Maar we wil­len niet te veel be­ta­len”, zei com­mis­sa­ris Pol­man zo­als een zui­ni­ge Zeeuw be­taamt.

V.l.n.r. de Zeeuw­se com­mis­sa­ris Han Pol­man, con­sul-ge­ne­raal in Ant­wer­pen Frans Bij­voet, de Vlaam­se vi­ce-pre­mier Bart Tom­me­lein en de Ne­der­land­se am­bas­sa­deur in Bel­gië Ma­ry­em van den Heu­vel.

V.l.n.r. baas Jan La­gas­se van Zee­land Se­aports, voor­zit­ter Luit Ezin­ga van SER Zee­land, pre­si­dent An­ton van Beek van Dow Be­ne­lux en di­rec­teur Jasper Vis van Dong Ne­der­land.

FO­TO’S DE TE­LE­GRAAF

De Mid­del­burg­se bur­ge­mees­ter Ha­rald Berg­mann tus­sen film­pro­du­cent Jan Lie­vens en or­ga­ni­sa­tor Co­rien van Rijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.